'

Татарстан республикасы Кукмара муниципаль районы муниципаль белем бир? учреждениясе М?м?шир авылы гомуми урта белем бир? м?кт?бе.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Татарстан республикасы Кукмара муниципаль районы муниципаль белем бир? учреждениясе М?м?шир авылы гомуми урта белем бир? м?кт?бе. ДИЗАЙН-ПАПКА «ИСТ?ЛЕКК?-Б?Л?КК?!” Башкарды:8нче сый- ныф укучысы Х?с?н- ?анова С.Н. ?ит?кчесе:Сабирзянова Э.Ф. 2008 ел.


Слайд 1

М?сь?л?не? кыскача чишелеше. Минем башка уй т?ште:?ниг? туган к?нен? н?рс? б?л?к ит?рг? ик?н?К??елен к?рер ?чен,а?а н?рс? б?-л?к ит?рг? ик?н??лб?тт?,?з кулы? бел?н эшл?г?н ниндид? булса ?йбер.Дим?к,кибетт?н ?зер б?л?к са- тып алу идеял?рен читк? куеп торабыз. ? мин н?рс? эшли бел?м со?? Беренчед?н,мин тег? бел?м.?ниг? алъяпкыч яки халат тег?рг? м?мкин.Л?кин,халат тег? ?чен ту- кыма сатып алырга,?нине? ?лч?мн?рен алырга, кидереп карарга кир?к.Шулай булгач,б?л?к сюрприз була алмый.Бу идея бармый. Икенчед?н,торт пешерерг? була бит.?мма,бу б?- л?кне гаил?без бер утыруда ашап бетер?ч?к ??м ист?лекк? берни д? калмый.??м мин чиг?рг? бул- дым. Х?зер ми?а бу м?сь?л?не х?л ит? ?чен к?п кен? м?гъл?мат кир?к булачак.Мо?а д?реслек,чиг?г? ?й- р?т? китаплары,т?сл?р ?йр?н? буенча материал- лар,открыткалар ??м д? ки буяу ?чен чыгарылган балалар китаплары да ярд?м ит?ч?к.


Слайд 2

Эзл?н? ??м анализ. Кем? Ист?лекк? б?л?кк? Ниг?? Н?рс?? Кайда? ?ни Укытучы се?лем тарих материал б?ясе кабинетта ?йд? Концертта музейда технология Р?веш ?лч?ме Р?сем Ч?ч?к сувенир салфетка ?зенч?лекле матур у?айлы


Слайд 3

Беренче идеялар. Б?генге к?нд? ??рбер ?йд? кешене? ?з кулыннан ясалган ?йберл?р бик к?п очрый –, чикк?н с?лгел?р, ??йм?л?р, коверлар, паласлар шулай ук агачтан ясалган биз?н? ?йберл?ре, керамикалар ?.б. Алар безне? тормышка кир?ксез предметлар булып т?гел, ? ш???р ??м авыл ?йл?рен эстетик яктан баетып, биз?п торалар. ??м и? м??име, кеше шушы предметлар аша тир? - юнд? бары тик матурлыкны к?р?, тоя бел?. Мен? шушы к?з?т?л?рд?н со? мин шушы эшк? ныклап тотындым. “Ист?лекк? б?л?кк?”- дип исемл?нг?н и?ади проект эшемд? т?б?нд?ге ?йберл?рне? эскизлары бар Картина Салфетка. Башмак.


Слайд 4

Отышлы идеяны сайлау. Тастымаллар ?ыелмасына,читл?- рен? челт?р тотып,почмакларына н?-фис шома чиг? бел?н чиг?рг? м?мкин. Фотолар ?чен паспарту,ике яклап шома чиг? бел?н биз?л? ??м рамкага куела. Эн?л?р ?чен к?рзин,менд?ргече хач ??м к?б?л?к чигел?. ?ст?л лампасына аба?ур,н?фис шо- ма чиг? бел?н чигел? ??м чуклар бел?н биз?л?. Кухня ?ыелмасы:ч?йнек ?стен? ?ылыткыч ??м кайнар ?йберл?р тот- кычы,аларны челт?рл?р бел?н биз?рг?, ?ылыткычка кес? д? ясарга була. Н?- фис шома чиг? бел?н бизим.


Слайд 5

Тарихи м?гъл?мат. Халык чиг?л?ре элек-элект?н биз?кл?рене т?рлелеге ??м оринальлеге бел?н аерылып торган,т?сл?рне? сайлап алынышы бе- л?н х?зер д? к?пл?рне сокландыра.Алар га-сыр буена барган ??м ильне? географик урынына,аны? тарихына ??м м?д?ниятен? б?йле булганнар. Гад?тт?,киемне? читен тоташ сызык бел?н ?йл?ндереп ала торган рус чиг?ен? геометрик,?семлек ??м хайван биз?кл?ре мо- тивлары хас.М?с?л?н;ромб,квадрат яис? т?г?р?к р?вешенд?ге фигуралар бел?н якты- лык чыганаклары-кояш ??м айны билгелил?р: туры горизонталь сызык бел?н-?ир ?стен: дулкын-дулкын горизонталь сызык бел?н суны;вертикаль сызык бел?н я?гырны ;бер-берсе бел?н кисеш? торган сызыклар аша ут ??м яшенне белдер?л?р;таулар ?чпочмак бел?н г??д?л?ндерел?. Белоруслар чиг?ен ак яки соры тукымага т?шерелг?н кызыл,куе кызыл,соры к?ксел ??м кара т?ст?ге геометрик биз?к билгели. .


Слайд 6

Украиннарга с?лге биз?к хас, гад?тт? , ул ?семлек характерында була , кошлар ??м ??нлекл?р стильл?шсур?тл?ре д? очрый.Чиг? ?чен,нигез д? кызыл т?ст?н фай- даланалар,кайвакыт а?а кара ??м з??г?р т?сл?р ?стил?р. ? мен? грузиннар чиг?е катлаулы биз?кле булуы бел?н аерылып тора,ул к?п т?рле фигуралардан торган н?фис геометрик ??м ?семлек биз?кл?ренн?н,шулай ук т?сле бисер бел?н апликациял?? ??м чиг?д?н гыйб?р?т. Замшага ??м сумкага болан мехы бел?н чиг?,тукымадан,к?нн?н ??м бисердан апли- кациял?? ясау Ерак Т?няк халыкларында таралган. Татарлар ?чен б?рхетк? бисер ??м алтын ?еп бел?н чиг? хас.??рбер халык ?з киемен ?зенч? формалаштыра.


Слайд 7

Дизайн спецификация. 1.Эн?. 2.Кайчы. 3.?еп(т?сле). 4.Канва(тукыма). 5.Схема. Эн?сез без чиг? алмыйбыз инде.Эн? безне? юан булса да,нечк? булса да ярый,ч?нки канва безне? шу?а ?айлашкан.Эн? очлы булырга тиеш. Кайчыны сайлаганда ?ткенен,?айлысын алырга кир?к.?лб?тт? сак булырга кир?к була. ?епл?рне? т?рлесе була,шу?а карамастан ?епл?рне? матурларын,яхшыларын алабыз. Схеманы матурын,?и?елен,?зе?? ошаганын сайлыйбыз.


Слайд 8

Технологик карта.


Слайд 9

Экономик хисап. ?земне? эшемне эшл?п бетерг?ч мин экономик анализ ясарга булдым. Ми?а эшемд? 17т?рле т?ст?ге ?еп ??м размеры 30?40см булган канва кир?к булды. 1чиг? ?ебе 6 сум тора:17?6=102 шулай булгач минем 17?ебем 102сумга т?шк?н була.? размеры 30?40см булган канва 150 сум тора,барысын берг? кушкач 252сум була.Дим?к минем эшем 252сумга т?шк?н була.


Слайд 10

Экологик анализ. Экологик анализга килг?нд? мин таби- гатьк? бернинди зыян китерм?дем дип уйлыйм.Ч?нки мин калган вак-т?як ?епл?рне урамга т?гел,? учакка ягып бардым.Шулай булгач экологияг? бернинди зыян килми.


Слайд 11

?занализ. ??рбер кеше ?з ясаган ?йберен? б?я бирерг? тиеш.Ул кимчелекле булдымы,к??елсезр?к чыктымы барыбер ?занализ ясарга кир?к. ?зе? ясаган ?йбер туганнаргада,якыннарга- да,?зе??д? матуррак,з?выклырак,ист?леклер?к. Чиг?чег? кир?кле профессиональ сыйфатлар: яхшы к?р? ??м т?сне д?рес аеру,нык ?ск?н к?реп ист? калдыру с?л?те,координация;ки? белем,п?хт?лек,басылып эшл??ч?нлек,сынлы с?нгать бел?н нык кызыксыну. Мин алдыма куйган бурычны ?т?демме? Эшемне ?йд? к?рс?ттем,барысына да бик ошады.


Слайд 12

КУШЫМТА.


Слайд 13

Куркынычсызлык кагыйд?л?ре. 1.Эшт? куркынычсызлыклар: эн? яки булавка бел?н ч?нч?; кулны кайчы бел?н яралау; к?зне яралау; 2.Эшли башлаганчы нил?р ?т?рг?: эн?л?р,булавкаларны санап куярга ; эш коралларын ??м ?айланмаларны ?з урынна- рына гына куярга; 3.Эш барышында нил?р ?т?рг?: эш вакытында игътибарлы булырга; ч?нчем?с ?чен у? кулны? урта бармагына уймак киярг?; кулланган эн? ??м булавкаларны эн? кадагычка гына беркетерг?; кайчыны? очын ?зе?? каратмыйча кискечл?рен ябып,?зе?н?н у? якка куярга; кайчыны кешег? тоткасы бел?н,кысылган очларын ?зе?? таратып бирерг?; 4.Эш т?г?лл?нг?ч нил?р ?т?рг?; эн? кадагычта эн?л?рне кабат санарга,эшли баш- лаганчы булган санын барларга; эш урынын ?ыештырырга.


Слайд 14

Файдаланган ?д?бият. 1.”ЛЕНА” №7/2007 ?ит?кчесе ??м директо- ры Татьяна Кочурова. 2.”ЛЕНА”№9/2007 ?ит?кчесе Татьяна Ро-малюн. 3.”КСЮША”№6/2007 Ольга Научин. 4.”КСЮША”№5/2004 Ольга Научин.


×

HTML:

Ссылка: