'

Myths, Folk Tales, Fables, and Fairy Tales

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Myths, Folk Tales, Fables, and Fairy Tales A PowerPoint Presentation By Kim Denney, Lake Murray Elementary, Lexington School District One


Слайд 1

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Слайд 2

ВЪВЕДЕНИЕ ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ СЪСТОИ ОТ ЧЕТИРИ ОСНОВНИ РАЗДЕЛА И ПРИЛОЖЕНИЯ. Раздел І. Проектът – в този раздел трябва да дефинирате целите на проекта, да дадете обосновка на нуждата от проекта, да опишете методологията и дейностите на проекта и да дефинирате неговите резултати. Раздел ІІ. Кандидатът – в този раздел трябва да представите основната информация за вашата организация и да опишете нейния опит и капацитет. Раздел ІІІ. Партньори на кандидата, участващи в проекта – в този раздел трябва да опишете своите партньори, техния опит и капацитет Раздел ІV. Декларация на кандидата.


Слайд 3

І. ПРОЕКТЪТ 1.Описание 1.1. Име на проекта Името на проекта трябва да бъде кратко, ясно и недвусмислено. Бъдете внимателни в случай, че грантовата схема има по особени изисквания относно имената на проектите.


Слайд 4

1.2. Географски фокус/обхват В този раздел следва да опишете региона, в който проектът ще се изпълнява, и в който ще се реализират ползите от него.


Слайд 5

1.3. Средства, за които се кандидатства Трябва да попълните с цифри и трите колони. Всички цифри трябва да съответстват на тези, заложени в бюджета на проекта и в този смисъл колоните следва да бъдат попълнени след, като изготвите бюджета.


Слайд 6

1.4. Резюме В максимум 10 реда включете информация за (a) целта на проекта, (б) целевите групи (в) основните дейности. Посочете продължителността на проекта. Ако е възможно, посочете сектора, темата или географската област съгласно поканата за представяне на предложения, за които се отнася предложеният проект.


Слайд 7

Пример за резюме Проектът цели да насърчи социалната интеграция на млади безработни хора в Пловдивски регион чрез обучение и получаване на Квалификация, която да улесни тяхната реализация на пазара на труда. Проектът представлява пилотна схема, по която 90 млади безработни, навършили 21 години ще получат основна професионална квалификация. Ще бъде създаден Център за безработни млади хора, който ще предлага набор от възможности, съобразени с различните индивидуални потребности на бенефициентите. Проектът ще предостави редовни курсове за обучение с продължителност 7 месеца. Тези курсове ще бъдат Безплатни, а обучаващите се ще получават и стипендия. Курсовете ще се от партньорите по проекта – центрове за професионално обучение и Ще варират от Информационни технологии до Графичен дизайн. Очаква се 70% от преминалите курсове за обучение да си намерят работа и в дългосрочен план да могат да продължат своята професионална квалификация и реализация


Слайд 8

1.5. Цели Обща Цел Дългосрочните социално и/или икономически ползи, за постигането на които ще допринесе проектът. Общата цел дава отговор на въпроса: “Защо проектът е важен?” и показва дългосрочните приоритет, за чието реализиране, вашият проект ще допринесе чрез специфичната си цел. Общата цел обикновено започва със следните думи: “да допринесе за …”. Трябва да запомните следните важни аспекти, отнасящи се до общата цел: - Общата цел не може да бъде постигната единствено от вашата организация. Вашият проект ще има принос в усилията за постигането на тази цел. - Общата цел е мерилото, спрямо което ще се оценява успеха на вашият проект, както и на проектите на други организации, имащи сходни специфични цели.


Слайд 9

Специфична цел Това е конкретната цел, която ще се постигне в резултат на изпълнението на проекта; дефинира се като полза за бенефициентите от изпълнението на проекта. Запомнете - добре дефинираната специфична цел обикновено показва: - Какво желаете да постигнете (вашите резултати) - Как желаете да го постигнете (вашите средства) - Кои ще бъдат крайните бенефициенти (т.е. кой ще се ползва от резултатите)


Слайд 10

Пример за цели на проект Обща цел на проекта е да допринесе за успешното реализиране на пазара на труда на дългосрочно безработни жени от Хасковска област. Специфична цел на проекта е да подобри професионалните умения и да помогне на 60 безработни жени с основно образование да си намерят работа.


Слайд 11

Избягвайте следните грешки Дългосрочните цели на проекта не са свързани пряко с целите на програмата Неясни цели Прекалено много цели Нереалистични цели


Слайд 12

1.6. Обосновка Тази част не следва да превишава три страници. В нея трябва да докажете, че проектът е в съответствие с целите и приоритетите на Програмата, и че отговаря на най-належащите нужди на целевия регион и на целевите групи.


Слайд 13

What is a myth? A myth is a story that usually explains something about the world and involves gods and other superhuman beings.


×

HTML:

Ссылка: