'

Принцип на телевизията

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Принцип на телевизията урок


Слайд 1

1. Увод. Чрез зрението си човек получава над 80% от информацията за околната среда. Това определя централното място на телевизията сред съвременните средства за масово осведомяване. Терминът телевизия (от гр. теле - далеч и от лат. визио - виждам) означава предаване на образи на разстояние посредством радиовълни.


Слайд 2

2. Принцип на телевизията а) Светлинната енергия на идващите от обекта лъчи се преобразува в последователни електрични сигнали (променлив ток), те модулират с висока честота и се излъчват като ЕМВ, наречени видеосигнал. б) Видеосигналът се пренася на големи разстояния, подобно на звуковия сигнал при радиопредаването. в) В телевизионния приемник видеосигналът се преобразува отново в светлина и се получава образ на обекта.


Слайд 3

3. Телевизионна камера Представлява: а) вакуумирана стъклена тръба и основните и части са: б) обектив(система от лещи); в) фотоелектрически преобразувател(разновидност на електроннолъчевата тръба), който превръща оптичния образ във видеосигнал. светлочувствителен слой; мрежа; мишена; - електронен прожектор; - електронен умножител.


Слайд 4

4. Предаване и приемане на видеосигнали Опростена схема на предаването и приемането на видеосигнали. Предаваща камера Видео-усилвател Модулатор Предавател Приемник Демодулатор Видео-усилвател обект обектив А А кинескоп


Слайд 5

Обективът проектира оптичния образ на обекта върху тънък светлочувствителен слой. Под действие на светлината от слоя се отделят електрони С помощта на електрични и на магнитни полета отделените електрони се ускоряват и се насочват към мишената. Те избиват от нея вторични електрони и тя се зарежда положително. Светлите участъци от оптичния образ, получават по-голям положителен заряд, по-тъмните участъци - по-малък заряд. По този начин върху мишената се създава електронен образ на обекта. Заредената мишена се обхожда (сканира) от електронен лъч, който представлява постоянен електричен ток l1. Част от електроните от падащия лъч неутрализират положителния заряд на мишената, а останалите се отразяват от нея. (l2 = l1 - lв, ) Токът, който неутрализира положителните заряди на мишената и носи информация за тяхното разпределение, lв е видеосигналът. Отразеният лъч попада в електронен умножител, който усилва около 1000 пъти тока l2 Електронният лъч пробягва общо 625 реда и неутрализира целия заряд на мишената. След това върху мишената се създава електронно копие на следващия оптичен образ и т.н. - за една секунда се сменят 25 образа (кадъра). а) Предаване на видеосигнали


Слайд 6

След демодулация и усилване видеосигналът се подава на кинескопа на телевизора, койтое друга разновидност на електроннолъчевата тръба. Електронният лъч на кинескопа пробягва върху екрана 625 реда за 1/25 от секундата в синхрон с електронния лъч на предавателната тръба. Видеосигналът управлява големината на тока на електронния лъч. Екранът е покрит с луминофор, който свети под действие на бомбардиращите го електрони. Участъците, в които попадат повече електрони, светят по-ярко, а там, където попадат по-малко електрони, екранът е по-тъмен. Така върху екрана се появява мозайка от много голям брой малки светли или тъмни петна, които човешкото око възприема като непрекъсната картина. Тази картина възпроизвежда оптичния образ на обекта. Бързата смяна на 25 отделни картини (кадъра) за 1 s окото възприема като „движеща се картина" (както при гледане на кинофилм). б) Приемане на видеосигнали


Слайд 7

5. Цветна телевизия Цялата гама от цветове може да се получи чрез смесване на трите основни цвята: червен, зелен и син. Цветната телевизионна камера съдържа три предавателни тръби вместо една. Чрез система от филтри и огледала идващата от обекта светлина се разделя на лъчи от трите основни цвята, които попадат в трите различни предавателни тръби. Така се формират три „цветни" видеосигнала.


Слайд 8

Кинескоп. В кинескопа на цветния телевизор трите видеосигнала управляват големината на тока на три различни електронни лъча. Върху екрана във вид на отделни зърна са нанесени три луминофора, всеки от които излъчва червена, зелена или синя светлина. Зърната са групирани по тройки, наречени триади, чиито брой е много голям (например около 1 400 000). Чрез магнитни полета, създадени от постоянни магнити и намотки с ток, трите лъча се управляват така, че всеки от тях да попада и да предизвиква светене само на зърната от „своя" луминофор. Ако зърната от една триада светят еднакво силно, при смесването на техните лъчи се получава бяла светлина. Всеки цвят може да бъде възпроизведен в даден участък от екрана чрез необходимата комбинация от основните цветове.


Слайд 9

История 1885г. — първото предложение за телевизионна система. 1907 г. — разработва се ЕЛО 1933 г. — разработва се кинескопа 1936 г. — първо реално телевизионно предаване. 1953 г. — първа система за цветна телевизия NTCS (USA) 1962 г. — разработване на Европейски системи: PAL (PHASEALTERNATION LINE — Изменение на цветовата фаза) (Германия) SECAM (SEQUENTIE COULEUR A MEMOIRE— Последователност на цветовете със запомняне) (Франция) 1954 г. — първо телевизионно предаване в България 1959 г. — първо излъчване на черно-бяла телевизия в Б-я 1969 г. — първо излъчване не цветна TV в Б-я по системата SECAM Основни параметри на телевизионното изображение''


Слайд 10

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: