'

ДИЗАЙН

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ДИЗАЙН


Слайд 1

ДИЗАЙН (design — англ.) — проектна діяльність з розробки промислових виробів з високими споживчими властивостями і естетичними якостями, з формування гармонійного предметного середовища житлової, виробничої та соціально - культурної сфер.


Слайд 2

ДИЗАЙН - творча діяльність, мета якої — визначення формальних якостей предметів, що виробляється промисловістю. Ці якості форми відносяться не лише до зовнішнього вигляду, але, головним чином, до структурних і функціональних зв'язків, які перетворюють систему на цілісну єдність . Дизайн прагне охопити усі аспекти середовища, що оточує людину, яке обумовлене промисловим виробництвом.


Слайд 3

ДИЗАЙНЕР — фахівець, що працює у сфері дизайну і забезпечує високі споживчі властивості і естетичні якості виробів промисловості і утворюваного ними предметного середовища. Визначаючи якості предметно — просторового середовища і створюючи цілісний продукт через організацію і гармонійне поєднання її елементів, ДИЗАЙНЕР виявляє структурні і функціональні зв'язки об'єкту і формує їх на основі єдності художнього, наукового і технічного підходів.


Слайд 4

ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ — поєднання в цілісній структурі і гармонійній формі усіх суспільно необхідних властивостей проектованого об'єкту. Основні робочі категорії дизайнерського (художнього) проектування — образ, функція, морфологія, технологічна форма, естетична цінність.


Слайд 5

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЯ - основна ідея майбутнього об'єкту, формулювання його смислового змісту як ідейно-тематичної бази проектного задуму, що виражає художньо-проектне судження дизайнера про явища масштабніші, ніж цей об'єкт. Дизайн-концепція — цілісна ідеальна модель майбутнього об'єкту, що описує його основні характеристики.


Слайд 6

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА - уявлення про вигляд, стильові або образні характеристики об'єкту або системи, що синтезує в єдиному враженні особливості просторової структури, індивідуальні або «фірмові» деталі зовнішнього вигляду, що формують середовище.


Слайд 7

Дизайн як процес: Появі результату розробки дизайну передують деякі окреслені кроки розробки. Загалом, дизайн як процес проектування залежить від таких чинників як ергономічність, коштовність, економічність та зручність. Тому деякі з наведених нижче етапів проектування можуть бути викинені з процесу виробництва.


Слайд 8

Етапи розробки поділяють на декілька груп:


Слайд 9

ВИДИ ДИЗАЙНУ - специфічні форми спеціалізації дизайнерської діяльності, проектування, що відрізняються предметом, цілями і методами проектної роботи і її кінцевими результатами.


Слайд 10

ВИДИ ДИЗАЙНУ:


Слайд 11

У графічному дизайні:


Слайд 12

В ПРОМИСЛОВОМУ ДИЗАЙНІ :


Слайд 13

У ДИЗАЙНІ СЕРЕДОВИЩА:


Слайд 14

ДИЗАЙН, ЩО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ НАЦІЛЕНІСТЮ АБО ХАРАКТЕРОМ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ:


Слайд 15

НОВІ ВИДИ ДИЗАЙНУ:


Слайд 16

ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ДИЗАЙНУ — синтез прагматичних і художніх ідей і рішень, спрямованих на поліпшення умов існування людини в цілісній естетично досконалій формі.


Слайд 17

АРТ — ДИЗАЙН — одна з ліній розвитку сучасного дизайну, в якій відсутні відмінності між функціональним проектуванням, що становить основу професійного дизайну, і чистим, високим мистецтвом. Твори арт-дизайну створюють художники дизайну, що прагнуть, передусім, до досягнення високої якості композиції, деталювання форми, якості поверхні, колориту — навіть якщо вони починають витісняти такі традиційні цінності класичного дизайну, як раціональність і технологічність.


Слайд 18

АРТ — ДИЗАЙН — одна з ліній розвитку сучасного дизайну, в якій відсутні відмінності між функціональним проектуванням, що становить основу професійного дизайну, і чистим, високим мистецтвом. Твори арт-дизайну створюють художники дизайну, що прагнуть, передусім, до досягнення високої якості композиції, деталювання форми, якості поверхні, колориту — навіть якщо вони починають витісняти такі традиційні цінності класичного дизайну, як раціональність і технологічність.


Слайд 19

АРХІТЕКТУРНИЙ ДИЗАЙН - сфера архітектурно-будівельної діяльності, спрямована на формування об'єктів і споруджень масового призначення:


Слайд 20

Архітектурний дизайн орієнтується на різного роду прототипи — перевірені часом повторні і типові рішення об'ємно-планувальних схем і конструкцій, які добре відповідають виробничій базі будівництва, що склалася, і прийнятому на даний момент рівню організації способу життя


Слайд 21

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА — мистецтво проектування предметно-просторового середовища, що має на меті оптимізацію функціональних процесів життєдіяльності людини і підвищення її естетичного рівня.


Слайд 22

Архітектурний дизайн орієнтується на різного роду прототипи — перевірені часом повторні і типові рішення об'ємно-планувальних схем і конструкцій, які добре відповідають виробничій базі будівництва, що склалася, і прийнятому на даний момент рівню організації способу життя.


Слайд 23

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА — мистецтво проектування предметно-просторового середовища, що має на меті оптимізацію функціональних процесів життєдіяльності людини і підвищення її естетичного рівня.


Слайд 24

Дизайн архітектурного середовища — вид проектної діяльності, включений в загальну систему культури, а конкретніше, в систему «приватних» дизайнів, націлених на створення окремих форм і комплексів реальних предметно-просторових об'єктів.


Слайд 25

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН — художньо-проектна діяльність, основним засобом якої служить графіка. Її метою є наочне представлення інформації, призначеної для масового поширення за допомогою поліграфії, кіно, телебачення, а також створення графічних елементів предметного середовища і виробів.


Слайд 26

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН — проектна діяльність, що має на меті створення зразків виробів функціонального призначення, що виготовляються промисловими методами, тобто використанням машинного виробництва. Як самостійний рід мистецтва промисловий дизайн виник у кінці XIX — початку XX століття із становленням масового машинного виробництва і залученням до процесу розробки виробів художників і архітекторів.


Слайд 27

КОМПОЗИЦІЙНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ В ДИЗАЙНІ — це процес структурної організації елементів об'єкту дизайну, засоби і методи якого співвідносяться із завданням привнесення до об'єкту гармонії між ним і людиною. ОБ'ЄКТАМИ КОМПОЗИЦІЙНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ для дизайнера і архітектора-дизайнера являються візуальна, антропометрична і матеріальна структура об'єкту.


Слайд 28

КОМПОЗИЦІЯ В ДИЗАЙНІ — побудова витвору дизайнерського мистецтва, розташування і зв'язок його частин, обумовлені їх компонуванням, що відповідає призначенню і технічній ідеї цього твору і його художньому задуму, що відбиває емоційно-чуттєві очікування споживача дизайнерського продукту.


Слайд 29

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН - дизайнерська діяльність, спрямована на формування предметно-просторового середовища, що оточує людину з використанням в якості основного матеріалу творчості природних об'єктів, комплексів і явищ.


Слайд 30

ОБРАЗ В ДИЗАЙНІ - емоційно-чуттєве представлення про призначення, сенс, якість і оригінальність витвору дизайнерського мистецтва, категорія естетичної оцінки результатів дизайнерської творчості.


Слайд 31

ОБ'ЄКТ ДИЗАЙНУ — сукупність взаємозв'язаних об'єктів, що розглядаються як цілісність, утворена по одному з наступних принципів: як група технічно спорідненої продукції, як функціональна система діяльності, як предметно-просторове середовище, як графічний комплекс.


Слайд 32

СИНТЕЗ В ДИЗАЙНІ — процес уявного або процедурного впорядкування проектних відомостей, відібраних при дизайнерському аналізі, і зведення їх в єдине ціле — проектний образ.


Слайд 33

ТЕКТОНІКА В ДИЗАЙНІ - закріплене у формі дизайнерського об'єкту опосередковане уявлення про закономірності його функціонально-конструктивного рішення, свого роду «зображення» напруженості стану деякої цілісності, що ілюструє логіку і стійкість його конструктивної, функціональної або візуальної структури.


Слайд 34

СТИЛЬ В ДИЗАЙНІ — художньо-пластична однорідність предметно-просторового середовища і його елементів, що виділяється в процесі сприйняття матеріальної і художньої культури як єдиного цілого.


×

HTML:

Ссылка: