'

Баспа ісі ж?не дизайн кафедрасы

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Баспа ісі ж?не дизайн кафедрасы 1998 жылы ??рыл?ан ??рамында - 2 доктор,, 4 доцент, 17 а?а 2 профессор о?ытушы, 3 о?ытушы, 3 лаборант бар. 1 курс (о/б) – 9 студент 1 курс (?/б) – 24 студент 2 курс (?/б) – 22студент 2 курс (о/б) – 6 студент 3 курс (о/б) – 6 студент 3 курс (?/б) – 18 студент 4 курс (?/б) – 21 студент 4 курс (о/б) – 6студент Магистранттар: 1 курс – 5 2 курс – 3 Баспа ісі ж?не дизайн Медеубек С.М. кафедрасыны? ме?герушісі филол. ?.к. доцент


Слайд 1

КАФЕДРА ТАРИХЫНАН: 1997 жылы республикамызда факультетінен баспа ісі ж?не редакциялау маманды?ын ашу туралы пісуі ?бден жеткен м?селені ??зырлы орындар?а ??ла?дар етіп, сол кездегі Білім ж?не ?ылым министрлігіндегі ?лт руханиятыны? ?амын к?йттейтін азаматтарды? жебеп ?кетуімен 1998 жылы атал?ан маманды? “0616 шифрымен” елімізде т???ыш рет д?ниеге келді. Сол жылы мемлекеттік тапсырыспен 19 талапкер “баспа ісі ж?не редакциялау” маманды?ы бойынша ал?аш о?у?а ?абылданды.


Слайд 2

Кафедра ме?герушілері: Студенттерге білім беріп, маманды??а баулуды тарихы 1976 жылдан басталатын “журналистік шеберлік ж?не ?деби редакциялау” кафедрасыны? профессор-о?ытушылары ж?зеге асыра бастады. Осы ретте б?л кафедраны? іргетасын ?аза? журналистикасы ?ылымыны? негізін салушыларды? бірі де бірегейі Тауман Салы?бай?лы Амандосов ?ала?анын ж?не ?за? уа?ыт жетекшілік жасады. 1991-1995 жылдар аралы?ында кафедра ме?герушілігін Юрий Алексеевич Крикунов ат?арды. Белгілі ?алым ?аза?станда журналистика ?ылымын ?алыптастыру?а зор ?лес ?осты. 1995-1999 жылдарда ?ла?атты ?стаздары Т.С. Амандосов пен Ю.А. Крикунов д?ст?рін филология ?алымдарыны? кандидаты, доцент Бауыржан Жа?ып ?міржан?лы жо?ары де?гейде жал?астырды. 1999-2008 жылдары Амандосов ісін ?міт еткен ш?кірттеріні? бірі, филолгия ?ылымдарыны? кандидаты, доцент ?айрат Са? ме?герушілік жасады. Профессор Т.С.Амандосов Доцент Ю.И.Крикунов Доцент Б.?.Жа?ып Доцент Са? ?.


Слайд 3

Е?бек жолын 1984-86 жылдары «?нер» баспасында редактор болып бастады. 1986-89 жылдары ?Р ??А М. О. ?уезов атында?ы ?дебиет ж?не ?нер институтыны? аспиранты; 1989-91 жылдары «?нер» баспасында редактор; 1991-95 жылдары ?Р ??А М.?уезов атында?ы ?дебиет ж?не ?нер институтында лаборант, а?а лаборант, кіші ?ылыми ?ызметкер, ?ылыми ?ызметкер, а?а ?ылыми ?ызметкер. - 1993 жылы с?уір: «Ауыз ?дебиетіні? терме жанры» деген та?ырыпта кандидатты? диссертация ?ор?ады; 1992-93 жылдары «Жетісу» газетінде, - 1993-97 жылдары республикалы? «Ана тілі» газетінде б?лім редакторы; - 1997 жылдан журналистика факультетінде а?а о?ытушы, доцент; - 1999-2001 жылдары университетті? республика?а тарайтын «?аза? университеті» газетіні? Бас редакторы; - 2001-2003 жылдары факультетті? магистратура жетекшісі; 2003- 2006 жылдары деканны? ?ылым ж?ніндегі орынбасары; 2006 жылдан М.Сералин атында?ы ?деби шы?армашылы? бірлестікті? жетекшісі; 2008 жылдан – кафедра ме?герушісі. Са?атбек Медеубек?лы – кафедра ме?герушісі, филология ?ылымдарыны? кандидаты, доцент


Слайд 4

Кітаптар: С?ндет той. ?ылыми-танымды? кітап. “?нер” Алматы, 1993 ж.; Ою хан мен Жою хан. Балалар?а арнал?ан танымды? суретті кітап. “Жалын”, 1994ж.; Сазда аспаптар сыры. (О.Бейсенбек?лымен бірге), “Ана тілі”, Алматы, 1995ж.; Домбыра. “?нер”, Алматы, 1996ж.; А?ыл. На?ыл. ?сиет. “Санат”, Алматы, 1996ж.; Жетісуді? к?йлері. (Б.М?птекеевпен бірге), “?нер”, Алматы, 1998ж.; Жетісу ?уендері. (Б.М?птекеевпен бірге), “?нер”, Алматы, 1998ж.; Ою хан мен Жою хан. Балалар?а арнал?ан танымды? суреті кітап. ?аза? орыс, а?ылшын тілдерінде ?айта басылуы. “Балар ?дебиеті”, Алматы, 2004ж. ??растырушы: Б?лтірік Атыхан?лы. ?ле?дер, дастандар, айтыстар, зерттеулер. “?айнар”, Алматы, 2002ж.; М??атай Жыл?айдар?лы. “Айхай, д?ние!...”, “Жалын”, Алматы, 2003ж.; Журналистер ?ш?ан ?я. Журналистика факультетіні? ??рыл?анына 70 жыл толуына орай шы?арыл?ан энциклопедиялы? сипатта?ы кітап. “?аза? университеті”, Алматы, 2004ж.; Мейірман а?ын Д?ркенбай?лы. ?тірік ?ле? – хикаялар, а?ыз ??гімелер, зерттеулер. Алматы, 2005ж.; ?ндер: “?ар?ара”. М?тіні мен ?уезі ?зінікі. 2000 ж. “Жа?а ?асыр?а – жа?а ?н” конкурсында Дипломант; “Алатау”. М?тіні мен ?уезі ?зінікі. “Сорос Казахстан” ?оры мен ??рман?азы атында?ы ?лтты? консерваторияны? ?йымдастыруымен ?ткен “?азіргі ?аза? ?ні” конкурсыны? же?імпазы. “Ш?к?рімні? тол?ауы”. М?тіні Ш?к?рімдікі. “Елім мені?” ІV Республикалы? патриотты? ?ндер конкурсында 1 – орын. Е?бектері:


Слайд 5

1938 жыл?ы 18 с?уірде ?ызылорда облысы Арал ауданыны? К?карал аралында Ауан ауылды? мекенінде д?ниеге келген. Ата-анадан ?шінші ?л. ?кесі Файзулла Ж?банышбай ?лы  - ауыл нанбайшысы. Шешесі С?би С?лтан ?ызы Екінші Д?ниеж?зілік со?ыс?а дейін ?й шаруасымен айналысып, к?йеуі майдан?а кеткенде соны? міндетін ат?ар?ан.        А.-Х. Мархабаев 1956 жылы Арал ?алалы? №13 ?аза? орта мектебін ойда?ыдай бітіріп, ?алалы? сегізжылды? мектепте пионерлерді? а?а жетекшісі болып ?ш жыл ?здіксіз ж?мыс істеген. 1957 жылы – Компартия м?шелігіне кандидат, келесі жылы тара?ан?а дейін м?шелікте бол?ан.        1959 жылы ?аза? мемлекеттік университетіні? филология факультетіне (журналистика б?лімшесі) студенттікке ?абылданды. Бес жыл университет курсын толы? бітіріп шы?ып, “журналист” маманды?ыны? дипломын иеленді.       1964-1967 жылдары республикалы? “Білім ж?не е?бек” ?ылыми-к?пшілік журналында ?деби ?ызметкер, б?лім ме?герушісі ?ызметтерін ат?арды.       1967 жыл?ы 18 ?азан айынан ?аза? мемлекеттік университеті журналистика факультетіні? ?аза? журналистикасы кафедрасында  - ?уелі ассистент, кейін а?а о?ытушы, доцент болды.   Университеттегі педагогикалы? ?ызметтен ?ол жазбай ж?ріп, 1967-1983 жылдары республикалы? “Білім ж?не е?бек” ?ылыми-к?пшілік журналына Бас редакторлы??а та?айындал?ан. 1987 жылдан бастап ?аз?У журналистика факультетіне толы?тай доценттік ?ызметке ауыс?ан.         А.-Х. Мархабаев – 1963 жылдан  Журналистер ода?ыны?, 1973 жылдан Жазушылар ода?ыны? м?шесі.       1971 жылы – “?аза? ?дебиетіндегі фантастиканы? даму ж?не ?алыптасуы та?ырыпты филология ?ылымдарыны? кандидаты, 2006 жылы “?аза? ?дебиетіндегі фантастика поэтикасы” та?ырыпты филология ?ылымдарыны? докторы д?режесін алуы ?шін диссертациялар ?ор?ады. Мархабаев Абдул-Хамид Файзулла?лы филология ?ылымдарыны? докторы, профессор


Слайд 6

Е?БЕКТЕРІ:


Слайд 7

?азіргі ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты? университетіні? журналистика факультетін 1953 жылы ?здік дипломмен т?мамдан?аннан кейін «?аза?стан пионері», «Лениншіл жас» газеттерінде редактор, жауапты хатшы ?ызметтерін ат?ар?ан. 1965 жылы факультетімізге ша?ырыл?аннан бері ассистенттен профессорлы??а дейінгі о?ытушылы?ты? ?ызметті? бар сатысынан ?ткен. Елімізге е?бектері сі?ген журналистер даярлау ісіне с?белі ?лесін ?осты. ?р жылдары басылып шы??ан «Газетті безендіру сыры», «Редактор мен корректор?а к?мекші ??рал», «Фототерім», «Полиграфия ?ндірісі негіздері» о?улы?тары мен о?у ??ралдары к?ні б?гінге дейін с?раныс?а ие. Ардагер ?стаз ?аза?стан Журналистер Ода?ыны? бірнеше д?ркін лауреаты, «Республика?а е?бегі сі?ген ?айраткер». Ыдырысов ?білфайыз Ыдырыс?лы филология ?ылымдарыны? кандидаты, профессор


Слайд 8

1991 жылы С.М.Киров атында?ы ?аза? мемлекеттік университетіні? журналистика факультетін бітірген. Е?бек жолын 1987 жылы «Жалын» журналында корректор болып баста?ан. 1990-1995 жылдары ?аза? совет энциклопедиясы «Абай» редакциясыны? кіші редактор ?ызметін ат?ар?ан. 1995-1997 жылдары Республикалы? «?аза?стан м??алімі» газетінде ?деби ?ызметкер бол?ан. 2000 жылы ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты? университетіні? аспирантурасын т?м?мда?ан. 2002 жылы филология ?ылымдарыны? кандидаты ата?ын алу ?шін жаз?ан «?аза? баспас?зіндегі Арал ж?не Семей экологиясы проблемаларыны? жазылуы» атты диссертациясын с?тті ?ор?ады. Алмаг?л ?ли?ызы ?аза? баспас?зінде проблемалы? ма?алалар жазып ж?рген журналист. Ол к?біне к?п адамгершілік, экология та?ырыптарына ?алам тартады. Таби?атты ?ор?ау проблемасын к?теретін «Айналама ?арасам...» атты кітабы 2002 жылы «?ш ?иян» баспасынан, 2004 жылы «?аза? университеті» баспасынан «Арал ж?не Семей экопроблемаларыны? жазылуы» атты о?у ??ралы жары? к?рді. 2005 жылы «?ш ?иян» баспасынан жетекшісі А.-Х. Ф. Мархабаевпен біріккен «Ислам ілімі – ?ылым алгоритмі» деген 5,5 б.т. е?бектері басылып шы?ты. 2004 жылдан бастап баспа ісі ж?не редакциялау кафедрасында доценттік ?ызмет ат?арып келеді. «Баспа ісіні? теориясы мен ?дістемесі», «Энциклопедиялы?-аны?тамалы? басылымдарды? ерекшеліктері», «Специфика справочно-энциклопедических изданий», «Библиография», «Кітап бизнесі: даму ба?ыты мен келешегі» п?ндері бойынша жалпы курс?а арнал?ан типтік ба?дарламаларын ?зірлеп, д?ріс о?ып ж?р. Жалпы журналистика ж?не баспа ісі магистратураларына арнал?ан мемлекеттік стандарттарды? белсенді авторларыны? бірі. Факультетті?, кафедраны? ?о?амды? ж?мыстарына белсене араласып, тапсыр?ан міндеттерді ?лкен жауапкершілікпен орындайды ж?не ?ріптестері мен студенттерді? арасында беделді. ??рманбаева Алмаг?л ?ли?ызы Филология ?ылымдарыны? кандидаты, доцент


Слайд 9

МУХАМАДИЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА старший преподаватель кафедры издательского дела и редактирования . Круг научных интересов – теория и практика издательского дела и редактирования, политический текст в СМИ в ракурсе лингвостилистического анализа периодической печати, языковая и стилистическая база книжного дела. ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ: Проблемы и перспективные направления специализации студентов факультета журналистики. Сборник материалов конференции “Университетское образование и общество в третьем тысячелетии”, 2 часть.“?aca? университетi”, 2000. С. 132; Курс “Литературное редактирование” в современном прочтении. Вестник КазГУ, серия журналистики, 2001, № 10. С. 160; Актульные проблемы современной рекламы в СМИ Казахстана. Методическое пособие. Алматы, 1997. В соавторстве с Дудиновой Е.И.; Невская колыбель. “Из истории отечественной журналистики. Республиканский научно-исследовательский журнал… № 10. 2004; Слово об учителе и ученом. Изд. “Казак университетi”, КазГУ 70 лет. 2004-2005; Газетный политический текст: основные характеристики //Вестник КазНУ, серия журналистики, 2004, № 16-17; Исторические предпосылки возникновения казахстанских политичеких текстов. // Вестник КазНУ, серия журналистики, 2006, № 21; Современные политические тексты: казахстанская модель. Для международной научно-практической и теоретической конференции “Теория массовой коммуникации и новые технологии” /6-7 декабря, Алматы, 2006/; Стилистика казахстанских политических текстов в СМИ. // Вестник КазНУ , серия журналистики, 2007, № 1 (22). С. 173-179; Ролевая вариативность источников политической информации в журналистике // Вестник КазНУ. Серия журналистики. – 2007. - № 2 (23). - С. 75-79; К вопросу о классификации политических медийных материалов // Вестник КазНУ. Серия журналистики. - 2008. - № 1 (24). – С. 14-17; Политическая журналистика в системе формирования национальной идеи Казахстана // Материалы международной научно-практической конференции «Национальная идея Казахстана и СМИ: приоритеты будущего». - Алматы, 2008. – С. 19-21; Структурно-стилистические особенности политических текстов в СМИ // Вестник КазНУ, серия журналистики, 2008, № 25 (в печати). Портрет современницы. В соавт. Сборник статей “Энергия жизни”. Изд. “Казак университетi”, 2005. С. 24; Редакторский креатив в СМИ // Вестник КазНУ, серия журналистики, 2005, № 18; Публикация в сборнике “Люди и судьбы: Биографические материалы и воспоминания сотрудников КазНУ им. аль-Фараби – выпускников вузов России, Алматы, Казак университеты, 2004; Художественная литература как объект редакторской правки. //Вестник КазНУ, 2006, № 20; Политические тексты в СМИ: онтологические закономерности образования. // Национальные средства информации в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической и теоретической конференции. Алматы, 2006; Коммуникативная политика и реклама в издательстве: особенности преподавания для пиар-специалистов / PR и СМИ в Казахстане. Сборник научых трудов. Составитель – д.ф.н. Ш.И. Нургожина.-Алматы, 2006;


Слайд 10

1966 жылы, 8 ?арашада Павлодар облысында д?ниеге келген. 1984 жылы орта мектепті ?здік бітірді. 1985 жылы С.М.Киров атында?ы ?аза? ?лтты? университетіні? журналистика факультетіне (к?ндізгі б?лімге) о?у?а т?сіп, оны 1990 жылы ая?тады. Маманды? бойынша е?бек жолын Алматы ?аласы М?скеу ауданды? ?кімшілігінде редактор-аудармашы ?ызметінен бастады. «?аза?стан теледидары мен радиосы» республикалы? корпорациясында, ?Р Ішкі істер министрлігіні? нормативтік актілерді аудару б?лімінде редактор-аудармашы болды. 1998 жылдан 2001 жыл?а дейін «Жеті жар?ы» республикалы? за? ?дебиеттерін шы?аратын баспада аудармашы ж?не редакторлы? ?ызметтерін ат?арды. 2001 жылдан бастап, ?аза? ?лтты? университетіні? журналистика факультетінде о?ытушы, а?а о?ытушы ?ызметін ат?арып келеді.. Осы жылдар ішінде факультетті? к?сіпода? т?райымы болып, факультет, университет к?лемінде ?ткізілген барлы? м?дени, спорт шараларына ?атысты. Университетті? ?о?амды? ?міріне белсенді ?атыс?аны ?шін 2006 жылы университет грамотасымен марапатталды 2006 жылы деканны? т?рбие ж?мысы ж?ніндегі орынбасары ?ызметін ат?арды. «Баспа ісі ж?не редакциялау» кафедрасында «Кітап ісіні? ???ы?ты? негіздері», «Баспа ісіні? менеджменті мен маркетингі», «Кітап ісіндегі логистика», «Электронды басылымдар» ж?не «Кітап м??абасы ж?не оны безендіру ?нері» курстарыны? ?аза? ж?не орыс тілінде о?у-кешендік ба?дарламасын жасады. Маманды? бойынша ?аза? ж?не орыс тілдерінде 10 типтік бадарлама ?зірледі. «Баспа ісі» маманды?ы бойынша білім беруді? мемлекеттік стандартын дайындау?а ?атысты. «?лкей Мар??ланны? публицистикасы» та?ырыбында?ы кандидатты? диссертация ж?мысы бойынша ?ылыми - зерттеу ж?мысымен айналысуда. Университет ж?не факультет к?лемінде ?ткен конференциялар?а, республикалы? ж?не халы?аралы? конференциялар?а ?атысып, бір?атар ?ылыми ма?алалары жары? к?рді. ?СЕМБАЕВА БА?ЫТ О?АН?ЫЗЫ Баспа ісі ж?не редакциялау кафедрасыны? а?а о?ытушысы


Слайд 11

1959 жылы 23 мамырда Ташкент ?аласында д?ниеге келді. 1976 жылы Алматы ?аласында?ы ?аза? орта мектебін алтын медальмен бітіріп, сол жылы Москвада?ы Мемлекеттік баспа университетіне о?у?а т?сті. 1981 жылы осы университетті бітіргеннен кейін, жолдамамен Алматы Полиграфкомбинатына ж?мыс?а ?абылданып, ?ндірістегі е?бек жолын бастады. 1986 жылдан бастап М?дениет министрлігіні? баспаханасында ж?не Мемлекеттік «Мектеп» баспасында жетекшілік ?ызметтерді ат?арды. Омарова Б?тіш ?бдір?ш?ызы Баспа ісі ж?не редакциялау кафедрасыны? а?а о?ытушысы 2000 жылы ?.И.С?тпаев атында?ы ?аза? ?лтты? техникалы? университетіндегі «Полиграфия ?ндірісіні? машиналары ж?не технологиясы» кафедрасына о?ытушылы? ?ызметке ша?ырылып, содан бері о?ытушылы? ж?мысты ат?арып келеді. 2002 жылдан бастап ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты? университетінде ?осымша д?ріс беріп келді. 2006-2007 о?у жылдарында Москва ?аласында?ы Мемлекеттік баспа университетінде к?сіби біліктілігімді арттырып келді.


Слайд 12

1976 жылы  туыл?ан. 1991жылы Есік педагогикалы? колледжіне т?сіп, 1995 жылы ?здік дипломмен т?мамда?ан.  Сол жылы ?л-Фараби атында?ы ?аза? Мемлекеттік ?лтты? университетіні? журналистика факультетіне т?сіп, 1999 жылы журналист маманды?ы бойынша    бакалаврды, 2001 жылы магистратура б?лімін ?здік дипломмен бітірген. Магистр д?режесін ал?ан со? осы факультетті? баспа ісі ж?не редакциялау кафедрасына стажер-ізденуші болып бекітілді. 2002 жылды?  ?ырк?йек айынан бастап баспа ісі ж?не редакциялау       кафедрасына о?ытушылы??а тартылды. «Баспа ісіні? теориясы мен ?дістемесі», «Кітап ісіндегі стандарттар», «Басылымды редакторлы? даярлау», «Редакторлы? шы?армашы? негіздері» курстары бойынша д?ріс о?иды. Маманды??а  баулу?а байланысты арнаулы курстар ж?ргізеді. Жалпы педагогикалы? стажы ? 8 жыл. М. Майлы??тованы? педагогикалы? стажы мен ?ылыми ізденістері ескеріліп 2007 жылдан бастап а?а о?ытушылы??а ?тті.           М. Майлы??тованы? республикалы? басылымдарда 20 ?ылыми ма?аласы, бір о?у ??ралы жары? к?рді.    М. Майлы??това кішіпейіл, ?стамды, сыпайы мінезімен студенттер мен профессор-о?ытушылар арасында беделге ие.        Майлы??това М?рия Ж?ма?ожа?ызы Баспа ісі ж?не редакциялау кафедрасыны? а?а о?ытушысы


Слайд 13

Кафедраны? ат?ар?ан ж?мыстары: Желто?сан айы – “Егемен ?аза?стан” газетіні? ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты? университетіндегі кундеріне 9 ?абыр?ат (стенд) дайындады; ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты? университетіні? 75 жыл тарихына арнал?ан факультетті? тарихынан 7 ?абыр?ат дайында?ан;


Слайд 14

28 ?а?тарда болып ?ткен «Болон ?дерісі аясында жо?ары білім беруді? сапасын жетілдіру: болмысы, м?селелері ж?не келешегі» атты XXXIX ?ылыми-?дістемелік конференция?а кафедра м?шелері ?атысып ?з ?лестерін ?осты. ?азан айында ?ткен студенттерді? жазды? ?ндірістік-т?жірибе ?орытындысы бойынша ?ткен «А? ?ауырсын» бай?ауында кафедра студенттері: Бердалы Надира – 4 курс ?айнарбаева М?лдір – 4 курс Сады?ов Тимур – 3 курс Рустемова Жанар – 3 курс Тлепберген А?м?лдір – 2 курс Омарова Айдана – 2 курс т.б. ба?алы сыйлы?тармен марапатталды. 29 ?азан – доцент С.Медеубек?лыны? 50 жас?а толу мерейтойы Республикалы? де?гейде атап ?тілді; 5 желто?сан – профессор А.Ф.Мархабаевты? 70 жас?а толу мерейтойы Республикалы? де?гейде атап ?тілді; Желто?сан айы – “Казахстанская правда” газетіні? ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты? университетіндегі кундерін ?ткізуге белсене атсалысты; Профессор ?білфайыз Ыдырысовты? “Та? шолпан” кітабыны? т?сау кесері ?аза?стан жазушылар ода?ында ?йымдастырылды;


Слайд 15

Болаша?та ат?арылатын ж?мыстар: О?У ?ДЕРІСІНДЕ: - ?р профессор-о?ытушыны? О?у-?дістемелік кешенін жа?а технологияларды, ?дебиеттерді пайдалана ?немі жа??ырта толы?тырып отыру; ?р саба?ты студентті? ынта-ы?ыласын арттыру?а м?мкіндік беретін ?дістерді ?олдана тартымды етіп ?ткізуге к?ш салу; ?р профессор-о?ытушыны? ?зі ж?ргізіп ж?рген п?ні бойынша студенттерге к?мекші о?у ??ралдары мен о?улы?тар дайындау; ?р профессор-о?ытушы ?з ?ріптесінен т?жірибе алмасып отыруды жал?астыру; ?р профессор-о?ытушыны? шы?армашылы? ?абілеті? ?немі жетілдіріп отыру?а м?мкіндік жасау. ?ЫЛЫМ ?ДЕРІСІНДЕ: - ?ылымны? со??ы жаналы?тары? ?немі ?ада?алап отыру ма?сатында сала бойынша тиісті жа?а шы??ан кез-келген ?ылыми е?бекпен та?ысып отыру; Баспа ісіне ?атысты ?ажетті о?у ??ралдары мен о?улы?тар, зерттеулер, монографиялар дайындау; маманды?ты насихаттау ж?не о?ан б??аралы? ?ызы?ушылы?ты арттыру ма?сатында к?сіби-ба?дарлы? ж?мыстарды ж?йелі т?рде ж?ргізіп отыру; Б??аралы? а?парат ??ралдарын маманды??а ?атысты м?селері мен жетістіктерді ?немі насихаттап отыру ?шін тиімді пайдалану. Студенттерді?, магистранттарды?, аспирант-докторанттарды? ?ылыми ж?мыс пен айналысуына д?рыс ба?ыт беріп ?немі ?ада?алап ?олдап отыру. ?О?АМДЫ? Ж?МЫС ?ДЕРІСІНДЕ: университетіміз бен факультетімізді? 75 жылды? мерей тойына арнал?ан “Казахастанская правда” ж?не “Егемен ?аза?стан” к?ндерінінен буклет шы?ару; Факультетті? 75 жылды? мерей тойына орай тарихи-танымды? энциклопедиялы? кітапты ?ол?а алу; Кафедра тарихымен б?гінгі к?ніне арнал?ан ?абыр?аттарды жа?алау; Факультеттегі, университеттегі барлы? ?о?амды? ж?мыстар?а белсене араласу. Т?РБИЕ ?ДЕРІСІНДЕ: о?ытушыны? педагогикалы? этикасын са?тау; Эдвайзерлік ж?мысты жа?дандыру; ?р студентті? ?мірбаянды? жеке слайды? жасап кафедраны? деректік басзасына енгізіп ?ою; ?р студентті? жеке ?адыр-?асиеті? білу ж?не оны? азамат маман ретіне ?алыптасуына т?рбиелік, та?ылымды? ж?мыстарды ж?ргізу.


×

HTML:

Ссылка: