'

Дизајнирање на Бизнис Модел– Создавање на успешен Старт-ап

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Дизајнирање на Бизнис Модел– Создавање на успешен Старт-ап


Slide 1

Предуслови за успешен Старт-ап 2 Брилијантен основач, со претприемачки дух Фантастична идеја за производ или услуга која го опседнува претприемачот Анализа на пазар Изработка на Бизнис план Обезбедување на финансии (Грант, Ангел Инвеститор) врз основа на Репутацијата на претприемачот Анализа на пазар План


Slide 2

Колкава е веројатноста на бизнисот да успее? 3 И покрај најважните предуслови Искуството на претприемачот Испитувањата и анализите на пазарот Планирањето Најголемиот број на старт-ап компании не успеваат


Slide 3

Причини 4 No Business plan survives the first customer contact Steve Blank Придржување кон документ за планирање е успешна тактика кога иднината е позната, не во старт-ап контекст Не оддржлив бизнис модел


Slide 4

Бизнис Модел - дефиниција 5 “Бизнис моделот ја опишува логиката на функционирањето на една организација со која таа креира и испорачува некаква вредност на своите клиенти”


Slide 5

Составни елементи на бизнис модел 6 Клиенти Вредност за клиентите Канали за пристап до клиенти Односи со клиенти Приходи Клучни ресурси Клучни активности Клучни партнери Структура на трошоци


Slide 6

7


Slide 7

Клиенти и нивна сегментација 8 Овој дел од бизнис моделот ги дефинира различните групи на поединци и организации кои компанијата тежнее да ги таргетира Кои клиенти и корисници компанијата би ги опслужувала? Кои се тие клиенти? Типови на сегменти на клиенти Масовен пазар “Niche” пазар Сегментиран пазар “Multi side” пазар (платформа)


Slide 8

Вредност за клиентот 9 Овој дел од бизнис моделот гo дефинира збирот на производи и услуги кој креира некаква вредност за клиентите Кој проблем на клиентите го решава? Која потреба ја задоволува? Примери за вредности за клиентот Новост Перформанси Прилагодливост – (customization) Дизајн Бренд/статус Цена Намалување на трошок/ризик Достапност


Slide 9

Канали 10 Овој дел од бизнис моделот го дефинира начинот на кој компанијата комуницира и пристапува кон клиентите за да ја испорача потребната вредност Преку кои канали е најисплатливо да се пристапи кон клиентот? Преку кои канали клиентите сакаат да им бидат производите/услугите достапни? Фази во каналите Спознавање Евалуација Купување Достава После продажна поддршка


Slide 10

Односи со клиенти 11 Овој дел од бизнис моделот го дефинира типот на врската/релацијата која компанијата ја остварува со своите клиенти Каква релација секој сегмент очекува од компанијата да воспостави и го одржува? Колку чини тој однос? Мотиви за односите со клиенти Аквизиција на клиенти Задржување на постоечки клиенти Зголемување на продажба


Slide 11

Приходи 12 Овој дел од бизнис моделот го дефинира приходот кој компанијата го генерира од секој сегмент Трансакциски приход - кој е резултат на еднократна продажба Повторлив приход – кој резултира од долгорочна соработка Начини за генерирање на приход Продажба на производ Плаќање за користење Изнајмување Претплата Лиценцирање Рекламирање Брокер


Slide 12

Клучни ресурси 13 Овој дел од бизнис моделот ги дефинира најнеопходните средства и ресурси за да може бизнис моделот да функционира Кои се клучните ресурси потребни за компанијата да креира вредности, воспостави канали, одржи релации Типови на ресурси Физички Интелектуални Човечки Финансиски


Slide 13

Клучни активности 14 Овој дел од бизнис моделот ги дефинира најнеопходните активности кои компанијата мора да ги спроведе за да може бизнис моделот да функционира Кои се клучните активности потребни за компанијата да креира вредности, воспостави канали, одржи релации Типови на активности Производство Решавање на проблем Платформа/мрежа


Slide 14

Клучни партнерства 15 Овој дел од бизнис моделот ги дефинира најнеопходните добавувачи и партнери Кои се клучните партнери и добавувачи? Кои клучни активности партнерите ги изведуваат? Кои клучни ресурси компанијата ги добива од партнерите? Типови на партнерства Добавувач – купувач Стратешки партнерства Заедничко вложување (joint venture)


Slide 15

Структура на трошоци 16 Овој дел од бизнис моделот ги дефинира сите трошоци кои произлегуваат од функционирање на бизнис моделот Кои се најважните трошоци кои произлегуваат од бизнисот? Колкав трошок се клучните активности и ресурси? Типови на бизниси во зависност од трошоците Водени од трошоците Водени од вредностите


Slide 16

Алатка за бизнис моделирање 17


Slide 17

Пример 1 Skype 18


Slide 18

Пример 2 Amazon.com 19


Slide 19

Идентификација на алтернативи 20 Дефинирање на неколку можни бизнис модели Креирање на прототип модел Избор на правиот модел


Slide 20

Пример – Peepoople санитарна кеса 21 Карактеристики Докажана технологија за санитација Санитарна кеса за една употреба Разградување на организмите кои предизвикуваат болести Биоразградлив материјал Состојките ги претвара во високо квалитетно ѓубриво со одредена пазарна вредност Ниска цена на производство Цели кон разрешување на санитарни проблеми во одредени средини Во одредени средини (земји во развој) луѓето плаќаат за пристап до санитарии


Slide 21

Пример Peepoople – бизнис модели 22 Непрофитен модел Барање на донор кој ќе ги дистрибуира до корисниците Субвенциониран Продажба на премиум сегмент кои би го финансирале дистрибуирањето кон посирмашните слоеви Продажба преку дистрибутивни мрежи Продажба како производ за лична хигиена Микро финансиски модел Стратешко партнерство со микрофинансиска институција Лиценцен модел Лиценцирање како технологија на друг производител Ресурсен модел Бесплатна дистрибуција и заработка од ѓубриво


Slide 22

Кој е правиот модел ? 23 Бизнис моделот е само множество од хипотези кои треба да се проверат директно со клиентите Процесот на тестирање со клиенти се вика Развој на клиенти (Customer Development)


Slide 23

Тестирање 24 Проверка на хипотезите Адаптација се додека не се покаже дека функционира Пред-продажба на производ со минимален сет на карактеристики


Slide 24

Креирање на организациска структура 25 Организацијата се стартува во моментите кога е потврден бизнис моделот Научи како се продава производот Креирање на побарувачка кај крајните корисници преку маркетинг активности кои ќе го полнат продажниот канал Градење на организацијата


Slide 25

Повеќе информации 26 Центар за иновации Скопје WWW.I2B.ORG.MK E-mail: info@i2b.org.mk T: 02/ 3 245 122


Slide 26

Пример PSP/Xbox VS WII 27


×

HTML:

Ссылка: