'

ЕЛСТРОЙ ООД

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Нашата цел е да наложим високо качество при изграждането на електропроводи и електроуредби. Постигнатото от нас качество ни нарежда сред лидерите в Южна България и работи неуморно за утвърждаването ни на пазара. Високо качество и кратки срокове ! Това е нашето кредо. ЕЛСТРОЙ ООД " ЕЛСТРОЙ " ООД е правоприемник на ЕТ " ЕЛСТРОЙ - Васил Пехливанов ", която е създадена през 1997 г. с кадри на бившето " ЕМСИ " ЕООД гр. Пловдив. Дружеството придобива всички пасиви и активи на едноличния търговец през 2005г. Разполага с високо квалифицирани специалисти и широка гама от ефективни технологии, което превръща фирмата в уважаван и желан партньор на множество държавни и частни фирми в България и извън нея. " ЕЛСТРОЙ " ООД участва като съдружник в един от най - големите консорциуми в България - Консорциум Елмонтажи ООД гр. Търговище. Дружеството е един от лидерите в проектирането, изграждането, монтажа и ремонта на електроуредби и електропроводи до 400 кV.


Slide 1

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Проучване, проектиране, поддържане и ремонт на всички видове надземни и подземни електрически мрежи, системи и централи. Електромонтаж, строителство и ремонт на кабелни линии до 35 кV и въздушни електропроводи до 400 кV СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ Осъзнавайки ролята на висококвалифицирания персонал, ние обръщаме изключително голямо внимание на кадровия потенциал в предприятието. Провеждат се непрекъснати обучения на персонала, както за различните техники за безопасност, така и за работа с нови технологии. Работниците и служителите във фирмата ползват редица социални придобивки, като безплатна храна, транспорт, лекарства и облекло. Към настоящия момент “ ЕЛСТРОЙ “ ООД участва в изграждането на енергийния комплекс “ Цанков камък “. Фирмата е една от новаторите при изграждането на ел.проводи по нова технология.


Slide 2

ОБЕКТИ Към настоящия момент Дружеството изпълнява редица обекти на Хидровъзел ЦАНКОВ КАМЪК, като Елзахранване на строителните площадки по време на строителството, с възложител НЕК ЕАД клон Хидроелектроинвест - гр. Белово, Трансформаторни постове при строителните площадки с възложител Алпине Майредер Бау Гмбх България, Изграждане на въздушни линии 20, 110 и 220 кV за пренасяне на електроенергията от ВЕЦ Девин и ВЕЦ Цанков камък с възложител НЕК ЕАД Предприятие Трафоелектроинвест - София. ЕЛСТРОЙ ООД изпълнява и реконструкцията на ВЛ 20 кV Яденица при язовир Яденица и Изнасяне на електромерни табла и присъединяване на нови абонати в района на КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Момчилград, Рехабилиталия и реконструкция на п/ст Червена Могила, Марица Изток, както и цялостно изпълнение / до ключ / на подстанция 110/20 кV Пампорово, и изграджане на въздушен електроповод ВЛ 400 кV Р България – Р Македония.


Slide 3

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ 2006


Slide 4

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ


Slide 5

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ


Slide 6

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ 2007


Slide 7

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ


Slide 8

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ 2008


Slide 9

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ 2009 г.


Slide 10

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ


Slide 11

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ


Slide 12

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ


Slide 13

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ 2010 г.


Slide 14

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ


Slide 15

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ 2011 г.


Slide 16

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ


Slide 17

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ


Slide 18

РЕФЕРЕНЦИИ


Slide 19

РЕФЕРЕНЦИИ


Slide 20

РЕФЕРЕНЦИИ


Slide 21

РЕФЕРЕНЦИИ


Slide 22

РЕФЕРЕНЦИИ


Slide 23

РЕФЕРЕНЦИИ


Slide 24

РЕФЕРЕНЦИИ


Slide 25

УДОСТОВЕРЕНИЯ КСБ


Slide 26

УДОСТОВЕРЕНИЯ КСБ


Slide 27

УДОСТОВЕРЕНИЯ КСБ


Slide 28

УДОСТОВЕРЕНИЯ КСБ


Slide 29

ПАРТНЬОРИ Консорциум Елмонтажи ООД Консорциум Елмонтажи ООД е основана през 2001 г. и регистрирана в гр. Търговище. Дружеството се представлява и управлява от г-ца Румяна Василева. Консорциума е създаден с основна цел да обедини компаниите, работещ в сферата на електроизграждането и да осигури и гарантира високо качество, гъвкавост и капацитет. От създаването си до сега Консорциума е участвал и изпълнил множество обществени поръчки, свързани с изграждането и поддържането на електропреносната система в България. От началото на 2003 година Дружеството притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2000, издаден от BVQi B.V.Високото качество на предлаганите услуги е гарантирано от квалифициран персонал с дългогодишен опит и солидната материално – техническа база на съдружниците.


Slide 30

ПАРТНЬОРИ ЕМУ АД гр. Търговище Дружеството е създадено през 1994 г. ЕМУ АД наследява бившета държавна структура за електроизграждане в гр. Търговище. Основният предмет на дейност са проектиране, изграждане и рехабилитация на високоволтови линии, кабелни линии и подстанции до 400 кV. Компанията е сертифицирана от Българската браншова камара на енергетиците. ЕМУ АД участва и във възстановяването на електропреносната мрежа в Североизточна България след голямата зимна буря през 1998 - 1999 г. Дружеството е изпълнило и редица проекти Ливан. ЕМУ ООД гр. Силистра ЕМУ ООД гр. Силистра е създадено през 1996 т. Притежава богат опит в електроизграждането и е сертифицирана от бившата Държавна комисия по енергетика и Българската браншова камара на енергетиците. Взема участие при възстановителните работи по електропреносната мрежа след бурята през 1998 - 1999 година.


Slide 31

ПАРТНЬОРИ Стройекспрес - НН ООд гр. Търговище Основана е през 2002 година и наследява бившето акционерно дружество със същото име. Дружеството е пълноправен член на Българската строителна камара и на Българската търговско - промишлена камара. Основният предмет на дейност е проектиране, изграждане и продажба на жилищни, административни и обществени сгради. Притежава собствени производствени мощности за стоманени елементи, дървообработване, складови бази и богат набор от строителна механизация и транспорт. Електроизграждане - 97 АД гр. Шумен Акционерното дружество е създадено през 1997 г. и се управлява от борд на директори, представляван от Иван Иванов - изпълнителен директор. Компанията наследява бившият главен отдел за електрификация на Северна България, създаден през 1945 г. Основната дейност на Дружеството включва: изграждане и реконструкция на кабелни линии - ниско и средно напрежение, трансформаторни постове и подстанции, кабелни мрежи за ниско напрежение, улично осветление и производство на стомано - решетъчни конструкции. Предприятието пригежава и собствена лаборатория за измерване и изпитване.


Slide 32

ПАРТНЬОРИ Импулс - Ко ООД гр. София Наследник на добре познатата ВТПК Импулс 1. Дружеството се представлява и управлява от Светослав Кръстанов. Основната дейност на ИМПУЛС Ко ООД включва проектиране и конслултиране по множество проблеми в областта на енергегиката. Дружеството проектира и изгражда въздушни електропроводи и кабелни мрежи до 750 кV, подстанции до 400 кV и дистрибуционни линии за средно и ниско напрежение. Компанията е специализирала в проектирането на мултифункционални матчови трафопостове и наземни устройства, които позволяват улеснен монтаж и по - ниска себестойност. Проектантският опит на дружеството е добре познат в цялата страна и обхваща почти всички дейности, свързани с електроизграждането и електропреносната мрежа. ИМПУЛС Ко ООД участва в проектирането и реализирането на проекти в Ливан, Африка, Либия, Йордания и др. ЕМУ - Велико Търново АД - гр. Велико Търново Дружеството е създадено през 1995 година и се управлява от съвет на Директорите, чийто представител е Васил Велчев - изпълнителен директор. Компанията наследява дейността на бившата държавна фирма за електроизграждане в града. Основната дейност на фирмата е свързана с проектиране, изграждане, реконструкция и моделнизация на въздушни електропроводи, кабелни линии и подстанции. ЕМУ - Велико Търново АД участва във изграждането на ВЛ 400 кV Марица - изток - Алибейкьой, Петрохан, Пирин и мн. други обекти с национално значение.


Slide 33

ПАРТНЬОРИ ЕЛ - ТЕСТ ООД гр. София Фирма ЕЛ - ТЕСТ ООД е създадена през 1992 година и е специализирана в областта на електроенергетиката. Извършва комплексна инженерингова дейност за изграждане, ремонт и рехабилитация на електрически инсталации, електрически уредби ниско, средно, високо и свръхвисоко напрежение, релейна защита и автоматика, автоматизирани системи за диспечерско управление. Фирмата е разработила и прилага на практика система за управление на качеството, чрез която се проследяват и контролират етапите на проектантската и производствената дейности. Тази ситема е одобрена от BVQI и сертифицирана по ISO 9001:2000.Към фирмата е създадена и работи акредитирана лаборатория за електротехнически и високоволтови измервания.Фирмата притежава собствен сграден фонд, машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства.Ръководителите на проектантските и производствените отдели са високо квалифицирани специалисти с дългогодишен практически опит. В колектива са включени млади специалисти, завършили висше образование, които усвояват особеностите на професиите си от по - опитните си колеги. Във фирмата работят около четиридесет служители.


Slide 34

ПАРТНЬОРИ МЕТИЗИ АД - гр. Роман МЕТИЗИ АД е основана през 1992 г. и се управлява от борд на Директорите и се представлява от Димитър Попиванов - изпълнителен директор и Свилен Кръстанов - председател на борда на директорите. Дружеството притежава бившия държавен завод за стоманени проводници и въжета. Това е единствения действащ завод в България за подобни елементи. Продуктовата гама на предприятието включва над 400 артикула, като стоманени проводници, стоманени въжета за кранове и елеватори, горещо галванизирани елементи за енергетиката, проводници АСО, стоманени пирони и много други. Продукцията на МЕТИЗИ АД е добре позната както в страната, така и извън нея.


Slide 35

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ гр. Смолян бул. България № 58 етаж ІІ, офиси № 14, № 15, № 19 тел: 0301 636 84, 636 82, 637 61 факс: 0301 637 61 email: office@elstroi.com www.elstroi.com


×

HTML:

Ссылка: