'

Проект: Граѓански дијалог на локално ниво Наоди од домашно истражување „Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво“ Димче Митрески, МЦМС Скопје, јули 2011 г.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Проект: Граѓански дијалог на локално ниво Наоди од домашно истражување „Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво“ Димче Митрески, МЦМС Скопје, јули 2011 г. Граѓански дијалог на локално ниво Проектот е финансиран од ЕУ Civil Dialogue on Local Level This project is funded by the European Union


Slide 1

Прашалници 12.11.2014 Прашалник за општини Прашалникот беше испратен до 25 општини од кои 17 одговориле на прашалник: Аеродром, Берово, Битола, Дебар, Гостивар, Јегуновце, Карбинци, Конче, Крива Паланка, Маврово и Ростуша, Охрид, Пласница, Радовиш, Град Скопје, Струмица, Велес, Карпош Прашалник за граѓанските организации На прашалникот одговориле 24 граѓанските организации: Together Macedonia; Фондациија за локален развој и демократија; ФОКУС Фондација за поддршка и развој Прилеп; ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКИ ПРАВА МОЗАИК – ЧАШКА; Младинска Асоцијација ИМКА Битола; Отворете ги прозорците; Здружение за безбедност на вода и планина МАКЕДОНСКИ СПАСИТЕЛ; Женска граганска иницијатива „Клеа Битола“; Здружение Центар за одржлив развој на заедницата-Дебар; Фондација за развој на локалната заедница - Штип Екумена; Зум 2002 (ljubeizam); Граѓанска Перспектива; Локална Агенција за Развој; Регионален центар за застапување; Здружение на земјоделски производители АГРОПРОИДУКТ; Младински Клуб – Штип; Здружение за заштита на културниот идентитет на Египќаните ИЗИДА 41/21; Центар на Роми на град Скопје; Parumba MKD; Полио Плус - движење против хендикеп; ORT; Хабитат Македонија; ПРЕДА ПЛУС Фондација


Slide 2

Прашалници 12.11.2014


Slide 3

Постоење на некоја од следниве форми/механизми на институционална соработка со граѓанските организации - ГО (здруженија, фондации, сојузи и сл.) 12.11.2014


Slide 4

Каква поддршка на ЕЛС би можела да даде вашата организација за да се воспостави механизмот за институционална соработка ? 12.11.2014


Slide 5

Иницирање и спроведување на активности за развој и поддршка на граѓанското општество, од страна на општините 12.11.2014


Slide 6

Постоење на регистар /база на податоци на граѓанските организации кои делуваат во општина 12.11.2014


Slide 7

Дали граѓанската организација е дел од регистар/база на податоци на општината? 12.11.2014


Slide 8

Постоење на стратешки документи за соработка со граѓанските организации (пр. стратегија за соработка, програма за развој на граѓански сектор и сл.) 12.11.2014


Slide 9

Вклученост на организацијата при подготовка на стратешкиот документ 12.11.2014


Slide 10

Причините зошто не е изготвен стратешкиот документ за соработка со граѓанските организации 12.11.2014


Slide 11

Намера/Потреба да се подготви стратешкиот документ за соработка со граѓанските организации 12.11.2014


Slide 12

Регулирана постапка (пишана) постапка за вклучување на граѓанските организации во процесите на донесување одлуки во општината 12.11.2014


Slide 13

Пракса да при изготвувањето на прописите на општината, Советот, односно градоначалникот претходно организира јавни трибини, спроведува анкети или прибира предлози од граѓаните 12.11.2014


Slide 14

Практикување на облици на учество на граѓанските организации во процесите на одлучување (на ниво на политики и/или на програмско) 12.11.2014


Slide 15

Области/теми во кои општината најчесто соработува со граѓанските организации 12.11.2014


Slide 16

На чија иницијатива се остварува соработка 12.11.2014


Slide 17

Спроведување на заеднички активности 12.11.2014


Slide 18

Издвојување на финансиски средства од буџетот на општина за поддршка на ГО 12.11.2014


Slide 19

Добиени средства од општината 12.11.2014


Slide 20

Средствата од буџетот на општина кои се издвојуваат за директна финансиска поддршка на граѓанските организации 12.11.2014


Slide 21

Доделување на средствата наменети за граѓанските организации преку јавен конкурс/оглас 12.11.2014


Slide 22

Пишани критериуми за распределба на средствата наменети за поддршка на граѓанските организации 12.11.2014


Slide 23

Обврска да достават извештај граѓанските организации на кои што им се доделени средства 12.11.2014


×

HTML:

Ссылка: