'

BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица- фаза 3"

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Приоритетна ос: 2 “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” Основна област на интервенция: 2.1 Подобряване адаптивността на заетите лица Наименование на схемата: BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица- фаза 3" Договарящ орган: Агенция по заетостта


Слайд 1

Цели на схемата: предоставяне квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост; подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието; повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица в предприятията в страната посредством развитие, подобряване и/ или обновяване на настоящите им професионални компетентности, както и посредством придобиване на нови професии, необходими за бъдещото разширяване и/ или развитие на предприятията.


Слайд 2

Схемата се реализира в три компонента Компонент I


Слайд 3

Индикатори - общо за трите компонента


Слайд 4

Б Ю Д Ж Е Т


Слайд 5

За Компоненти I и III – схеми съгласно Регламент 800/2008 – помощта е до 3 911 660 лева (левовата равностойност на 2 млн. евро). За Компонент II – схема съгласно Регламент 1998/2006 – помощта е в съответствие с режим “de minimis” (минимална помощ) до 391 166 лева (левовата равностойност на 200 000 евро) за период от три данъчни години. За предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл „шосеен транспорт”, не може да надхвърля левовата равностойност на 100,000 EUR (195 583 лева, определени по официалния курс на лева към еврото) за период от три данъчни години. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение:


Слайд 6

Интензитет на помощта за Компонент I и III:


Слайд 7

Интензитет на помощта за Компонент II:


Слайд 8

Годишен оборот не надвишава 19 558 300 лева (левовата равностойност на 10 000 000 евро) не надвишава 84 100 690 лева (левовата равностойност на 43 000 000 евро) < 10 < 50 < 250 Средносписъчен брой на персонала Стойност на активите За предприятия, кандидатстващи по Компонент 1 и 3 не надвишава 3 911 660 лева (левовата равностойност на 2 000 000 евро)


Слайд 9

не превишава 19 500 000 лв. не превишава 3 900 000 лв. Микропредприятия Годишен оборот не превишава 97 500 000 лв. Малко предприятие Годишен оборот Годишен оборот не превишава 3 900 000 лв. не превишава 19 500 000 лв. не превишава 84 000 000 лв. < 10 < 50 < 250 Средносписъчен брой на персонала Стойност на активите Средно предприятие Годишен оборот За предприятия, кандидатстващи по Компонент 2


Слайд 10

Максимална стойност за един обучаем по професионална квалификация общо за трите Компонента:


Слайд 11

Максимална стойност за един обучаем по ключови компетенции общо за трите Компонента:


Слайд 12

Договарящ орган Договарящ орган по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е Агенция по заетостта На основание подписано Междуинституционално споразумение с Управляващия орган, Агенция по заетостта изпълнява функциите на Договарящ орган по отношение на изпълняваните операции по приоритетни оси 1 и 2; Съгласно Устройствения правилник на АЗ, Главна Дирекция „ЕФМП” и нейните 28 регионални офиса следят за цялостното изпълнение и контрол на дейностите по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ; В рамките на съответното ДРСЗ, ДБТ следи в зависимост от мястото на реализация на проекта за техническото изпълнение на договора.


Слайд 13


Слайд 14

Изисквания за допустимост на кандидатите: да е работодател, имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство; не трябва да има просрочени задължения към държавния и/ или общинския бюджети; да отговаря на изискванията за предоставяне на държавни помощи, в съответствие с Регламент 800/ 2008 и съгласно условията на Раздел 2.2.3 и 2.2.4 от Настоящите насоки за кандидатстване (за Компонент I и Компонент III ) и на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент 1998/ 2006 и съгласно условията на Раздел 2.2.3 и 2.2.4. от настоящите насоки за кандидатстване (Компонент II); не може да бъде държавна/ централна и/ или териториална/ и/ или общинска администрация; да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта;


Слайд 15

Изисквания за допустимост на кандидатите (2): всички работодатели, чиито служители или работници ще се обучават, следва да фигурират в проекта или като Кандидат или като Партньор; да избере обучаващата организация/ институция съгласно ПМС 55/12.03.2007г. или ЗОП; да притежава лицензия от НАПОО /в случай, че Кандидатът и обучаващата организация са едно и също юридическо лице/; представителите на обучаващия екип да отговарят на държавните изисквания за извършване на съответното обучение на възрастни; в случай на предоставяне на обучение по КК от Кандидата- Работодател, същият трябва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през две отделни години, предхождащи годината на кандидатстване; да е реализирал инвестиция, която отговаря на изискванията на чл. 22в, ал.1, т. 1,2 и 3 от Закона за насърчаване на инвестициите /само за Компонент III/.


Слайд 16

Партньорства: Партньорът трябва да участва в осигуряването на устойчивост на дейностите и/ или финансирането след приключване на проекта и това е условие за допустимост. Не е необходимо партньорствата да бъдат регистрирани в съда. Кандидатът и партньорите подписват Декларация за партньорство /Приложение Д2/.


Слайд 17

Изисквания за допустимост на партньорите: да има право да осъществява дейност на територията на Р България в съответствие с действащото българско законодателство; не трябва да има просрочени задължения към държавния и/ или общинския бюджети; да отговаря на изискванията за предоставяне на държавни помощи, в съответствие на Регламент 800/2008 /за Компонент I / или минимални помощи, в съответствие с Регламент 1998/2006 /за Компонент II/; не може да бъде държавна /централна и/ или териториална/ и/ или общинска администрация; в случай, че Партньор- Работодател, който с обучаващата организация/ институция са едно и също юридическо лице и ще извършва обучението/ята, представителите на обучаващия екип следва да отговарят на държавните изисквания за извършване на съответното обучение на възрастни; в случай на предоставяне на обучение по КК от Партньор- Работодател, следва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през две отделни години, предхождащи годината на кандидатстване. Обученията следва да се посочат в раздел 3. от Формуляра за кандидатстване; участие на партньора/ите в осигуряването на устойчивост на дейностите и/ или на финансирането, след приключване на проекта.


Слайд 18

В А Ж Н О ! ! ! Кандидатите няма да получат финансиране ако: - за същата целева група и за конкретния вид обучение имат финансиран проект по Програма ФАР или друга схема на ОП РЧР (Приложение Д8); - са направили опит да получат поверителна информация или да повлияят на оценителната комисия или на ДО в процеса на оценка по настоящата или предишни процедури за набиране на предложения; - има наличие на обстоятелства по смисъла на чл.4, ал.1 от Общите насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент (ЕО)1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС (Приложение И към насоките за кандидатстване). Към момента на кандидатстване тези обстоятелства се декларират от кандидата и са обект на последваща проверка.


Слайд 19


Слайд 20

ВАЖНО ЗА ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ: В рамките на индивидуален проект едно лице може да бъде включено само в едно професионално обучение и едно обучение по ключови компетенции. В съответствие с действащото българско законодателство, след завършване на дейностите по ПК на заети лица трябва да бъдат издадени съответни документи, удостоверяващи придобитата професия, част от професия или специалност съгласно чл. 38, ал. 2 и 3 от ЗПОО. Обучението по КК следва да завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения. Формата на провеждане на обученията по ПК и КК се извършват в дневна, вечерна, съботно- неделна или дистанционна форма на обучение.


Слайд 21

Продължителност Териториален обхват. Място на изпълнение До 30 октомври 2013 г. бенефициентите следва да приключат проектните дейности и до 2 месеца след този срок да представят финални отчети за окончателното изплащане на средствата. Продължителността на проектните дейности по Схемата за безвъзмездна помощ не може да надвишава 12 месеца. Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.


Слайд 22


Слайд 23

Брой предложения и безвъзмездни финансови помощи на Кандидата Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по настоящата процедура. При подаване на проектното предложение Кандидатът посочва кой компонент от схемата за финансиране е избрал. С едно проектно предложение може да се кандидатства само по един от трите компонента.


Слайд 24

Информиране и публичност Бенефициентите са длъжни да информират обществеността относно помощта, получена от европейските фондове. Изискванията за информиране и публичност са съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 и са описани подробно в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР, Приложение З към Насоките за кандидатстване (за Компонент ІІ). За кандидатстващите по Компонент І, достатъчно е да изпълнят минимални изисквания за информиране и публичност, които не водят до разходване на средства по проекта, описани в раздел Информиране и публичност в Насоките за Компонент І и ІІІ. За Компонент I и Компонент III: Разходите за информиране и публичност са неприемливи разходи, и не се калкулират в крайната сума на бюджета. За Компонент II: Разходите за информиране и публичност не трябва да надхвърлят 5% от общия размер на преките приемливи разходи.


Слайд 25

Допустими/приемливи разходи


Слайд 26

За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят едновременно на следните условия: да са законосъобразни; да са извършени за дейности, определени и осъществени под отговорността на Договарящия Орган/ Управляващия орган, съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативната програма; да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство, за съхранението на които са спазени изискванията на чл.13 от ПМС 180 /27.07.2007г; да са извършени въз основа на договор или заповед (съгласно чл. 3 от Постановление на Министерски съвет № 121 от 31.05.2007г.);


Слайд 27

За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят едновременно на следните условия(2): да са действително извършени и платени през периода за допустимост на разходите съгласно чл.3 от ПМС № 180/27.07.2007г; да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, определени в чл. 27 и 28 на Регламент на Съвета /ЕО, Евратом/ № 1605/2002г., изменен с Регламент на Съвета /ЕО, Евратом/ № 1995/2006г.; да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека; изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото национално законодателство и по-специално Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му или с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз.


Слайд 28

Допустимите разходи трябва да бъдат: в съответствие с разпоредбите на Регламент 1081/2006, Регламент 1083/2006; пряко свързани с изпълнението на целите на проекта; заложени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; да отговарят на принципите за добро финансово управление и ефективност на разходите; действително направени от кандидата или неговите партньори по време на изпълнението на проекта и да са извършени след датата на подписване на договора; осчетоводени от кандидата и/или неговите партньори; да са доказани и установени със съответните разходооправдателни документи.


Слайд 29

Допустими преки разходи по правилата на ЕСФ


Слайд 30

Допустими разходи за организация и управление В съответствие с чл. 39, т. 4, буква е) от Регламент 800/2008 за Компонент І и ІІІ и ПМС 180/2007 чл.4 ал.6 за Компонент ІІ и са в размер на не повече от 10% от преките допустими разходи. Това са разходите на екипа и администриране на проекта: разходи за възнаграждения и осигурителни вноски разходи за командировъчни разходи за материали, консумативи и други разходи за наем разходи за електричество, отопление и други разходи невъзстановим ДДС


Слайд 31

Недопустими разходи по правилата на ЕСФ


Слайд 32

Разработване бюджета на проекта Бюджетът на всеки проект се разписва в таблица, която е приложение, към проектното предложение. Бюджетът трябва да съдържа точни разчети на финансовите ресурси, необходими за реализиране на дейностите по проекта, предвидени и описани във Формуляра за кандидатстване и необходими за постигане на заложените цели. Бюджетът следва да покрива всички допустими разходи за изпълнение на Проекта. Бюджетът се представя в лева. Стойностите и единичните цени се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Всички разходи, декларирани за възстановяване по проектите са допустими, само ако са извършени в съответствие с одобрените във формуляра за кандидатстване дейности и приетия бюджет, приложени към договора.


Слайд 33

Инструкция за попълване на бюджет Стъпка 1. Попълване на отделните разбивки по перата от бюджета – листове А1 до А6 и лист Б1, в които нанася съответно разходите за възнаграждения и осигуровки, разходите за материали, консумативи, всички преки разходи и т.н. Общите суми автоматично се генерират в съответните позиции в общия бюджет. Стъпка 2. Попълване на лист Б 1.3: име на предприятието Кандидат по проекта - клетка “В2”; категорията предприятие (малко, средно или голямо) – клетка “В3”. За Компонент I и Компонент III Компонента, по който се кандидатства (Компонент I или Компонент III) – клетка “В4”; вида обучение (общо или специфично) – клетка “В5”; избира дали обучението е за работници с увреждания или в неравностойно положение – клетка “В6”.


Слайд 34

Инструкция за попълване на бюджет (2) - От падащия списък “Вид обучение” се избира – клетка “А61” (за Компоненти I и III) и клетка “А36” (за Компонент II), обучение по КК (от 1 до 7) или ПК за 1-ва, 2-ра или 3-та степен или за част от професия. След избора се появява таблица, в която се попълват само оцветените в жълт клетки – броя обучаеми и разходите за избраното обучение. Това се повтаря за всеки вид обучение по ПК и КК. В таблицата с контролни суми се сравняват попълнените стойности за разходите от Стъпка 1 и Стъпка 2. Бюджетът е правилно попълнен, само ако стойностите в таблицата с контролни суми за всеки бюджетен раздел, резултатът е 0 (нула) – от клетка “В510” до клетка “В518” (за Компоненти I и III) и от клетка “В505” до клетка “В211” (за Компонент II). За да се визуализират и разпечатат всички попълнени таблици, се избира от падащия списък на клетка “Филтър” – клетка “R61” или “Непразни места”/ “NonBlanks” или символът “.” Проверете попълнения от Вас бюджет! При коректно попълване на Приложение Б 1.3, в лист “Бюджет общ”, в клетки Е46 и Е47, ще се получи информация за разпределението на БФП и собственото му участие. При наличие на грешки, системата автоматично ще уведоми Кандидата и ще му сигнализира за вида на грешката.


Слайд 35

Инструкция за попълване на бюджет (3) Стъпка 3. (За Компонент I и Компонент II ) В случай, че проектното предложение има Партньор/и, Кандидатът разпределя стойностите от лист “Бюджет общ” между себе си и партньора/ите – попълвайки таблиците от лист “Бюджет Кандидат” и лист “Бюджет партньор”. В случай, че по проектното предложение Партньорите са повече от един, Кандидатът копира лист “Бюджет партньор” за всеки един от партньорите. ВАЖНО: Кандидатът следва да има предвид, че е добре регулярно да записва файлът с текущите данни, въведени от него.


Слайд 36

Формуляр за кандидатстване Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ трябва да направят това като използват Формуляра за кандидатстване - Приложение А от Насоките за кандидатстване и съответните приложения. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен на български език, внимателно и максимално ясно, така че да може да бъде оценен правилно. Кандидатите трябва да бъдат точни и да опишат подробно как смятат да изпълнят целите на проекта, какви ще бъдат ползите от него и как проектът съответства на целите на програмата. Всякакви грешки или несъответствия, допуснати при попълване на Формуляра за кандидатстване могат да доведат до незабавно отхвърляне на проектното предложение.


Слайд 37

Окомплектоване на проектното предложение Проектното предложение съдържа документите, изброени в т. 4.1. от Насоките за кандидатстване и подкрепящи документи, съгласно т. 3.4.1. от Насоките за кандидатстване. Всички необходими документи към проектното предложение трябва да бъдат представени в един оригинал и 2 копия отпечатани на хартия във формат A4 и подвързани отделно. Всички страници трябва да са номерирани, подписани и подпечатани от Кандидата. Към проектното предложение добавете и електронен носител, който съдържа електронен вариант на документите. Препоръчваме Ви, преди подаване на проектното предложение, да извършите собствена проверка на документите, съгласно “Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта към т. 3.3 от Насоките за кандидатстване


Слайд 38

В А Ж Н О ! ! ! При необходимост Договарящият орган може писмено да изисква представяне на документи, които са изискуеми по настоящата схема, но не са били представени към датата на кандидатстване. Непредставянето на изисканите документи в посочения от ДО срок води до отхвърляне на проекта на етап административно съответствие и допустимост. Не могат да бъдат изисквани допълнително Формуляр за кандидатстване (Приложение А), Бюджетът (Приложение Б1); Приложение Б2 - Планирани източници на финансиране, Декларация на Кандидата (Приложение Д1), в случай, че същата изцяло липсва.


Слайд 39

Къде и как се изпращат проектните предложения ? Окомплектованото проектното предложение се подава в запечатан плик, който съдържа и електронен носител. Върху запечатания плик, кандидатът залепва попълненото от него Заявление за кандидатстване (Приложение A1) и го подписва и подпечатва. Проектните предложения трябва да бъдат подадени в ДБТ в областните градове по планирано място на изпълнение на проекта. При регистрирането на проектното предложение, Договарящият орган издава на всеки кандидат разписка, която удостоверява предаването на проектното предложение и съдържа информация за идентификационния номер на проектното предложение, датата и часът на подаване на проекта.


Слайд 40

Краен срок за получаване на проектните предложения Приемането на проектни предложения ще бъде без ограничения в срока на действие на схемата. Последният ден, в който могат да бъдат подадени проектни предложения по тази схема е 17.00ч. на 31.05.2012 г. В А Ж Н О ! ! ! Проектни предложения, подадени след изтичане на посочения срок, няма да бъдат разглеждани. Всяко преоектно предложение, получено след крайния срок, ще бъде автоматично отхвърлено. ДО може да спре приемането на проекти преди крайната дата (31.05.2012 г.) при изчерпване на финансовите средства от предвидения бюджет.


Слайд 41

Комисии ще оценяват проектните предложения периодично съгласно предварително обявен календарен график, който е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта http://www.az.government.bg/ophr/procedure_docs.asp?pid=43&type_id=1 І сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 29.02.2012 г. Първо заседание но оценителната комисия, за тази сесия ще се проведе но не по-късно от 14.03.2012 г. ІI сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 31.05.2012 г. Първо заседание но оценителната комисия, за тази сесия ще се проведе но не по-късно от 14.06.2012 г.


Слайд 42

Допълнителна информация Въпроси по настоящата схема се задават в интернет сайта на Договарящия орган, електронен адрес: http://www.az.government.bg/ophr/procedure_details.asp?id=02. В частта „Други документи” на отворената за кандидатстване процедура се попълва електронна форма за задаване на въпроси. Въпроси могат да се задават и по факс (02/986-78-02), като ясно се посочва номерът на поканата за набиране на предложенията, но не по-късно от 21 дни преди крайния срок за получаване на проектните предложения. Писмени отговори ще бъдат дадени в срок до 5 работни дни от получаването им, но не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения. Въпросите и отговорите ще бъдат публикувани в рубриката “Други документи” на съответната Процедура за кандидатстване на следната интернет страница: http://www.az.government.bg/ophr


Слайд 43

Оценка на проектите СТЪПКА 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта. Изисквания: - спазен е крайният срок за подаване на ПП; - проектното предложение отговаря на всички критерии в Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта; Кандидатите са допустими съгласно т. 3.1.1 и т. 3.1..2 от Насоките за кандидатстване; Партньорите са допустими съгласно т. 3.1.1 и т. 3.1.3 (за Компонент I и Компонент II); - проектното предложение е допустимо – съгласно т. 3.1.4. от Насоките за кандидатстване. СТЪПКА 2: Техническа и финансова оценка Оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка, посочени в Методологията за оценка (Приложение М към Насоките за кандидатстване. - Проектни предложения, чиято крайна техническа и финансова оценка е по-ниска от 60 точки, няма да бъдат финансирани. - Проектните предложения, получили над 60т. се класират по низходящ ред и се финансират в рамките на определените по схемата финансови средства. Оценителната комисия в Централна администрация на Агенция по заетостта извършва оценката на проектните предложения.


Слайд 44

Уведомяване относно решението на ДО за предоставяне на БФП ДО писмено уведомява одобрените и неодобрените кандидати за решението си в срок 15 работни дни от издаване на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението неуспелите кандидати могат да поискат допълнителни разяснения относно основанията за отхвърляне на проектните им предложения. Решението на ДО да отхвърли дадено предложение или да не отпусне безвъзмездна финансова помощ е окончателно.


Слайд 45

Условия, приложими към изпълнението на проекта, след решението на ДО за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ На Бенефициента ще бъде предложен договор, който се основава на използвания от ДО стандартен договор (вж. Приложение Е). Правата и задълженията, които възникват за Бенефициента са описани в приложения стандартен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Приложение Е) и в Общите условия към договора – Приложение I. По време на изпълнение на дейностите по проекта, бенефициентът следва да спазва „Ръководство за бенефициенти по изпълнение на договори по ОП РЧР” /за конкретната схема/, публикувано на интернет страницата на Договарящия орган, едновременно с публикуването на Насоките за кандидатстване.


Слайд 46

Ръководство за бенефициенти по изпълнение на договори по ОП “РЧР” Глава 1. Договор за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ по ОП „РЧР” Глава 2. Оперативно изпълнение на договорите за безвъзмездна помощ Глава 3. Финансово изпълнение на договорите за безвъзмездна помощ Глава 4. Определяне на изпълнител на дейности съгласно ПМС № 55/2007 г., ЗОП и НВМОП и техните изменения


Слайд 47

Глава 1. Договор за предоставяне на безвъзмездна Финансова помощ по ОП „РЧР” Структури за управление на договора Процедури за изпълнение на индивидуален договор за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ Отговорност, нередност и недостатъци в изпълнението на проекта Прекратяване на договора за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ Счетоводни отчети и технически и финансови проверки Информиране и публичност Промени в договора


Слайд 48

Глава 2. Оперативно изпълнение на договорите за безвъзмездна помощ Отчетност и изисквания за отчетност Оперативно наблюдение на изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ. Проверки от страна на Договарящия орган/Управляващия орган. Видове наблюдение (мониторинг) Посещения “на място” – мониторингови посещения Нива на наблюдение


Слайд 49

Глава 3. Финансово изпълнение на договорите за безвъзмездна помощ Общи финансови правила Допустими разходи Недопустими разходи Режим по Закона за данък добавена стойност Верифициране Финансово отчитане на Договор Финансови проверки на място Плащания по договора - Авансово плащане - Междинни и окончателни плащания Счетоводна отчетност Минимални помощи, съгласно Регламент 1998/2006 г.


Слайд 50

Глава 4. Определяне на изпълнител на дейности съгласно ПМС №55/2007 г., ЗОП и НВМОП Обхват, цели и принципи при възлагане на обществена поръчка Общи правила за провеждане на процедури за избор на изпълнител Определяне на изпълнител по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП). Определяне на изпълнител по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки НВМОП Обжалване на актове, действия и бездействия на възложител по ЗОП/НВМОП


Слайд 51

Проектна документация по схемата BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица- фаза 3" са публикувани на интернет страницата на Агениця по заетоста www.az.government.bg/ophr рубрика “Процедури” /Активни процедури/ Процедури за подбор на проекти БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


×

HTML:

Ссылка: