'

Качествен програмен код

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Качествен програмен код Светлин Наков Национална академия по разработка на софтуер www.devbg.org


Slide 1

Лекторът Светлин Наков Директор на Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) Безплатни курсове за програмисти – Java и .NET Обучение по стипендия + осигурена работа Председател на Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) Преподавател по съвременни софтуерни технологии в СУ "Св. Климент Охридски" Консултант по разработка на софтуер Носител на наградата "Джон Атанасов" на президента на България за 2004


Slide 2

Съдържание Дефиниция за качествен код Софтуерен дизайн Висококачествени подпрограми Защитно програмиране Правилно използване на променливите Имената на променливите Преработка на съществуващ код Самодокументиращ се код


Slide 3

Какво е качествен програмен код? Качествен програмен код


Slide 4

Какво е качествен код? Качеството на софтуера има 2 аспекта: Външно качество – видимото за потребителя Коректност на софтуера Удобство и леснота за работа Производителност (скорост на работа) Вътрешно качество – вътрешната организация на архитектурата и програмния код Разбираемост Леснота за промяна и добавяне на функционалност (поддръжка) Простота на реализацията


Slide 5

Какво е качествен код? Характеристики за качество на кода: Коректност Четимост и разбираемост Висока свързаност на отговорностите (strong cohesion) на всички нива (модули, класове, методи) Функционална независимост (loose coupling) на всички нива (модули, класове, методи) Добро, консистентно форматиране Подходящо и консистентно именуване на класовете, методите, променливите и останалите елементи Добра документация, вградена в кода


Slide 6

Какво е качествен софтуерен дизайн? Качествен програмен код


Slide 7

Софтуерен дизайн Качеството на софтуера силно зависи от качеството на дизайна Дизайнът е трудно-дефинируем процес Итеративен, недетерминистичен Няма точна рецепта как да се прави Основна цел на дизайна: Да се управлява сложността на софтуера Основен похват при дизайна: Функционална декомпозиция на проблемите на всички нива


Slide 8

Какво е софтуерен дизайн Софтуерният дизайн е: Принципна организация на софтуерната система Дизайнът се състои от: Архитектурен план Описва основните компоненти и подсистеми на системата и взаимодействието между тях Детайлен дизайн Описва вътрешната организация на отделните компоненти и подсистеми Описва класовете и методите в класовете


Slide 9

Характеристики на дизайна Минимална сложност, леснота за разбиране Леснота за поддръжка (промяна и разширяване) Функционална независимост между подсистемите, компонентите и класовете (loose coupling) Преизползваемост (reusability) Високa входна зависимост (fan-in) Някои utility класове се използват много често Ниска изходна зависимост (fan-out) Един клас да не ползва прекалено много други класове Минималност – да няма излишни части


Slide 10

Процесът на дизайн Функционална декомпозиция: Разделяме системата на подсистеми Разделяме подсистемите на класове и ги подреждаме в пакети (пространства от имена) Разделяме класовете в подпрограми (методи) Проектираме подпрограмите (чрез псевдокод) Не е необходимо да се прави паралелно във всички посоки Започва се от най-важната функционалност за клиента


Slide 11

Фази на дизайна Разделяне на подсистемите на класове Идентификация на обектите и процесите от реалния свят Съпоставяне на класове за тези обекти Идентификация на връзките между обектите Проектиране на класова йерархия Използване на шаблони (design patterns) Скриване на възможно най-много имплементационни детайли


Slide 12

Фази на дизайна Разделяне на класовете на методи Идентификация на действията, които всеки обект може да извършва (методи) Идентификация на съществените характеристики на обектите (атрибути) Скриване на възможно най-много имплементационни детайли (private методи) Максимална функционална независимост (loose coupling) Висока свързаност на отговорностите (strong cohesion)


Slide 13

Фази на дизайна Проектиране на вътрешността на методите Най-често е отговорност на програмистите, а не на архитектите Подбор на подходящи алгоритми Описание на алгоритмите чрез псевдокод


Slide 14

Силата на диаграмите


Slide 15

Какво са качествените подпрограми (методи)? Качествен програмен код


Slide 16

Защо да използваме методи? Намаляваме сложността Разбиваме сложните проблеми на по-прости Добавяме междинни нива на абстракция Скриваме детайли за имплементацията Намаляваме риска от неуспех Избягваме повторението на еднакъв код Скриваме сложни последователности от действия Скриваме работата с указатели Опростяваме сложни булеви проверки


Slide 17

Свързаност на отговорностите Свързаност на отговорностите (strong cohesion) е ключово изискване за методите Генерален принцип: Един метод трябва да прави само едно нещо и да го прави добре Операциите в един метод трябва да са взаимосвързани – насочени към обща задача Идеалният случай: Функционална кохезия Методът извършва единична ясно дефинирана операция Пример: функция Sqrt()


Slide 18

Допустими видове кохезия Последователна кохезия Редица от стъпки за решаване на единна задача Пример: SendEmail() свързваме се към сървъра за поща изпращаме съобщението затваряме връзката Комуникационна кохезия Свързаност на действията по общи данни Пример: DisplayReport() извличаме данните форматираме ги отпечатваме ги


Slide 19

Допустими видове кохезия Времева кохезия Действия, които се извършват по едно и също време Пример: LoadSettings() зареждаме настройките за шрифтовете зареждаме настройките за цветовете зареждаме настройките за принтера зареждаме настройките за базата данни зареждаме настройките за Интернет достъпа


Slide 20

Недопустими видове кохезия Логическа кохезия Изпълнява се различно действие според някой входен параметър (код на операция) Лош пример: ReadAll(int op_code) – прочита артикул, цена, адрес или ЕГН според подадения код Изключение: Обработчици на събития (event handlers) Случайна кохезия (липса на свързаност) Няколко несвързани едно с друго действия Изключително лоша практика!


Slide 21

Имената на методите Името трябва да описва всичко, което методът извършва Ако няма подходящо име, имаме лоша кохезия! Избягвайте безлични и общи думички Лош пример: HandleStuff(), ProcessData() Не използвайте цифри в името Лош пример: ReadProfile1(), ReadProfile2() Дължината на името трябва да е толкова дълга, колкото е необходимо (9-15 символа) Ако името е прекалено дълго, имаме лоша кохезия Използвайте английски език


Slide 22

Имената на методите Имената на функциите трябва да описват връщаната стойност Пример: GetNumberOfProcessors() Имената на процедурите се съставят по схемата <глагол> + <обект> Пример: PrintReport(), LoadSettings() Използвайте консистентно противоположностите Пример: OpenFile() и CloseFile() Лош пример: OpenFile() и _descriptor_close() Използвайте конвенция за честите операции Пример: GetName(), GetAge(), SetName(), SetAge() Спазвайте конвенцията навсякъде


Slide 23

Колко да са дълги методите? Предпочитайте кратки методи (до един екран) Методите трябва да имат силна кохезия Това е много по-важно от дължината им! Методите трябва да са дълги "колкото трябва" Не разделяйте на части даден метод само защото е много дълъг


Slide 24

Параметрите на методите Подреждайте параметрите в последователност (<входни>, <входно-изходни>, <изходни>) Подреждайте консистентно параметрите при методи с подобни параметри Използвайте всички параметри Ако връщате статус или код за грешка, сложете този параметър последен Не използвайте параметрите като работни променливи (не модифицирайте параметрите) Документирайте неочевидните допускания Например мерната единица при подаване на числа


Slide 25

Параметрите на методите Ограничете броя на параметрите до около 7 Човешкото съзнание не може да следи повече от 7 неща едновременно (знаехте ли това?) Разграничавайте входните от изходните параметри (ако езикът не го поддържа) Кога да подаваме обект и кога няколко негови полета? Съобразете се логически методът над какво работи – над обекти или над съвкупност от стойности Подавайте параметрите в коректния им ред Използвайте именувано извикване, ако се поддържа


Slide 26

Функция или процедура Функция или процедура? Използвайте функция когато основната задача на метода е да изчисли и върне някаква стойност Уверете се, че всеки път на изпълнение връща стойност Не връщайте указател към локални данни Запазете в променлива стойността преди да я върнете: return days * hoursPerDay * ratePerHour; int salary = days * hoursPerDay * ratePerHour; return salary;


Slide 27

Какво е защитно програмиране? Качествен програмен код


Slide 28

Защитно програмиране Защитно програмиране (defensive programming) Насочено към защита на кода от некоректни данни Пази кода от грешки, които никой не очаква Имплементира се чрез проверка на коректността на всички входни данни данните, идващи от външни източници входните параметри на методите Имплементира се чрез assertions, изключения и други средства за управление на грешки


Slide 29

Проверки (assertions) Проверките (assertions) следят за различни очаквания за състоянието на програмата Улавят неочаквани входни параметри или вътрешни състояния Силно улесняват откриването на грешки в кода Представляват изрази от вида: assert(условие, съобщение_за_грешка) Ако условието е нарушено, програмата завършва аварийно и се отпечатва грешката При release компилация се премахват от кода Много са полезни при големи и сложни проекти


Slide 30

Проверки (assertions) Проверките на практика "документират" скритите допускания, които кодът очаква Някои езици поддържат assertions, в другите можем да си ги реализираме сами Типични грешки, улавяни с assertions: Стойност NULL на входен параметър Стойност извън допустимия диапазон за входен параметър Невалидно състояние на файл, поток или друг манипулатор на ресурс Излизане извън размера на масив или колекция


Slide 31

Assertions – препоръки Използвайте изключения или друг механизъм за контрол на очакваните грешки Използвайте assertions само за грешки, които никога не трябва да се случват Не слагайте изпълним код в assertion Лош пример: assert(ConnectToDatabase(), "Can not establish database connection!") Използвайте assertions за да документирате входни и изходни условия в методите Добавете код за управление на грешката след assertion (за по-голяма надеждност)


Slide 32

Изключения (exceptions) Изключенията (exceptions) предоставят мощен механизъм за централизирано управление на грешки и непредвидени ситуации Позволяват проблемните ситуации да се обработват на много нива Улесняват писането и поддръжката на надежден програмен код Изключенията могат да бъдат класове – да се наследяват и да образуват йерархии Могат да се използват на мястото на assertions


Slide 33

Изключения – препоръки Използвайте изключения, за да уведомите другите части на кода за проблеми, които не трябва да бъдат игнорирани Хвърляйте изключение само в ситуации, които наистина са изключителни и трябва да се обработят по някакъв начин Ако даден проблем може да се обработи локално, направете го и не хвърляйте изключение Хвърляйте изключенията на подходящо ниво на абстракция Пример: GetEmplyeeInfo() може да хвърля EmployeeException, но не и FileNotFoundException


Slide 34

Изключения – препоръки Включвайте в съобщението на изключението пълно описание на причината за възникването му Всеки catch блок трябва да прихваща само изключенията, които очаква и знае как да обработва, а не всички Catch блоковете трябва да са подредени така, че да започват от изключенията най-ниско в йерархията и да продължават с по-общите Избягвайте празни catch блокове Не е правилно да прихващате всички изключения, без да ви интересува типа им


Slide 35

Изключения – препоръки Очаквайте описаните в документацията изключения Документирайте изключенията, които вашият код може да предизвика Управлявайте всички необработени изключения централизирано Можете да покажете съобщение за проблем на потребителя и да запишете проблема в log файл Установете стандарти за изключенията в приложението и дефинирайте класова йерархия Хвърляйте само обекти от тип "изключение" или негови наследници, а не указатели и числа


Slide 36

Колко защитно програмиране да оставим в Release версията Оставете кода, който проверява за важни грешки Премахнете кода, който проверява за маловажни грешки Премахнете кода, който предизвиква непосредствени сривове Заместете го с код, който прекратява програмата "културно", без загуба на данни Непременно log-вайте грешките при клиента Ако показвате съобщения за проблеми на потребителя, съобразете се с неговите знания


Slide 37

Как да използваме променливите? Качествен програмен код


Slide 38

Принципи при инициализиране Проблемите: Неинициализирана променлива Пример: int value; Частично инициализирана променлива Пример: Student student = new Student(); Student.Name = "Бай Мангал"; // Student.Age – не е инициализирано


Slide 39

Инициализирайте променливите в момента на деклариране Инициализирайте всяка променлива близо до мястото където се използва за пръв път Обръщайте специално внимание на променливите за броене и натрупване Инициализирайте член-променливите на един клас в конструктора Принципи при инициализиране


Slide 40

Използвайте настройките на компилатора за автоматично инициализиране на променливите Включвайте предупредителните съобщения от компилатора Проверявайте входните параметри за валидност Проверявайте за невалидни указатели към паметта Инициализирайте работната памет в началото на програмата Принципи при инициализиране


Slide 41

Обхват, живот, активност Обхват (variable scope) – колко “известна” е една променлива Глобална (статична), член-променлива, локална Диапазон на активност (span) – среден брой линии между обръщенията към даден променлива Живот (lifetime) – обем на кода от първото до последното рефериране в даден метод Проследете къде се използва дадена променлива, нейният диапазон на активност и период на живот Направете обхвата, живота и активността на променливите колкото се може по-малки


Slide 42

Работа с променливи Инициализирайте променливите извън тялото на цикъла Не инициализирайте променлива до момента, в който ще бъде използвана Групирайте сходните операции Започнете с най-малкия обхват и разширявайте, ако се наложи Използвайте всяка променлива точно и само за една цел Избягвайте променливи със скрито значение Използвайте всички декларирани променливи


Slide 43

Почивка! Качествен програмен код


Slide 44

Как да именуваме променливите? Качествен програмен код


Slide 45

Именуване на променливи Избирайте добро име! Името трябва да описва точно и ясно обекта, който променливата представлява Добри имена: account, blockSize, customerDiscount Лоши имена: r18pq, __hip, rcfd, val1, val2 Адресирайте проблема, който решава променливата – “какво” вместо “как” Добри имена: employeeSalary, employees Лоши имена: myArray, customerFile, customerHashTable


Slide 46

Именуване на променливи Оптимална дължина на името – 10 до 16 символа Изборът на име зависи от обхвата Променливите с по-голям обхват и по-дълъг живот имат по-дълго и описателно име: protected Account[] mCustomerAccounts; Променливите с малък обхват и кратък живот могат да са по-кратки: for (int i=0; i<customers.Length; i++) { … } Използвайте пространства за избягване на повторения при декларирането: System.Windows.Forms.TextBox System.Web.UI.WebControls.TextBox


Slide 47

Именуване на специфични типове данни Именуване на броячи Пример: UsersCount, RolesCount, FilesCount Именуване на променливи за състояние Пример: ThreadState, TransactionState Именуване на временни променливи Пример: index, value, count Лош пример: a, aa, tmpvar1, tmpvar2 При булеви променливи използвайте имена, които дават предпоставка за истина или лъжа Пример: canRead, available, isOpen, valid


Slide 48

Именуване на специфични типове данни Булевите променливи трябва да носят "истина" в името си Пример: isReady, canRead, hasMoreData Лош пример: notReady, cannotRead, noMoreData Именуване на изброими типове Използвайте вградените изброени типове (когато езикът за програмиране ги поддържа): Color.Red, Color.Yellow, Color.Blue Или използвайте подходящи префикси: colorRed, colorBlue, colorYellow Именуване на константи – с главни букви Пример: MAX_FORM_WIDTH, BUFFER_SIZE


Slide 49

Кога е необходима конвенция за именуване Когато екипът е по-голям Когато програмата ще се поддържа дълго време Когато програмата ще се проверява от други програмисти във Вашата организация Когато програмата е прекалено голяма и е невъзможно да се проследят всички модули наведнъж Когато програмата ще спре да се развива за известно време Когато във вашия проект имате много непозната терминология, обща за целия проект


Slide 50

Стандартни префикси Унгарска конвенция – използва се все по-рядко Дефинирани типове от потребителя Например: typedef int Color; Семантични префикси (напр. btnSave) Не изпускайте букви за да съкратите името Съкращавайте по един и същ начин из целия код Създавайте имена, които да можете да произнесете (не като btnDfltSvRzlts) Избягвайте комбинации, които водят до друга дума или различно значение (напр. preFixStore)


Slide 51

Стандартни префикси Документирайте кратките имена в кода Помнете, че имената са предназначени за хората, които ще четат кода, а не за тези които го пишат Избягвайте заблуждаващи имена или съкращения Избягвайте променливи с подобни имена, но с различно предназначение Например: UserStatus и UserCurrentStatus Избягвайте имена, които звучат еднакво Избягвайте цифри в имената (напр. pi314) Избягвайте грешно написани думи в имената


Slide 52

Стандартни префикси Избягвайте думи, които често се грешат Избягвайте използването на повече от един народен език Избягвайте използването на стандартни типове и ключови думи в имената на променливите Не използвайте имена, които нямат нищо общо с това което променливите съдържат Избягвайте имена, които съдържат трудни за четене символи


Slide 53

Какво е преработка на кода (Refactoring)? Качествен програмен код


Slide 54

Митове и реалност за процеса за разработка на софтуер Митът Когато един проект стриктно спазва правилата на процеса за разработка, единствената последвала промяна в кода е само в периода на поддръжка на софтуера (software maintenance phase) Така генерирането на код е праволинейно без да се налага преработка


Slide 55

Митове и реалност за процеса за разработка на софтуер Реалността Кодът постоянно се променя Причината: променя се разбирането за проблемната област в хода развитие на проекта Всяка промяна в изискванията налага промени и в съществуващия код Дори в най-добре управляваните проекти


Slide 56

Преработка на кода (Refactoring) Еволюцията на софтуера наподобява биологичната еволюция Някои промени са с благоприятен ефект, други не са Еволюцията на софтуера е неизбежна Еволюцията е възможност да се приближим към “съвършения” продукт


Slide 57

Преработка на кода (Refactoring) Основно правило на еволюцията на софтуера: Еволюцията трябва да подобрява начина на реализация на даден проект Основният начин за реализиране на това правило: Преработката на кода


Slide 58

Кога даден код се нуждае от преработка ? Повторение на код При проблеми в дублициран код се налага да се правят модификации на няколко места Даден метод е прекалено обемист Даден цикъл е прекалено обемист или съдържа дълбоко ниво на влагане Даден клас изпълнява несвързани отговорности (poor cohesion) Даден клас не предоставя добро ниво на абстракция


Slide 59

Кога даден код се нуждае от преработка ? (продължение) Даден метод има дълъг списък с параметри Една промяна налага паралелна модификация на няколко класа Свързани една с друга данни се използват винаги заедно, но не са обединени в клас Даден метод използва повече функционалност от други класове отколкото от собствения си Даден клас е прекалено обвързан с друг Полета на даден клас са public


Slide 60

Преработка на код на ниво данни Заместете “вълшебните” числа и низове с именувана константа (напр. 1024 ? BUF_SIZE) Преименувайте дадена променлива с по-ясно и по-информативно име (p ? currentPos) Преработете даден условен израз в метод Използвайте междинни променливи за резултата от сложни изрази Преобразувайте обикновени данни в нов клас Групирайте свързаните константи в изброими типове (enumerations)


Slide 61

Преработка на кода на ниво метод Преметете фрагмент от кода на даден метод в нов метод (extract method) Премахнете даден метод, ако кодът, който съдържа, е прекалено прост и кратък Преработете дълъг и сложен метод в няколко по-малки или в изцяло нов клас Премахнете неизползваните параметри Ако има нужда от допълнителен параметър за даден метод, добавете го


Slide 62

Преработка на кода на ниво клас Променете обекти, подавани по стойност, с обекти, подавани по указател (референция) Изнесете общата функционалност за набор от класове в отделен базов клас Преместете метод от един клас в друг, ако той логически принадлежи на последния Преобразувайте един клас в два или повече Премахнете даден клас, ако не се ползва


Slide 63

Преработка на кода на ниво система Създайте абстракция на данните, върху които нямате контрол Дефинирайте клас, който ще енкапсулира тези данни и чиито обекти ще бъдат подавани на потребителите Ако не е наложително, премахвайте цикличните зависимости между класовете Ако не е нужна употребата на изключения, използвайте кодове за грешки Използвайте "factory метод" за създаване на инстанции на даден клас според даден параметър


Slide 64

Какво е самодокументиращ се код и как се реализира? Качествен програмен код


Slide 65

Стилът на програмиране и документацията Документация на високо ниво Архитектурен план на системата Документация на ниско ниво Разглежда особености в най-големи детайли, касаещи кода на програмата Коментарите в кода не са основният източник на документация Добрият стил на програмиране е най-добрата документация! Самодокументиращ се код Лесно се разбира основната му цел


Slide 66

Характеристики на самодокументиращия се код Добра структура на програмата – подравняване, организация на кода Използване на ясни и лесни за разбиране конструкции Употреба на подходящи имена на променливи, методи и класове Употреба на именувани константи, вместо “магически” константи и стрингове Минимизация на сложността на реализацията


Slide 67

Самодокументиращ се код – важни въпроси Дава ли интерфейсът на класа добра абстракция? Подходящо ли е името на класа и показва ли основната му цел? Става ли ясно от интерфейса как трябва да се използва класа? Показва ли името на метода основната му цел? Всеки метод реализира ли една добре определена задача? Имената на променливите съответстват ли на тяхната употреба?


Slide 68

Самодокументиращ се код – важни въпроси (продължение) Групирани ли са свързаните един с друг оператори? Само една задача ли изпълняват конструкциите за итерация (циклите)? Има ли дълбоко влагане на условни клаузи? Показва ли организацията на кода неговата логическата структура? Дизайнът недвусмислен и ясен ли е? Скрити ли са детайлите на имплементацията възможно най-много?


Slide 69

“Ефективни” коментари Коментарите понякога могат да навредят повече отколкото да помогнат Добрите коментари не повтарят кода и не го обясняват – те изясняват неговата идея Коментарите трябва да обясняват на по-високо ниво какво се опитваме да постигнем Писането на коментари помага да осмислим по-добре това, което искаме да реализираме


Slide 70

Правила на “ефективните” коментари Използвайте псевдокод, когато е възможно Пишете коментари когато създавате самия код, а не след това Продуктивността не е добра причина за да не пишете коментари Документирайте всичко, което не става ясно от вашия код Поставянето на много коментари е толкова вредно колкото и липсата на такива Не коментирайте трудно разбираем код – по добре го преработете


Slide 71

Ресурси по темата Code Complete, 2nd edition, Steve McConnell, Microsoft Press, 2004, ISBN 0735619670, http://www.cc2e.com/ Курс по "Качествен програмен код" в СУ – http://www.devbg.org/codecourse/


Slide 72

Качествен програмен код Въпроси?


×

HTML:

Ссылка: