'

Глобалните екологични предизвикателства

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Глобалните екологични предизвикателства Боян Рашев София, 19 март, 2010 г. denkstatt България ООД кв. Драгалевци, ул. 6-та, 19 · BG-1415 София T (+359) 2 470 75 08 M (+359) 88 829 57 67 E office@denkstatt.bg W www.denkstatt.bg


Слайд 1

Профил denkstatt е водещата консултантска фирма в ЦИЕ в сферата на устойчивото развитие и екологичния мениджмънт denkstatt GmbH – на пазара вече над 20 години denkstatt България – от юли, 2007 Мисията ни е да ускорим прехода към устойчива икономика We assist People in saving the Planet while sustaining Profit!


Слайд 2

Услуги Устойчив бизнес Управление на околната среда Грижа за климата Социален дизайн Опазване на природата Управление на отпадъците Продуктова устойчивост Устойчиво строителство


Слайд 3

Основни клиенти и партньори


Слайд 4


Слайд 5


Слайд 6


Слайд 7


Слайд 8

Лошите новини


Слайд 9

Нашите горива... Дървесина Петрол Водна енергия Въглища Природен газ Атомна енергия


Слайд 10


Слайд 11

Нашите горива... ... се копаят или изпомпват ... имат приблизително подобен произход ... представляват концентрирана енергия на Слънцето ... се изгарят, за да отдадат енергията си ... отделят CO2 при изгаряне ... се натрупват изключително бавно


Слайд 12

Кривата на Хуберт или краят на нефта Растящата празнина между предлагането и търсенето на нефт Световна продукция / Крива на Хуберт Световно потребление Открития 1930 1950 1970 1990 2010 2030 10 40 30 20 50 Милиарди барели годишно 2008?


Слайд 13

Цени на металите 1950 1960 1970 1980 1990 2000 3 2 1 0 Относително изменение на средната цена на пет метала Пол Ерлих Джулиън Саймън


Слайд 14

Аралско море


Слайд 15


Слайд 16


Слайд 17

Замърсяване Замърсяване с твърди отпадъци – боклук Замърсяване на въздуха – CO, SO2, NOx, PM10, VOC, смог, киселинен дъжд, озонова дупка (CFC) Замърсяване на водите – отпадъчни води, фекалии, токсични вещества, еутрофикация, разливи Замърсяване на почвите – въглеводороди, тежки метали, пестициди (подземни води; биоакумулация) Радиоактивно замърсяване – радиоактивни елементи, Чернобил Звуково замърсяване – шум Светлинно замърсяване Замърсяване на пейзажа – електропроводи, мини, пътища Топлинно замърсяване – заустване на вода с висока температура


Слайд 18

Изменя ли се климатът?


Слайд 19

Въглеродни емисии от изгаряне на горива 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 1750 1800 1850 1900 1950 2000 Милиони тонове CO2 годишно Капацитет на планетата да абсорбира CO2


Слайд 20

Концентрацията на СО2 в атмосферата 800 600 400 200 0 Хиляди години преди днес (0=1950) Максимално историческо ниво на СО2 в атмосферата Предполагаемо критично ниво на СО2 160 340 280 220 400 520 460 700 640 580 393 300 1950 2010 2100


Слайд 21

Смаляване на арктическия лед


Слайд 22

Сценарии на IPCC


Слайд 23


Слайд 24

България – 2009 г.


Слайд 25

България – февруари, 2010 г.


Слайд 26

Живот / Потребление Индекс (1970=1) Брой планети 1970 1980 1990 1960 2000 05 1.0 0.4 0.2 0 0.8 0.6 1.2 1.4 1.6 1.0 0.4 0.2 0 0.8 0.6 1.2 1.4 1.6 Индекс на живата планета / Глобален екологичен отпечатък


Слайд 27

Двата вида австралийски жаби


Слайд 28

Биоразнообразие / екосистемни функции


Слайд 29

Биоразнообразие / екосистемни функции Х


Слайд 30

Екосистемни услуги Поддържащи услуги Услугите, необходими за предоставянето на всички останали екосистемни услуги


Слайд 31

Обобщение Хората черпят всичките си ресурси и изхвърлят всичките си отпадъци на една крайна планета Това води до сериозни изменения на планетата Те засягат всички видове Човешкият вид ще бъде сред най-силно засегнатите, защото стои на върха на хранителната пирамида Хубавото е, че има и друг сценарий...


Слайд 32

Боян Рашев Управляващ партньор denkstatt България ООД Контакти: М 088 829 57 68 Е boyan.rashev@denkstatt.bg W http://www.denkstatt.bg Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: