'

Улс т?рийн нам

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Улс т?рийн нам


Слайд 1

Та б?хнийг хичээлдээ амжилттай оролцохыг УРИАЛЖ! байна


Слайд 2

Улс т?рийн нам 1.Улс т?рийн намын ??сэл х?гжил, намын тодорхойлолт 2. Намын хэв маяг, ангилал 3. Монголын улс т?рийн намын онцлог


Слайд 3

Нам гэдэг нэр томьёо нь PARS буюу “хэсэг б?лэг” гэсэн Латин ?гнээс гаралтай. Намын тухай ?зэл санаа нь МЭ? 5-р зууны Грек , Ромын ?еийн улс т?рийн амьдралаас ??дэлтэй. Германы эрдэмтэн М. Вебер улс т?рийн нам х?гжлийнх?? т??хэнд язгууртны б?лэглэл, улс т?рийн клуб, олон т?мний нам гэсэн гурван шатыг дамжсан гэж ?здэг. Улс т?рийн намын ??сэл х?гжил


Слайд 4


Слайд 5


Слайд 6

1. язгууртны б?лэглэл 2. улс т?рийн клуб 3. орчин ?еийн намууд


Слайд 7

1. Язгууртнууд эд баялаг, эрх мэдлийн сонирхлоор нэгдэн б?лэглэл байгуулж, эзэн хаандаа н?л??л?хийг оролдох, шинэ гэзар нутаг, эд баялаг эдлэх талаар ??р хоорондоо тэмцэлдэх хэлбэрээр илэрч байв. 17-р зууны 2-р хагаст Англид анхны яздгууртны , вангийн болон т?рийн б?лэглэл ??ссэн.


Слайд 8

2. Улс т?рийн клубын гол зорилго нь санал бодлоо ч?л??тэй солилцдог ?зэл санааны урсгал. Гол нь улс т?рийн бодлогын х?рээнд олон ургальч ?зэл, ?рс?лд??нийг бий болгох замаар оновчтой хариу олохыг эрмэлзэж байлаа.


Слайд 9

3. Орчин ?еийн намууд ?зэл санаа, зохион байгуулалтын хувьд нэгдмэл, ?йл ажиллагаан нь ?рг?н цар х?рээтэй, олон тооны гиш??дтэй, тэднийгээ ?йл ажиллагаандаа татан оролцуулдаг, улс т?рийн н?л??ллийн баялаг арга хэрэгсэлтэй байдаг.


Слайд 10

Улс т?рийн нам гэж юу вэ? Энэ асуултанд олон янзын хандлага, тодорхойлолт байгаа ч эдгээрийг д?гнэвэл, нам гэдэг нь засгийн эрхийн т?л?? эрмэлзэж, улс т?рийн ?йл ажиллагаа явуулдаг, тодорхой зохион байгуулалттай улс т?рийн байгууллага юм.


Слайд 11


Слайд 12

Улс т?рийн нам нь дараах онцлог шинж??дтэй. ??нд: Т?рийн хэмжэнд засаглалыг авах, эсвэл т??нд оролцох зорилготой ??рийн удирдах болон орон нутгийн байгууллагыг багтаасан зохион байгуулалтын б?тэцтэй Т?рийн засаглалыг авахын тулд сонгогчдоор дэмж??лэх эрмэлзлэлтэй Нэгэн ?зэл суртлын ?ндсэн дээр сайн дураараа эвлэлдсэн зохион байгуулалттай нэгдэл холбоо байдаг явдал юм.


Слайд 13

Намын туйлын зорилго бол сонгуульд ялж, засаг т?рийн эрх мэдлийг авах, ядаж л т?р засгаас гарах шийдвэрт н?л??л?х явдал юм. Намууд ??рсдийн ?зэл суртал, номлолыг ?ндэслэн улс орны н?хц?л байдал, олон нийтийн санаа бодлыг судалсаны ?ндсэн дээр улс т?рийн ?йл ажиллагааны ойрын зорилтуудаа тодорхойлох ажил явуулдаг


Слайд 14

Нам нь б?тцийн хувьд: - Намын аппарат - Жирийн гиш??д - Намыг дэмжигч гэсэн хэсг??дээс б?рдэнэ


Слайд 15

Намын ?ндсэн ??рэг нь: Нийгмийн ??рэг: Нийгмийн аль нэг б?лгийн ашиг сонирхолыг илэрхийлэн хамгаалж, тэдний шаардлагыг т?р засгийн т?вшинд гаргаж тавьдаг ?зэл суртлын ??рэг: а. Намын ?зэл сурталыг боловсруулах б. Баримталж буй ?зэл суртлаа сурталчлан дэлгэр??лэх, т?гээх


Слайд 16

Улс т?рийн ??рэг: т?р засгийн эрх мэдлийг авахын тулд идэвхитэй ?йл ажиллагаа явуулах Удирдлагын ??рэг: Т?р засгийн эрхэнд буй намуудад хамаарагддаг. /ялангуйяа коммунист нийгэмд/ Ийм нам нь нэр т?рийн т?дий нам болж хувирдаг. Учир нь эдгээр намууд нь т?р засгийн ?йл ажиллагааг зохион байгуулж удирддаг


Слайд 17

Сонгуулийн ??рэг: Энэ нь сонгуульд идэвхитэй оролцох,сонгуулийн сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах, сонгуулийн ?мн?х х?т?лб?р гаргах, сонгуулийн явцыг хянах гэх мэтээр илэрдэг байна


Слайд 18

Гэрийн даалгавар: Улс т?рийн аль нэг намын м?рийн х?т?лб?р цуглуулж анализ хийх


Слайд 19

Анхаарал тавьсанд баярлалаа!


×

HTML:

Ссылка: