'

Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги април 2010


Slide 1

Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/ МЗ на ОП”Конкурентоспособност” Осъществява реалните функции по техническото изпълнение, мониторинг и отчитане на ОП


Slide 2

Финансова рамка за кохезионна политика за България 2007-2013 (6.673 млрд. евро) ОП "Развитие на конкурентоспособността" ОП "Развитие на човешките ресурси" ОП "Транспорт" ОП "Околна среда" ОП "Регионално развитие" ОП "Административен капацитет" ОП "Техническа помощ"


Slide 3

Оперативна програма “Конкурентоспособност” Приоритети Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните дейности Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда Финансови ресурси за развитие на предприятията Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика Техническа помощ


Slide 4

Защо е наложително да се подкрепят иновациите? България е на последно място сред страните от ЕС по показателите иновационна активност и партньорство в областта на иновациите.


Slide 5

Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги Основна цел – да предостави подкрепа на българските стартиращи иновативни предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството на иновативни продукти Общ размер на БФП – 19 558 300 лв


Slide 6

Допустими за финансиране дейности По елемент “ИНВЕСТИЦИИ” НОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПРОДУКТ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР, СВЪРЗАН С ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИП ПОДОБРЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ИНСТАЛИРАНЕТО НА ЗАКУПЕНОТО ОБОРУДВАНЕ – НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30% ОТ ОБЩИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА


Slide 7

Допустими за финансиране дейности По елемент “УСЛУГИ” КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪЗДАВАНЕ/ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНИЯ ПРОДУКТ, ПРОЦЕС ИЛИ УСЛУГА; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВНЕДРЕНИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ УСЛУГИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИЯ ПРОДУКТ, ПРОЦЕС ИЛИ УСЛУГА


Slide 8

Общият размер на БФП по всеки проект в рамките на тази процедура трябва да бъде в следните граници: минимален размер на БФП: 50 000 лв максимален размер на БФП: 1 000 000 лв


Slide 9

ЮЛ или ЕТ, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите; Да имат седалище в България; Да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектното предложение; Да са микро, малки или средни предприятия по ЗМСП ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ


Slide 10

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ Кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга


Slide 11

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАТИВНИЯ ПРОДУКТ, ПРОЦЕС ИЛИ УСЛУГА; ЗА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНСТАЛИРАНЕТО НА ИНОВАТИВНИЯ ПРОДУКТ; ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР, СВЪРЗАН С ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ ПРОДУКТ


Slide 12

ПРАКТИКА “Екстрактум” ООД Пловдив Техника и технология за получаване на растителни екстракти чрез втечнен газ и тяхното приложение “Мастърхерб” ЕООД Пазарджик Разработване и изпитване на качествено нови противомаститни лекарствени продукти от природни вещества, приложими във ветеринарната медицина “Ендектовет” ЕООД Разработка на иновативен продукт за ефикасна системна профилактика на зоонозата Дирофилариоза”


Slide 13

КООРДИНАТИ www.opcompetitiveness.bg www.sme.government.bg www.eufunds.bg 4000 ПЛОВДИВ ПЛ. “Централен” 1 ет.6, стая 8 ГЕОРГИ АТАНАСОВ 94 03 37


Slide 14

Благодаря за вниманието!


×

HTML:

Ссылка: