'

ИНДЕКС НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

If you like this presentation – show it...

Slide 0

ИНДЕКС НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО 3.5.2007 г., Скопје Контекст на граѓанското општетсво во Македонија


Slide 1

Дијаграм (дијамант) на граѓанското општество


Slide 2

Структура Кој е внатрешниот изглед на граѓанското општество? Колку големо, активно и претставително е граѓанското општество? Број на членови, ниво на добротворство и волонтерство, инфраструктура и ресурси


Slide 3

Структура 1,5


Slide 4

Широчина на граѓанското учество


Slide 5

Добротворни прилози: Висока самоперцепција за добротворство (77%), а ГО остваруваат 2% од буџетот од индивидуални добротворни прилози Членство во ГО: Еден од четири македонски граѓани се членови на барем една ГО Волонтерство: 67,9% од испитаниците не навеле дека посветиле време на волонтерски активности во последниот месец Колективни акции во заедницата: 32,7% од испитаниците учествувале Широчина на граѓанското учество


Slide 6

Длабочина на граѓанското учество Добротворни прилози: 32,4% донирале во претходната година


Slide 7

Длабочина на граѓанското учество Волонтерство: 16,1% биле волонтерски ангажирани од 1 до 5 часа, 7% работеле 6-10 часа и 9% од испитаниците работеле над 11 часа Членство во граѓанските организации: Од учесниците во регионалните советувања, кои се членови на граѓанските организации, 12,6% членуваат во 2 организации, а 13,5% во 3 организации. Според примерокот на заедницата: 13,7% се членови на граѓанско општество 28% од нив се членови на синдикат и 15% на организациите на жени 15% се членови на организациите за спорт и хоби.


Slide 8

Разновидност на учесниците во граѓанското општество Број на организации 2003 година: 5.289 регистрирани организации 1.512 регистрирани во Адресарот на граѓанските организации и 858 граѓански организации во потесна смисла на зборот. Просечна македонска граѓанска организација: е регистрирана во Скопје (или во друг поголем град) е управувана од мажи (исклучок женски организации), се занимава со спорт и рекреација (или култура и уметност) има етнички хомоген состав


Slide 9

Разновидност на учесниците во граѓанското општество Репрезентативност во однос на етничка припадност: 47% етнички Македонци, 7% етнички Албанци 29% се идентификуваат како мешани Сите социјални групи се претставени во граѓанското општество, но не еднакво Помала застапеност на сиромашните и жителите на руралните заедници


Slide 10

Разновидност на учесниците во граѓанското општество Застапеност на жените во раководствата


Slide 11

Разновидност на учесниците во граѓанското општество Застапеност на етничките заедници во раководствата


Slide 12

Разновидност на учесниците во граѓанското општество Географска распределба на граѓанските организации


Slide 13

Од 5.289 граѓански организации 2.320 организации се регистрирани во Скопје (или 43,8% од сите организации). Однос урбано - рурално 10:1 или 5 организации/1.000 жители во урбаните во однос на 0,5 организации/1.000 жители во руралните средини Разновидност на учесниците во граѓанското општество


Slide 14

Постоење и ефективност на чадорските организации: околу 200 чадорски организации организирани според целна група (жени, ромски организации и сл.), струката на нивните членови (лекари, новинари) или сектор на дејствување (пример, животна средина). ад-хок коалиции и мрежи голема ефикасност при итни потреби или задоволување краткорочни цели Ниво на организација


Slide 15

Саморегулација: нема Инфраструктура за поддршка: мал број посреднички организации кои во биле извор за поддршка на развојот на граѓанските организации Меѓународни контакти: 1/5 од организациите Ниво на организација


Slide 16

Ниво на организација Ниво на делување


Slide 17

Меѓусебни односи Ниво на размена на информации и соработка


Slide 18

Ресурси Несоодветни (недоволни) финансиски ресурси Зависност од мал број на извори и голема зависност од странски донатори Подобри човечки ресурси, граѓанските организации се потпираат главно на волонтери Недостасуваат планови за развој на персоналот Соодветна опрема и услови за работа Недоволно користење на Информатички технологии (46,68% немаат електронска адреса)


Slide 19

Структура - заклучоци Умерена и небалансирана „Малцински синдром“ – организирано учество на граѓаните (20-30%) Недоволна вклученост на етнички Албанци, сиромашни, рурална средина Јаз меѓу урбаните и руралните заедници 3К – Комуникација, координација, кооперација (соработка) Недоволни ресурси и диверзификација (зависни од странски донации)


Slide 20

Вредности Дали граѓанското општество промовира и применува позитивни општествени вредности?


Slide 21

Вредности 2,1


Slide 22

Демократија Применување на демократијата во граѓанските организации Перцепција: применуваат внатрешна демократија (76% од испитаниците) Пракса: поделба на управните и извршните функции?? Собранието овозможува вклучување, но често е формално


Slide 23

Демократија Активности за промоција на демократијата Организациите се активни во промоција на демократијата Мобилизација на поддршка од јавноста??


Slide 24

Транспарентност Корупција во граѓанското општество Не постојат докази за корупција помеѓу ГОи Многу помала во граѓанскиот сектор (Transparency International) Сомнежи поттикнати од: недостаток на доверба, меѓусебните обвинувања и недоволната транспарентност во работењето


Slide 25

Транспарентност Финансиска транспарентност на граѓанските организации 53% од ГОи: финансиски извештаи достапни на јавноста Мал круг на луѓе има пристап до финансиски податоци Отчетност и одговорност кон донаторите Финансиски менаџмент и презентирање финансиски информации??


Slide 26

Транспарентност Активности на граѓанските организации за подобрување на транспарентноста Незначително промовирање на транспарентноста на владата Отсуство во однос на деловниот сектор Примери на активности: мрежа Македонија без корупција, активности на Транспарентност Македонија, Организација на потрошувачите Неефективноста на државните институции обесхрабруваат


Slide 27

Толеранција Толеранција во граѓанското општество ГО создава отворен простор за расправа Поделеноста на општеството се одразува и во ГО ГПМ е обид за создавање толерантна атмосфера


Slide 28

Толеранција Активности за унапредување на толеранцијата ГО се битни актери во промоцијата на толеранцијата (74% од испитаниците) Интензивни активности како одговор на Косовската криза и вооружениот конфликт во Македонија


Slide 29

Ненасилство Ненасилство во граѓанското општество Насилството е ретка појава Ненасилниот пристап доминантен дури и за време на меѓуетничкиот конфликт Инцидентна појава на вербална манифестација на нетрпеливост


Slide 30

Ненасилство Активности за промоција на ненасилство и мир ГОи се многу активни во промоцијата на ненасилството (86% од испитаниците) Активности како одговор на оружени конфликти и вооружување Активности кои го третираат насилството како социјална појава


Slide 31

Родова рамноправност Родова родова рамноправност во граѓанското општество Жените се еднакво застапени во граѓанското општество (70% од испитаниците) Жените се еднакво застапени како лидери во ГОи (55% од испитаниците) Жени на раководни позиции во ГОи: 25,4% Нема случаи на нефер третман од актерите на ГО


Slide 32

Родова рамноправност Примена на родовата рамноправност во граѓанското општество 40% од анкетираните ГОи тврдат: преземени мерки за родовата рамноправност Увидот во 5 организации покажува: такви мерки не се интегрирани во документите


Slide 33

Родова рамноправност Активности на граѓанското општество за унапредување на родовата рамноправност ГОи имаат важна улога во промовирање (38% од испитаниците) Активности за подобрување на положбата во политиката, на работното место, во семејството, здравствена едукација Инструменти: кампањи, лобирање, конференции, обуки, СОС телефони, прифатилишта и др.


Slide 34

Искоренување на сиромаштијата Активности на граѓанското општество за искоренување на сиромаштијата ГОи се недоволно активни (69% од испитаниците не можат да се сетат на активности) Отсуство/исклученост на сиромашните од ГОи Примери на активности: синдикати, социохуманитарни организации, здруженија на маргинализирани групи (хендикепирани, самохрани мајки, Роми), земјоделски здруженија.


Slide 35

Животна средина Активности на граѓанското општество за одржување на животната средина Граѓанското општество е битен фактор (69% од испитаниците наведуваат примери на активности) Примери: лобирање за Закон за животна средина, Национален акциски план за животна средина, акции за подигнување на јавната свест кај граѓаните.


Slide 36

Вредности-заклучоци Вредности – најголемо богатство на граѓанското општество Високи вредности на мир, родова еднаквост и оддржлива животна средина Ненасилство и толеранција, доминантни дури и за време на меѓуетничкиот конфликт Граѓанското општество континуирано и интензивно го промовира концептот на родова еднаквост Транспарентност и внатрешната демократија слаба точка Неподелба на управните и извршните функции и судир на интереси Недоволно внимание на борба против сиромаштијата


×

HTML:

Ссылка: