'

Европейската Схема за екомаркировка в България Инструмент за устойчиво потребление и производство

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Европейската Схема за екомаркировка в България Инструмент за устойчиво потребление и производство


Slide 1

Емисиите на парникови газове = х 2,5 - 3 до 2050 Необходимо редуциране – 50% Потреблението на природни ресурси = х 5 до 2050 Екологичният ни отпечатък = 2,5 – 5 планети Земя Изчезването на видове = 50-1000 х по-бързо от естествените процеси Европейската Схема за екомаркировка в България – инструмент за устойчиви потребление и производство


Slide 2

Цените не съответстват с разходите Неустойчиво потребление и производство Предубедена информация Небалансиран пазар Пазарно неравновесие Парникови газове Замърсяване на въздуха Намалени ресурси Изменение на климата Заплаха за човешкото здраве Заплаха за биоразнообразието Деградация на почви, води… Нарастване на населението Забогатяване Икономически растеж Нерационалност


Slide 3

70-80% от въздействията върху околната среда: Храни, напитки, домакинства (вкл. ел. уреди) Фокус върху продуктите! Европейската Схема за екомаркировка в България – инструмент за устойчиви потребление и производство


Slide 4

Към енергийно и ресурсно ефективна и ефикасна икономика Намаляване на екологичният стрес в растяща икономика Преобразуване на екологични предизвикателства в икономически възможности Европейската Схема за екомаркировка в България - инструмент за устойчиви потребление и производство


Slide 5

По-добри продукти и разумно потребление: еко –дизайн Всички продукти консумиращи енергия или свързани с енергията като цяло Минимални задължителни критерии Референтно ниво за екологична резултатност (доброволно, подготовка за бъдещето) Връзка с етикетирането Постоянно подобряване Европейската Схема за екомаркировка в България - инструмент за устойчиви потребление и производство


Slide 6

Директива за етикети: свързана с еко-дизайн Всички енергозависими продукти Референтно ниво за етикети Задължителни изисквания за обществени поръчки и стимули Екомаркировката: широк спектър/отличници Доброволна схема Водещ етикет (топ 10%) Вмества се в еко-дизайн Европейската Схема за екомаркировка в България - инструмент за устойчиви потребление и производство По-добри продукти и разумно потребление: етикети


Slide 7

Минимални изисквания Референтно ниво за екологична резултатност D C B A A+ A++ A+++ Схема за екомаркировка Задължителен етикет По-добри продукти и разумно потребление Европейската Схема за екомаркировка в България - инструмент за устойчиви потребление и производство


Slide 8

Търговски форум Популяризиране на устойчиви продукти Намаляване на екологичния отпечатък на сектора Зелени търговски вериги Обмен на добри практики Европейската Схема за екомаркировка в България - инструмент за устойчиви потребление и производство По-добри продукти и разумно потребление: търговците


Slide 9

Хармонизирани категории етикети За стимули в страните членки Задължителни нива за обществени поръчки Зелени обществени поръчки Индикативни цели Критерии за зелени обществени поръчки Ръководства Европейската Схема за екомаркировка в България - инструмент за устойчиви потребление и производство По-добри продукти и разумно потребление: стимули и обществени поръчки


Slide 10

Улеснено производство Промотиране на еко-иновации и ефективно потребление на ресурсите Инструменти за мониторинг, определяне на референтни нива, и промотиране, Схема за Верифициране на екологични (нови) технологии Засилване на екологичния потенциал на индустрията Ревизиран Регламент EMAS Индустриална политика за екологични чисти предприятия Подкрепа за МСП Европейската Схема за екомаркировка в България - инструмент за устойчиви потребление и производство


Slide 11

Пътна карта Първи действия Разширяване на директивата за Еко-дизайн Ревизиран Регламент за Схемата за Екомаркировка Ревизиран Регламент за EMAS Комуникация за Зелените обществени поръчки По-нататък, след 2009 Ревизирана директива за енергийно етикетиране Схема за верифициране на екологични технологии Търговска инициатива Преглед на дейността след 2012 Разширяване на директивите за Еко-дизайна и за Екомаркировката Европейската Схема за екомаркировка в България - инструмент за устойчиви потребление и производство


Slide 12

Благодаря Ви за вниманието Камен Чипев Директор програми и проекти Фондация “ТАЙМ” kamen@time-foundation.org +359-(0)- 888-533936 +359-(2)-9541080 Ул. Владайска 55 София 1606 Европейската Схема за екомаркировка в България - инструмент за устойчиви потребление и производство


×

HTML:

Ссылка: