'

Най-добър млад предприемач на гр.Пловдив

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Най-добър млад предприемач на гр.Пловдив ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗАМ. КМЕТ ГЕОРГИ ТИТЮКОВ- “ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА”


Слайд 1

Всеки предприемач има нужда от ефективен (реалистичен) бизнес план. Това е най-важният документ, който дава насоките за развитие на всеки един бизнес. Бизнес планът е важен поради следните две причини: Първо, създаването на един бизнес план дисциплинира предприемачът. Бизнес планът формулира философията на фирмата и насоките, в които тя ще се развива. Второ, бизнес планът има за цел да убеди другите да инвестират в бизнеса Ви.


Слайд 2

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В конкурса може да участва всеки български гражданин, с постоянна адресна регистрация на територията на Община Пловдив, на възраст между 18 и 33 навършени години, считано към 15 ноември 2010г. (т.е. трябва към момента на подаване на бизнес плана - 15 ноември 2010г., участникът да е навършил 18 години и да не е навършил 34 години) Кандидатите трябва да подготвят бизнес план и автобиография в съответствие с изискванията, посочени във формуляра за участие.


Слайд 3

НАГРАДИ Първа награда: 7 000 лева Втора награда: 4 000 лева Две трети награди: Всяка по 2 000 Паричните награди ще бъдат в левове, и са предназначени да финансират изпълнението на най-изчерпателните и жизнеспособни бизнес планове, участвали в състезанието


Слайд 4

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИЗНЕС ПЛАНА Бизнес планът трябва да е на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Бизнес планът трябва да е МАКСИМУМ 25 страници + МАКСИМУМ 5 страници приложения Може да приложите нагледни материали като например – снимки, брошури, рекламни материали Всеки бизнес план се подава само от едно лице. Един бизнес план може да получи само една награда Бизнес планът може да се разработва от група, но се подава и представлява от едно лице


Слайд 5

Авторът на бизнес плана (лицето, което го представя) трябва да е собственик или съдружник/съсобственик в бизнеса (фирмата) и трябва да отговаря на условията за участие в Конкурса. Изключение правят бизнес плановете за стартиращи дейности, за които не е необходима съдебна регистрация на юридическо лице (фирма). Едно лице може да участва само с един бизнес план. Бизнес планът трябва да е за инвестиция, кореспондираща на размера на някоя от паричните награди. Ако бизнес планът е за по-голяма сума, участникът следва да посочи от къде ще намери допълнителните средства.


Слайд 6

Критериите за оценка на бизнес плановете (1) Реализъм – може ли да се осъществи проектът на практика; (2) Полза за Общината – разкриват ли се нови работни места, увеличава ли се износът и др.; (3) Форма – добре ли е представен бизнес планът


Слайд 7

Оценката на бизнес плановете (1) Всички бизнес планове се проверяват и оценяват от представители на Община Пловдив. Определят се 15 най-добри бизнес плана; (2) 15-те бизнес плана, преминали първия кръг се оценяват поотделно, след интервю, ако е необходимо. Изчислява се средната оценка и се определят четирите финалисти; (3) Финалният кръг представлява устна защита на бизнес плановете на финалистите пред жури. Препоръчително е използването на нагледни материали. След представянето и интервю със съдиите, журито гласува и определя разпределението на първа, втора и трети награди.


Слайд 8

Формуляри за участие има на разположение в деловодството на Община Пловдив и в деловодствата на всички районни кметства. Формулярът може да бъде отпечатан и от сайта на Община Пловдив: www.plovdiv.bg . С формуляра Ви предлагаме само формата, която би било добре да следвате и информацията, която е желателно да включите. Може да използвате и друг формат за разработване на бизнес плана си. Самият бизнес план трябва да е напечатан/написан отделно. Бизнес плановете, които се представят за участие в конкурса са конфиденциални.


Слайд 9

ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА БИЗНЕС ПЛАН ПРОДУКТИ, ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ - Няма убедителен бизнес план без реалистична оценка на продукта, пазара, към който е насочен той и конкуренцията. СТРАТЕГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ - Тази част описва как точно продукта ще бъде продаван, т.е. как ще стигне до крайния потребител. ПРОИЗВОДСТВО - Описанието на продукта и процеса на производство на една фирма е по-скоро въпрос на действие, отколкото на писмено представяне. Колкото по-напреднал е продуктът в процеса на разработване и колкото по-конкретна е ситуацията, толкова по-убедителен е бизнес планът. Тук трябва да опишете по-скоро какво вече е станало, отколкото какво се очаква да се случи


Слайд 10

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП - Може би най-решаващият фактор за успеха на Вашия бизнес е да имате предани на фирмата мениджъри. Един бизнес се управлява от екип. Той може да включва генерален директор/управител, директор продажби, директор финанси и счетоводство, директор производство и т.н. Участниците в екипа трябва да имат умения, които по-скоро взаимно се допълват, отколкото да са сходни ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ - Бизнес планът трябва да представя финансови прогнози за три години напред. Планираните цифри трябва да са колкото се може по-точни и реалистични. Една от основните причини за фалита на фирми е недостигът на средства. Предприемачите започват и оперират бизнес без наличност на достатъчно капитал


Слайд 11

Таблица (1) Предполагаем начален капитал Обновление/ремонт Оборудване Инсталиране на оборудването Услуги, консумативи Първоначални разходи за материали Правни, консултантски и други такси Лицензи и разрешителни Телефон и депозити за други битови услуги Осигуровки Първоначална реклама Непредвидени разходи Таблица (2) Разходи за един месец Вашето собствено възнаграждение Заплати/допълнителни разходи за служителите Суровини и материали за производство Наем Реклама Консумативи Битови разходи (ток, вода, отопление) Осигуровка Данъци Поддръжка Доставка / транспорти Други


Слайд 12

Таблица (3) Приблизителна прогноза на паричния поток Месец 1 2 3 4 5 6 1. Пари в банка (първо число от месеца) 2. Пари в каса 3. Общо пари (първо число от месеца) = 1+2 4. Очаквани парични приходи от продажби 5. Общи постъпления = 3+4 6. Разплащания за месеца 7. Паричен баланс (края на месеца) = 5-6


Слайд 13

КЛЮЧОВИ РИСКОВЕ - Всеки проект има рискове. Един от най-добрите начини да се предпазим от това те да навредят на бизнеса ни, е да ги идентифицираме предварително и да направим планове как да се справим с тях. ЗАКЛЮЧЕНИЕ – Дайте Вашата оценка по следните въпроси: Защо смятате, че проекта Ви е приложим на практика? Каква е ползата в регионален и национален мащаб от реализирането на Вашия проект?


Слайд 14

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ 15.11.2010г.


Слайд 15

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Дирекция “Децата, Младежта и Спорта” Русанка Панайотова тел. 656763; 0888498787 Блага Маджурова тел. 633073; 0889358713


Слайд 16

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ЗАМ. КМЕТ ГЕОРГИ ТИТЮКОВ


×

HTML:

Ссылка: