'

BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Договарящ орган: Агенция по заетостта BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” Приоритетна ос: 1 “Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” Основна област на интервенция: 1.1 Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда Наименование на схемата:


Слайд 1

Цели на схемата: Общата цел на настоящата схема е повишаването на конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда”, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по придобитата специалност. С това ще се подобрят уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, ще се удължи активната им трудова дейност и ще се създат условия за трайна заетост.


Слайд 2

Индикатори


Слайд 3

Общ бюджет на схемата Минималната допустима стойност на един проект - не е приложимо; Максималната допустима стойност на един проект не може да надхвърля - 200 000 лева. Не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата!


Слайд 4

Работодателите – кандидати и/или партньори по настоящата схема следва да имат предвид, че разходите за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодател, съгласно КТ и КСО, се считат за минимална помощ на съответната фирма/предприятие, съгласно Регламент 1998/2006 г. Данните, свързани с получени минимални помощи, съгласно Регламент 1998/2006, следва да са коректно отбелязани в Декларация (Приложение Д6) към Насоките за кандидатстване. Разпределението на общата безвъзмездна финансова помощ по проекта между Кандидата и партньора/ите, трябва да е ясно и коректно посочено в Бюджета на проекта (Бюджет на Кандидат и Бюджет на партньор/и). Минимални помощи, съгласно Регламент 1998/2006


Слайд 5

Допустими кандидати и партньори са: ¦ Образователни институции; ¦ Обучаващи институции/ организации; ¦ Работодатели; ¦ Социално-икономически партньори.


Слайд 6

Изисквания за допустимост на кандидатите/партньорите: Кандидатът/Партньорът/ите трябва да е регистриран в съответствие с действащото национално законодателство; Кандидатът/Партньорът/ите отговаря на изискванията за публично финансиране, в съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на Раздел 2.2.2. от Настоящите насоки за кандидатстване; Кандидатът/Партньорът/ите не може да бъде държавна /централна и/или териториална/ и/или общинска администрация; Кандидатът/Партньорът/ите не трябва да има просрочени задължения към държавния или общинския бюджети; Кандидатът/Партньорът/ите трябва да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство; Кандидатът/Партньорът/ите, когато кандидатства в качеството си на ЦПО следва да притежава лиценз от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението; Кандидатът/Партньорът/ите, когато кандидатства в качеството си на образователна институция, институция, съгласно чл. 18 от ЗПОО, следва да е създаден с акт на съответния компетентен орган съгласно българското законодателство;


Слайд 7

Изисквания за допустимост на кандидатите: Представителите на обучаващия екип следва да отговарят на държавните изисквания за извършване на съответното обучение на възрастни; Когато кандидатът не е работодател следва да има предварително споразумение с партньор-работодател за нуждите му от конкретна квалифицирана работна сила и поет ангажимент от работодателя за осигуряване на възможност за стажуване за срок от три месеца на всички успешно приключили обучението си представители на целевата група; Кандидатът, когато кандидатства в качеството си на работодател, при одобрение на проектното предложение може да избере съответна обучаваща организация по реда на ПМС № 55/12.03.2007г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба; Социално-икономическият партньор, включен в проектното предложение изпълнява ролята на ЦПО или работодател /АКО Е ПРИЛОЖИМО/; Кандидатът трябва да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не да изпълнява ролята на посредник, видно от разпределението на дейностите и разпределението на средствата по бюджета на кандидата и партньора /АКО Е ПРИЛОЖИМО/.


Слайд 8

Дейности, допустими за финансиране: Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на професионална квалификация; Минимални изисквания: продължителност на обучението - съгласно ЗПОО курсът да води до придобиване на квалификационна степен или обучението да е по част от професия, удостоверени чрез съответен документ; дял на лицата завършили успешно обучението минимум 80%. Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение.


Слайд 9

Дейности, допустими за финансиране (2): Допустимите дейности трябва да са и в съответствие с хоризонталните принципи по ОП и да не се допуска дублиране на финансиране на едни и същи дейности от различни източници. Всяко проектно предложение следва да включва всички от посочените допустими дейности Професионални обучения с код 62 от Списъка на професиите за професионално образование и обучение се допускат единствено обучения за професионална квалификация, професионално направление с код 622 -„Градинарство (паркове и градини)”, по професия 622010 „Техник озеленител”, 622020 „Озеленител” и 622030 „Работник в озеленяването”.


Слайд 10

Продължителност Краен срок, в който могат да бъдат подадени проектни предложения по тази процедура, е 16.30 часа на 30.04.2012 г. Проектни предложения, подадени след изтичане на посочения срок, няма да бъдат разглеждани. Продължителността на договор по процедурата за безвъзмездна финансова помощ е до 12 месеца, но не по-късно от 31.10.2013 г.


Слайд 11

Допустимост на целевата група: младежи до 29г.; жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство/ отглеждане на дете; лица с увреждания; неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ). Брой предложения и безвъзмездни финансови помощи на Кандидата Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата процедура.


Слайд 12

Бенефициентите са длъжни да информират обществеността относно помощта, получена от европейските фондове. Изискванията за информиране и публичност са съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 .и са описани подробно в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР, Приложение З към Насоките за кандидатстване. Информиране и публичност Бенефициентите следва да имат предвид, че разходите за информиране и публичност не трябва да надхвърлят 5 % от общия размер на преките допустими разходи.


Слайд 13

Допустими разходи разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ


Слайд 14

пряко свързани с изпълнението на целите на проекта; заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; да отговарят на принципите за добро финансово управление и ефективност на разходите; действително направени от кандидата или неговите партньори по време на изпълнението на проекта и да са извършени след датата на подписване на договора; осчетоводени от кандидата и/или неговите партньори; да са доказани и установени със съответните разходооправдателни документи. Допустими разходи:


Слайд 15

Допустими преки разходи по правилата на ЕСФ: Разходи за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО за преподаватели, извърващи обучения по професионална квалификация на представителите на целевата група; Разходи за стипендии на обучаващите се в размер на 8 лева за всеки присъствен учебен ден; Разходи за възнаграждения за стажуване при работодател в размер на минимална работна заплата месечно на лице, за срок от три месеца; Разходи за командировъчни на преподавателите по професионалана квалификация - пътни, дневни и квартирни; Разходи за транспорт на представителите на целевата група за периода на обучение и разходи в реални размери за транспорт от и до населеното място на обучаемия, когато същият не живее на територията на града, в който се провежда обучението съответстващи на посещенията на курса. Разходите за транспорт покриват билети за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство;


Слайд 16

Разходи за закупуване на материали и консумативи, необходими за обучението/ята по професионална квалификация, с изключение на недопустимите разходи по чл.10 , ал.1, т.3 от ПМС 180/27.07.2007 г.; разходи за наем; разходи за дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност; разходите за електричество/отопление и вода при ползване на помещенията от представителите на целевата група при изпълнение на проектните дейности; Допустими преки разходи по правилата на ЕСФ (2):


Слайд 17

разходи за застраховки на представителите на целевата група; разходи за амортизация на инструменти и оборудване ползвани само за времето на професионалното обучение/я по проекта, за която те са необходими и са съобразно изискванията на чл.5, ал.2 на ПМС 180/27.07.2007 г.; разходи за банкови такси; невъзстановим ДДС, включен в преките разходи. Допустими преки разходи по правилата на ЕСФ (3):


Слайд 18

Допустими разходи за организация и управление В съответствие с ПМС 180/2007 чл.4 ал.6 и са в размер на не повече от 10% от преките допустими разходи за дейността и се основават на действителни разходи. Към разходите за организация и управление се включват: Разходи за възнаграждение и осигурителни вноски; Разходи за командировъчни; Разходи за материали, консумативи и други; Разходи за наем на офис на екипа по организация и управление на проекта и произтичащи от това режийни разноски (ток, вода, и др.); Разходи за възнаграждения на външни оценители по чл. 16, т. 11 от ЗНЗ; Невъзстановим ДДС, свързан с дейността по организация и управление на проекта.


Слайд 19

Максимално допустими стойности за професионално обучение за един обучаем:


Слайд 20

разходи за организация и управление (в размер до 10% от преките допустими разходи); разходи за стипендии на обучаващите се в размер на 8 лева на лице за всеки присъствен учебен ден; разходи за стажуване при работодател за срок от 3 месеца на успешно завършилите обучението представители на целевата група разходи в реални размери за транспорт от и до населеното място на обучаемия, когато същият не живее на територията на града, в който се провежда обучението; разходи за дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност; разходи за банкови такси; разходи за невъзстановим Данък върху добавената стойност за дейности по проекта, различни от тези, свързани с обучение/я. Формирането на средна цена не включва:


Слайд 21

Следните разходи са недопустими: - възстановим данък добавена стойност; - заеми и/или лихви по дългове; - закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства, инфраструктура, земя, сгради с изключение на разходите по чл.8 от ПМС № 180/2007 г. - глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; - разходи за консултантски услуги свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване; - разходи, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността, или друга донорска програма; - разходи за закупуване на стоки втора употреба; - разходи по смисъла на чл.5 ал.1 на ПМС № 62/2007 разходи за настаняване/ нощувки на обучаемите не са допустими; разходи за лизинг и принос в натура.


Слайд 22

Бюджетът на всеки проект се разписва в таблица, която е приложение, към проектното предложение. Бюджетът трябва да съдържа точни разчети на финансовите ресурси, необходими за реализиране на дейностите по проекта, предвидени и описани във Формуляра за кандидатстване и необходими за постигане на заложените цели. Бюджетът следва да покрива всички допустими разходи за изпълнение на Проекта. Бюджетът се представя в лева. Стойностите и единичните цени се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Определянето на единичните стойности на допустимите разходи трябва да се базират или на нормативно определени размери или на реални пазарни цени Определянето на единичните стойности на допустимите разходи трябва да се базират или на нормативно определени размери или на реални пазарни цени. Разработване бюджета на проекта 1


Слайд 23

Кандидатът може да подаде документите си: По ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, като попълни електронния пакет от докумети за кандидатстване, публикуван в Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН): https://eumis.government.bg/. ИЛИ На РЪКА, като пакетът от документи за кандидатстване се предоставя на хартиен носител (в един оригинал и едно копие) в ДБТ в областните градове по планирано място на изпълнение на проекта. http://www.az.government.bg/ophr/procedure_details.asp?id=45 НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ


Слайд 24

ВАЖНО: При необходимост Договарящият орган може писмено да изисква представяне на документи, които са изискуеми по настоящата схема, но не са били представени към датата на кандидатстване. Непредставянето на изисканите документи в посочения от ДО срок, води до отхвърляне на проекта на етап административно съответствие и допустимост. Не могат да бъдат изисквани допълнително Формуляр за кандидатстване (Приложение А), Бюджетът – Приложение Б1 само листа/страницата с общия бюджет, Приложение Д1 Декларация на Кандидата и на Партньора/ите, в случай, че същата изцяло липсва.


Слайд 25

При изцяло електронно подаване на всички документи, Кандидатът по процедурата трябва да попълни коректно пакета с документи, който се подава по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН), достъпен чрез на електронен адрес https://eumis.government.bg Начинът на подаване на проектното предложение от кандидата е подробно разписан в Приложение Н от документите за информация към Изискванията за кандидатстване – „Електронно кандидатстване – стъпка по стъпка”. ИЛИ При кандидатстване, при което документите се подават на ръка в областните ДБТ Проектното предложение и документите, изброени в т. 3.2.2 от Насоките за кандидатстване трябва да бъде подадено в запечатан плик, който съдържа и електронен носител. Върху запечатания плик, кандидатът залепва попълненото от него Заявление за кандидатстване (Приложение A1) и го подписва и подпечатва. Проектните предложения трябва да бъдат подадени в ДБТ в областните градове по планирано място на изпълнение на проекта. Къде и как се изпращат проектните предложения


Слайд 26

Въпроси могат да се задават на интернет страница: www.az.government.bg/ophr, в рубриката “Въпроси и отговори” към Процедура “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, както и по факс 02/986-78-02, като ясно се посочва номерът на поканата за набиране на предложенията, но не по-късно от 21 дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения. Писмени отговори ще бъдат дадени в срок до 5 работни дни от получаването им, но не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаване на предложенията. Допълнителна информация


Слайд 27

СТЪПКА 2: Техническа и финансова оценка Оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка, посочени в Методологията за оценка (Приложение М към Насоките за кандидатстване. - Проектни предложения, чиято крайна техническа и финансова оценка е по-ниска от 60 точки, няма да бъдат финансирани. - Проектните предложения, получили над 60т. се класират по низходящ ред и се финансират в рамките на определените по схемата финансови средства. СТЪПКА 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта. Изисквания: - Спазен е крайният срок за подаване на ПП.. - Проектното предложение отговаря на всички критерии в Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта; - Кандидатите са допустими съгласно т.3.1.1 и т.3.1.2 от Насоките за кандидатстване; - Партньорите са допустими съгласно т. 3.1.1. и т. 3.1.3. от Насоките за кандидатстване; - Проектното предложение е допустимо – съгласно т. 3.1.4. от Насоките за кандидатстване. Оценка на проектите Оценителната комисия в Централна администрация на Агенция по заетостта извършва оценката на проектните предложения


Слайд 28

ДО писмено уведомява одобрените и неодобрените кандидати за решението си в срок 15 работни дни от издаване на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението неуспелите кандидати могат да поискат допълнителни разяснения относно основанията за отхвърляне на проектните им предложения. Уведомяване относно решението на ДО Решението на ДО да отхвърли дадено предложение или да не отпусне безвъзмездна финансова помощ е окончателно.


Слайд 29

На Бенефициента ще бъде предложен договор, който се основава на използвания от ДО стандартен договор (вж. Приложение Е). Правата и задълженията, които възникват за Бенефициента са описани в приложения стандартен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение Е) и в Общите условия към договора – Приложение I. По време на изпълнение на дейностите по проекта, бенефициентът следва да спазва „Ръководство за бенефициенти по изпълнение на договори по ОП РЧР” /за конкретната схема/, публикувано на интернет страницата на Договарящия орган, едновременно с публикуването на Насоките за кандидатстване. Условия, приложими към изпълнението на проекта, след решението на ДО за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Слайд 30

Ръководство за бенефициенти по изпълнение на договори по ОП “РЧР” Глава 1. Договор за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ по ОП „РЧР” Глава 2. Оперативно изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ Глава 3. Финансово изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ Глава 4. Определяне на изпълнител на дейности съгласно ПМС № 55/2007 г., ЗОП и НВМОП и техните изменения


Слайд 31

Структури за управление на договора Процедури за изпълнение на индивидуален договор за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ Отговорност, нередност и недостатъци в изпълнението на проекта Прекратяване на договора за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ Счетоводни отчети и технически и финансови проверки Информиране и публичност Промени в договора Глава 1. Договор за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ по ОП „РЧР”


Слайд 32

Отчетност и изисквания за отчетност Оперативно наблюдение на изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ. Проверки от страна на Договарящия орган/Управляващия орган. Видове наблюдение (мониторинг) Посещения “на място” – мониторингови посещения Нива на наблюдение Глава 2. Оперативно изпълнение на договорите за безвъзмездна помощ


Слайд 33

Общи финансови правила Допустими разходи Недопустими разходи Режим по Закона за данък добавена стойност Верифициране Финансово отчитане на Договор Финансови проверки на място Плащания по договора - Авансово плащане - Междинни и окончателни плащания Счетоводна отчетност Минимални помощи, съгласно Регламент 1998/2006 г. Глава 3. Финансово изпълнение на договорите за безвъзмездна помощ


Слайд 34

обхват, цели и принципи при възлагане на обществена поръчка общи правила за провеждане на процедури за избор на изпълнител определяне на изпълнител по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП). определяне на изпълнител по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки НВМОП обжалване на актове, действия и бездействия на възложител по ЗОП/НВМОП Глава 4. Определяне на изпълнител на дейности съгласно ПМС №55/2007 г., ЗОП и НВМОП


Слайд 35

Проектна документация по схемата BG051PO001-1.1.09 „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" са публикувани на интернет страницата на Агениця по заетоста www.az.government.bg/ophr рубрика “Процедури” /Активни процедури/ Процедури за подбор на проекти БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


×

HTML:

Ссылка: