'

Управление проектами

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Управление проектами Преподаватель: Яна Павленкова Время курса: окт-ноябрь 2010


Слайд 1

Управление – процесс направленный на достижение цели Teaduslikkus ja loovus Eesmargiparasus Spetsialiseerumine ja universaalsus Jarjepidavus Pidevus Keskne juhtimine ja omaalgatus Tootajate individuaalsus Oigused ja vastutus Voistlus Juhtimisse kaasamine


Слайд 2

Основные понятия управления Менеджмент – inimeste tegevuse sihikindel suunamine ning uhtseks hasti talitlevaks tervikuks sulatamist selleks, et saavutada organisatsiooni eesmargid ja rahuldada tema liikmete vajadusi Organisatsioon – inimruhm, mis voimu ja eestvedamise mojutusel ning tegevusi kooskolastades puuab saavutada uhist eesmarki.


Слайд 3

Понятия менеджмента II Орудие труда менеджера . человек: со всеми своими потребностями, эмоциями. A & O менеджмента это человек Поэтому менеджер – это руководитель людей


Слайд 4

Искусство управления Почему всегда, когда мне нужна пара рук, я получаю взамен целого человека? Henry Ford


Слайд 5

Функции управления Планирование: otsustamine, mis peab tulevikus juhtuma (tana, jargmisel nadalal, jargmisel kuul, jargmisel aastal, jargmise viie aasta jooksul jne) ja tegevuskavade koostamine.  Организация: plaanide edukaks taideviimiseks vajalike ressursside optimaalne kasutamine.  Менторство \ мотивация: oskuste rakendamine teiste inimeste efektiivseks kaasamiseks plaanide taitmisele vastavates valdkondades.  Контроль: jalgimine — arengu vordlemine planeerituga, tagasiside voib tekitada vajaduse plaane muuta.


Слайд 6

15. sajandil viis Filippo Brunelleschi oma ajastu arhitektuuripraktikasse sisse kaks uuendust: 14. sajandil oli too Firenze katedraali ehitusel katkenud ja Brunelleschile tehti ulesandeks hoone lopetada ja rajada sellele kuppel. Enne alustamist esitas Brunelleschi kupli joonised (progetto voi plaani), kasutades erinevaid vaateid hoonele, et naidata oma kavandatud tulevase konstruktsiooni geomeetrilist lahendust; nende vaadete kaudu pidi kuppel ise raakima vaatajale midagi linna ajaloolisest ja poliitilisest kontekstist. Firenze purgis kogu maailmale avatud linna staatuse poole ja seeparast koosnes kuppel kahest “kestast”, valisest ja seesmisest. Brunelleschi ratsionaliseeris arhitektuuri ja andis sellele uue ajalise perspektiivi – selline lahenemine voimaldas eraldada teineteisest planeerimise ja too enese, projekti ja selle rakenduse. Brunelleschi показал, что проект это концепция, цель которой организация деятельности.


Слайд 7

Проект это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов или услуг Управление проектами – это приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта.


Слайд 8

История слова Впервые использована в XVI веке. Происходит от латинского projicere (= выдаваться вперед) Исторически первыми этот термит использывали архитекторы.


Слайд 9

История проектирования …-1945 inseneriteadmiste ja loomingulise talendi sumbioos 1945-1965 esimesed mudelid 1968 valmistamise arvesse vott (Gladman) 1965-1980 jarjestikune tootearendusskeem 1976 Integreeritud tootearenduse mudel (Olsson) 1980 sustemaatilise ITA mudel (Andreasen) 1995 ITA dunaamiline mudel (Ottosson)


Слайд 10

Рамки проекта Время. Projekt toimub kindlas ajaraamis. Ресурсы. Projekti kasutuses on eelnevalt kokkulepitud ressurss, mille vaartus on rahaliselt moodetav ning mis moodustab projekti eelarve. Результат. Tulemust kirjeldatakse eesmarkide ja valjundite kaudu.


Слайд 11

Признаки проекта Новизна Специфическая цель Жесткие временные рамки Самостоятельная организация Ограниченные ресурсы и независимый бюджет Высокий уроввень неопределенности и рисков


Слайд 12

Деятельность как объект управления рассматривается в виде проекта тогда, когда Она имеет комплексный характер и для ее эффективного управления значение имеет анализ внутренней структуры всего комплекса работ; переходы от одной работы к другой определяют основное содержание всей деятельности; достижение целей связано с последовательно-параллельным выполнением всех элементов этой деятельности; ограничения по времени, финансовым, материальным и трудовым ресурсам имеют особое значение в процессе выполнения комплекса работ; продолжительность и стоимость деятельности явно зависит от организации всего комплекса работ.


Слайд 13

Но проектом не являются В прошлом произошедшие предприятия, которые повторяются регулярно в неизменном виде; Предприятия с нечетко обозначенной целью; Действия, которые возможно повторить или которые возможно переместить во времени и пространстве; Постоянно происходящий процесс.


Слайд 14

Виды проектов


Слайд 15

Этапы проекта Подготовительная фаза (оценка внешней среды и картографирование участников, обозначение проблемы и цели, оценка реализации) Projekti planeerimise faas (tegevuste, ulesannete ja ressursside maaramine; toode graafiku ja eelarve koostamine) Projekti teostamise faas (muudatuste ja riskide juhtimine; juhtimise ja kommunikatsiooni korraldamine) Projekti uleandmise ja hindamise faas (tulemuste kasutuselevott; analuus)


Слайд 16

Жизненный цикл проекта


Слайд 17

Жизненный цикл проекта II последовательность фаз проекта, Инициация (англ. Initiating); Планирование (англ. Planning); Выполнение (англ. Executing); Контроль и мониторинг (англ. Controlling and Monitoring); Завершение (англ. Closing).


Слайд 18


Слайд 19

Идея = tegema panev joud Продуманная Новая Актуальная Необходимая Jatkusuutlik Перспективная Способствующая сотрудничеству Учитывающая приоритеты фонда Идея должна согласовываться со стратегическими документами и уставом организации


Слайд 20

Альтернативы Для разработки альтернатив используются: секундарные источники, эксперты, творческие техники решения проблем, интуиция. Для поиска путей решения пригодятся следующие методики: мозговой штурм, метод 635, метод CNB и Delphi, синергия


Слайд 21

Разработка проекта Набросок versus Проектное предложение Цель, детальность, уверенность в финансировании Набросок это описание идеи, действий и результатов Проектное предложение направлено конкретному финансирующему институту согласно их правилам


Слайд 22

Разработка проекта II Анализ и картографирование ситуации Анализ проблематики Постановка целей и задач Разработка альтернативных решений Оценка исполнимости задач Планирование проекта или решение об отказе от идеи


Слайд 23

Анализ ситуации Картографирование имеющейся ситуации Обозначение целевой группы Политическая напраленность, стратегии развития / приоритеты Опасности и риски Проект будет лишь в том случае удачен, если все целевые группы согласны с описанием ситуации, которую собираются изменить совместными усилиями


Слайд 24

Проблемы ... ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПРИЧИНЫ СЛЕДСТВИЯ


Слайд 25

Цель = Sihtmark Деятельность НИКОГДА не является целью Общие и прямые цели S - специфические M - измеримые A - акцептируемые R - реалистичные T - точные


Слайд 26

Цель и целевое дерево – это зеркальное отражение анализа проблематики ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ


Слайд 27

Функции целей Требование Управление Оценка Kоординирование Мотивирование


Слайд 28

Анализ рентабельности – Вертикальная логика


Слайд 29

Анализ рентабильности – горизонтальная логика Индикаторы достижимости Временные Количественные Денежные Качественные По целевым группам В отношении месторасположения Методо контроля: кто? Как? Где? отслеживает достижение индикаторов


Слайд 30

Оценка выполнимости Техника – техническая реализация проекта; Окружающая среда – projekti kaigus tehtavate toode ja parast projekti valmimist rakendatava susteemimoju keskkonnale, projekti lopptulemuse vastavus keskkonnakaitsenormatiividele jms; Экономика – экономическая исполнимость проекта, рентабельность


Слайд 31

Предположения и риски Предположения – это внешние факторы, которые влияют на действия и результаты проекта позитивно Риски – это негативно влияющие факторы исходящие их внешней среды Риски могут быть осознанными и неосознанными – для успешного протекания проекта лучше, чтобы большая часть рисков была осознана


Слайд 32

Обозначение рисков и предположения Подумай и напиши: Что может пойти не так Взаимосвязь явления инноватика неоднозначность изменчивость; Что может быть причиной риска


Слайд 33

Оценка рисков


Слайд 34

Оценка рисков


Слайд 35

Реакция Реагирование на риски: Изменить цели проекта Использовать альтернативные технологии Использовать другие методы управления Усилить управление Уменьшить внутренние зависимости Увеличить рессурсы увеличить гибкость Уменьшение влияния рисков: Перенаправление рисков Отодвигание рисков Уменьшение рисков Соглашение с рисками Избегание рисков


Слайд 36

Планирование проекта Планирование задач Планирование персонала Планирование сроков Планирование рессурсов Планирование расходов Планирование качества Планирование конроля\мониторинга и отчетности


Слайд 37

Пособия и методики


Слайд 38

График Gantt’а: too algusaeg, lopp, kestvus, selle taitmiseks vajaminev ressurss ja tegevuste omavaheline soltuvus


Слайд 39


Слайд 40

Пособия и методики планирования PERT Program Evaluation and Review Technique – программа техники оценки и мониторинга, С помощью которой можно анализировать действия, которые необходимы для достижение результатов проекта, время, затрачиваемое на каждое действие и взаимосвязи между действиями проекта


Слайд 41

PERT


Слайд 42

Abivahendid ja metoodikad projekti teostamiseks CPM Critical Path Method – метод критического пути Создает картину с трех позиций: (1) все дуйствия, которые необходимы для внедрения проекта (2) временные затраты, необходимые для проведения данных действий (3) взаимозависимость действий Вычисление: ожидаемая длительность = (наименьший срок + 4 x реальный срок + самый длинный срок)/6


Слайд 43

CPM


Слайд 44


Слайд 45

WBS – Work Breakdown Structure иерархическая структура последовательной декомпозиции проекта на подпроекты, пакеты работ различного уровня, пакеты детальных работ Является средством для создания системы управления проектом, так как позволяет решать проблемы организации работ, распределения ответственности, оценки стоимости, создания системы отчетности, поддерживать процедуры сбора информации о выполнении работ и отображать результаты для обобщения графиков работ, стоимости, ресурсов и дат завершения. позволяет согласовать план проекта с потребностями заказчика, представленными в виде спецификаций или описаний работ.


Слайд 46

WBS


Слайд 47

Бюджет проекта Основные критерии составления бюджета: Цель расхода peab olema selgelt seotud projekti eesmarkide ja tulemuste saavutamisega; Время расхода – oleneb rahastaja reeglitest, enamasti toetatakse kulusid, mida tehakse projekti rakendamise ajal; Вид расхода – vastavalt eelarve vormis antud kululiikidele;


Слайд 48

Содержание бюджета Бюджет должен содержать: Ресурсы на проведение всех запланированных действий проекта, включая все пособия, спонсорские деньги, самофинансирование и софинансирование; Планируются все акцептируемые и не акцептируемые расходы, которые так же необходимы для выполнения проекта; Все расходы учитываются, исходя из плана действия проекта – st projekti kulutused ja tulud planeeritakse sellele ajaperioodile, millal tegevused reaalselt ellu viiakse ja kulutused tekivad.


Слайд 49

Eelarve koostamine Projekti omafinantseering: toetuse saaja rahaline voi rahaliselt moodetav panus projekti; teise projektis osaleva juriidilise isiku panus rahaline voi rahaliselt moodetav panus projekti. Struktuuritoetus on rahaline abi, mida antakse: Struktuurifondide vahenditest; Eesti riigi poolt nende vahendite kaasrahastamiseks eraldatavatest vahenditest.


Слайд 50

Eelarve koostamine Projekti eelarve planeerimisel tuleb ette naha ka koik projekti moistes mitteabikolbulikud kulud, mida toetuse saaja/partner peab katma projektivaliselt omadest vahenditest Kulude planeerimisel tuleb jalgida projekti enda eelarvet kululiikide loikes Linna eelarve moistes tuleb naha ette KOIKI sihtfinantseeringust ja nii abikolblikke kui mitteabikolblikke kulusid omafinantseeringust


Слайд 51

Eelarve koostamine


Слайд 52

Eelarve koostamine


Слайд 53

Projekti ajakava planeerimine


Слайд 54

Rahavoogude planeerimine Toetuse valjamakseid tehakse proportsionaalselt kasutatud omafinantseeringuga; Uldjuhul makstakse toetus valja alles parast toetuse saaja poolt kulutuste tegemist.


Слайд 55

Rahavoogude planeerimine Projekti etappideks jaotamine taotleja finantskoormuse vahendamiseks Naiteks: Projekti maksumus on 100 000 krooni, millest 50% on omafinantseering ja 50% toetus. Toetus kantakse toetuse saajale ule parast finantsaruande aktsepteerimist. Seega on vajalik 50 000 omafinantseeringut ja 50 000 linna poolset sildfinantseeringut (toetuse katmiseks). 1 2 3 4 5 - 20 000 - 20 000 +10 000 - 20 000 + 10 000 - 20 000 + 10 000 - 20 000 + 10 000 + 10 000 - 20 000 - 30 000 - 40 000 - 50 000 - 60 000 - 50 000


Слайд 56

Projektide kululiigid Personalikulud Materjalikulud Kapitalikulud Voorkulud


Слайд 57

Kulude plaanimise meetodid Umberarvutamine Vordlemine Hinnang Pakkumiste kogumine Erinevad kombinatsioonid


Слайд 58

Kontrolli ja aruandluse plaanimine Sisene kontroll Valine kontroll Ajakavast kinnipidamine Eelarvest kinnipidamine Grupiliikmete rakendamine Vahendite kasutamine Eesmargi saavutamine


Слайд 59

Projektijuhtimise meetodi eelised Paindlikkus ja dunaamilisus Lihtne organisatsioon ja tapne vastutus Olemasoleva loomingulise potentsiaali parem rakendamine Opisusteemide loomine Koikide huvide kaitstus Kiired ja selged otsused Aja kokkuhoid ja seostatud Parem tooohkkond Aja kokkuhoid ja seostatus Parem infovahetus Uued edukuse kriteeriumid


Слайд 60

Projekt – organisatsioon organisatsioonis Inimesed – kujundavad organisatsioonisisese sotsiaalse susteemi Struktuur – naitab seda, kuidas inimesed organisatsioonis grupeeruvad Tehnoloogia – loob fuusilised ja majanduslikud eeldused organisatsiooni seisvate ulesannete taitmiseks Strateegia – on pikaajaliste eesmarkide ja nende saavutamise pohiteede omavahel seostatud ja uheks tervikuks sulatud kogum


Слайд 61

Projekti osalejad Igas projektis on kaasatud jargmised votmeosalejad Projektijuht Sihtgrupp ehk tarbija Projekti teostaja Rahastaja


×

HTML:

Ссылка: