'

Дизајнирање на Бизнис Модел– Создавање на успешен Старт-ап

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Дизајнирање на Бизнис Модел– Создавање на успешен Старт-ап


Слайд 1

Предуслови за успешен Старт-ап 2 Брилијантен основач, со претприемачки дух Фантастична идеја за производ или услуга која го опседнува претприемачот Анализа на пазар Изработка на Бизнис план Обезбедување на финансии (Грант, Ангел Инвеститор) врз основа на Репутацијата на претприемачот Анализа на пазар План


Слайд 2

Колкава е веројатноста на бизнисот да успее? 3 И покрај најважните предуслови Искуството на претприемачот Испитувањата и анализите на пазарот Планирањето Најголемиот број на старт-ап компании не успеваат


Слайд 3

Причини 4 No Business plan survives the first customer contact Steve Blank Придржување кон документ за планирање е успешна тактика кога иднината е позната, не во старт-ап контекст Не оддржлив бизнис модел


Слайд 4

Бизнис Модел - дефиниција 5 “Бизнис моделот ја опишува логиката на функционирањето на една организација со која таа креира и испорачува некаква вредност на своите клиенти”


Слайд 5

Составни елементи на бизнис модел 6 Клиенти Вредност за клиентите Канали за пристап до клиенти Односи со клиенти Приходи Клучни ресурси Клучни активности Клучни партнери Структура на трошоци


Слайд 6

7


Слайд 7

Клиенти и нивна сегментација 8 Овој дел од бизнис моделот ги дефинира различните групи на поединци и организации кои компанијата тежнее да ги таргетира Кои клиенти и корисници компанијата би ги опслужувала? Кои се тие клиенти? Типови на сегменти на клиенти Масовен пазар “Niche” пазар Сегментиран пазар “Multi side” пазар (платформа)


Слайд 8

Вредност за клиентот 9 Овој дел од бизнис моделот гo дефинира збирот на производи и услуги кој креира некаква вредност за клиентите Кој проблем на клиентите го решава? Која потреба ја задоволува? Примери за вредности за клиентот Новост Перформанси Прилагодливост – (customization) Дизајн Бренд/статус Цена Намалување на трошок/ризик Достапност


Слайд 9

Канали 10 Овој дел од бизнис моделот го дефинира начинот на кој компанијата комуницира и пристапува кон клиентите за да ја испорача потребната вредност Преку кои канали е најисплатливо да се пристапи кон клиентот? Преку кои канали клиентите сакаат да им бидат производите/услугите достапни? Фази во каналите Спознавање Евалуација Купување Достава После продажна поддршка


Слайд 10

Односи со клиенти 11 Овој дел од бизнис моделот го дефинира типот на врската/релацијата која компанијата ја остварува со своите клиенти Каква релација секој сегмент очекува од компанијата да воспостави и го одржува? Колку чини тој однос? Мотиви за односите со клиенти Аквизиција на клиенти Задржување на постоечки клиенти Зголемување на продажба


Слайд 11

Приходи 12 Овој дел од бизнис моделот го дефинира приходот кој компанијата го генерира од секој сегмент Трансакциски приход - кој е резултат на еднократна продажба Повторлив приход – кој резултира од долгорочна соработка Начини за генерирање на приход Продажба на производ Плаќање за користење Изнајмување Претплата Лиценцирање Рекламирање Брокер


Слайд 12

Клучни ресурси 13 Овој дел од бизнис моделот ги дефинира најнеопходните средства и ресурси за да може бизнис моделот да функционира Кои се клучните ресурси потребни за компанијата да креира вредности, воспостави канали, одржи релации Типови на ресурси Физички Интелектуални Човечки Финансиски


Слайд 13

Клучни активности 14 Овој дел од бизнис моделот ги дефинира најнеопходните активности кои компанијата мора да ги спроведе за да може бизнис моделот да функционира Кои се клучните активности потребни за компанијата да креира вредности, воспостави канали, одржи релации Типови на активности Производство Решавање на проблем Платформа/мрежа


Слайд 14

Клучни партнерства 15 Овој дел од бизнис моделот ги дефинира најнеопходните добавувачи и партнери Кои се клучните партнери и добавувачи? Кои клучни активности партнерите ги изведуваат? Кои клучни ресурси компанијата ги добива од партнерите? Типови на партнерства Добавувач – купувач Стратешки партнерства Заедничко вложување (joint venture)


Слайд 15

Структура на трошоци 16 Овој дел од бизнис моделот ги дефинира сите трошоци кои произлегуваат од функционирање на бизнис моделот Кои се најважните трошоци кои произлегуваат од бизнисот? Колкав трошок се клучните активности и ресурси? Типови на бизниси во зависност од трошоците Водени од трошоците Водени од вредностите


Слайд 16

Алатка за бизнис моделирање 17


Слайд 17

Пример 1 Skype 18


Слайд 18

Пример 2 Amazon.com 19


Слайд 19

Идентификација на алтернативи 20 Дефинирање на неколку можни бизнис модели Креирање на прототип модел Избор на правиот модел


Слайд 20

Пример – Peepoople санитарна кеса 21 Карактеристики Докажана технологија за санитација Санитарна кеса за една употреба Разградување на организмите кои предизвикуваат болести Биоразградлив материјал Состојките ги претвара во високо квалитетно ѓубриво со одредена пазарна вредност Ниска цена на производство Цели кон разрешување на санитарни проблеми во одредени средини Во одредени средини (земји во развој) луѓето плаќаат за пристап до санитарии


Слайд 21

Пример Peepoople – бизнис модели 22 Непрофитен модел Барање на донор кој ќе ги дистрибуира до корисниците Субвенциониран Продажба на премиум сегмент кои би го финансирале дистрибуирањето кон посирмашните слоеви Продажба преку дистрибутивни мрежи Продажба како производ за лична хигиена Микро финансиски модел Стратешко партнерство со микрофинансиска институција Лиценцен модел Лиценцирање како технологија на друг производител Ресурсен модел Бесплатна дистрибуција и заработка од ѓубриво


Слайд 22

Кој е правиот модел ? 23 Бизнис моделот е само множество од хипотези кои треба да се проверат директно со клиентите Процесот на тестирање со клиенти се вика Развој на клиенти (Customer Development)


Слайд 23

Тестирање 24 Проверка на хипотезите Адаптација се додека не се покаже дека функционира Пред-продажба на производ со минимален сет на карактеристики


Слайд 24

Креирање на организациска структура 25 Организацијата се стартува во моментите кога е потврден бизнис моделот Научи како се продава производот Креирање на побарувачка кај крајните корисници преку маркетинг активности кои ќе го полнат продажниот канал Градење на организацијата


Слайд 25

Повеќе информации 26 Центар за иновации Скопје WWW.I2B.ORG.MK E-mail: info@i2b.org.mk T: 02/ 3 245 122


Слайд 26

Пример PSP/Xbox VS WII 27


×

HTML:

Ссылка: