'

Енергийна Ефективност в България и кредитни линии на ЕС/ЕБВР в частните индустриални предприятия в България

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

доц. д-р инж. Илия Илиев Управител EnCon Services Ltd. 27.01.2009 Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй” Енергийна Ефективност в България и кредитни линии на ЕС/ЕБВР в частните индустриални предприятия в България


Слайд 1

Повишаването на енергийната ефективност в индустрията е един от начините за ограничаване на енергийната зависимост на страната. Повишението на енергийната ефективност подобрява конкурентноспособността на фирмите. Два основни начина за това: 1. Намаляване на загубите на енергия (в сгради и производства). 2. Замяна на енергоизточниците с по-икономични (с по-висок КПД, възобновяеми и т.н.). Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй”


Слайд 2

Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй” Обосновка на програмите Около 95% от емисиите на СО2 – резултат на енергийното потребление; Все повече компании осъзнават проблема: нарастващите разходи за горива и енергия; Значителен потенциал за подобряване на енергийната ефективност в сравнение с други региони в Европа; Инвестициите в енергийна ефективност - изплащане в краткосрочен, до средносрочен период; Резултатите: намалени разходи за производство, повишена печалба и подобрена конкурентоспособност на компанията; Националната цел: подобряване на енергийния баланс на страната.


Слайд 3

Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй” Приемливи кредитополучатели юридически лица - частни индустриални компании, упражняващи дейност на територията на България; регистрирани съгласно законодателството на България.


Слайд 4

Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй” Приемливи кредитополучатели (2) Не могат да кандидатстват: ЮЛ с преобладаваща държавна собственост, контролирани от държавата или от други политически органи, общински фирми; Осъществяващи бизнес в следните области: хазарт, недвижимо имущество, банково дело, застраховане или финансово посредничество, производство, доставка или търговия с оръжие и всички други дейности, изключени като приемливи от ЕБВР.


Слайд 5

ЕБВР - КЛЕЕВЕИ Ц е л и Кредитната линия за ЕЕ и ВЕИ (КЛЕЕВEИ) е разработена от EБВР през 2004 за нуждите на България с цел разширяване възможностите на местните банки да кредитират малки проекти на частни компании за повишаване на енергийната им ефективност и внедряване на ВЕИ. Кредитната линия предоставя стимулиращи отстъпки (грантове) на фирмите, разработили и съфинансирали подобни проекти в размери: За проекти по ВЕИ – 20% от размера на отпуснатия заем За проекти по ЕЕ – 15% от размера на отпуснатия заем Общ размер на кредитния портфейл на КЛЕЕВEИ: EUR 105 млн. Оставащи средства за заеми: около EUR 17 милиона Сега предпочитание се дава на проекти по Енергийна ефективност. Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй”


Слайд 6

ЕБВР - КЛЕЕВЕИ ЕБВР е подписала договор с DAI/Лондон и EnCon Services International за оказване на техническа помощ на място посредством EnCon Services ООД, София. г-н Питър Борго, Ръководител на проекта, София доц. д-р инж. Илия Илиев, Зам. р-л на проекта, София бул. “Г. С. Раковски” № 135, вх. Б, ет. 5 София 1000, България Тел.: 02-988-0052 Факс.: 02-988-0053 еmail: office@enconservices.com Web Site: www.beerecl.com Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй”


Слайд 7

Договорни взаимоотношения 7 банки – партньори от България EnCon Services Фирми потребители ЕБВР Независим енергиен експерт (ESBI) Договорености за кредитиране Договорености за заем Консултантски договор Изпълнение на проекта Проверка на изпълнението Разработване на ПРИЕ, Техническа помощ Консултантски договор Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй”


Слайд 8

Български банки, обслужващи кредитната линия КЛЕЕВЕИ Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй” Пощенска банка – от април 2004 г. Обединена Българска Банка – от април 2004 г. Юнионбанк – от април 2004 г. УниКредит Булбанк - Булбанк – от септември 2004 г. - Ейч Ви Би Банк Биохим – от септември 2004 г. ДСК банк – от ноември 2004 г. Райфайзенбанк – от юли 2006 г. Пиреос банк – от октомври 2007 г.


Слайд 9

Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй” ДОСТЪПНА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ КЛЕЕВЕИ на ЕБВР Маркетинг на КЛЕЕВЕИ: подпомагане банките за идентифициране на потенциални проекти. Квалифицируемост: подпомагане структурирането на проекта: - така, че да отговаря на критериите за избираемост. Кредитоспособност: подпомагане при банковата оценка. Енергиен одит: безплатен за кредитополучателя. Финансов анализ: изчисляване и анализиране на паричните потоци. Бизнес план: разработване на бизнес план по проекта на кредитополучателя и подпомагане на неговото предаване в банката. Удостоверяване подпомагане на кредитополучателя при изпълнението на проекта: кандидатстването за грантово плащане


Слайд 10

КАКЪВ ТИП ПРОЕКТИ СЕ КВАЛИФИЦИРАТ КАТО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ? Комбинирано производство на топло- и електроенергия (когенерация) Оползотворяване на отпадна топлина и пара Автоматизация и управление на процеси и съоръжения Смяна на гориво (от въглища/мазут на газ) Термопомпи на горещи газове и води Оптимизация на производствени процеси ЕБВР - КЛЕЕВЕИ Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй”


Слайд 11

Малки ВЕЦ Вятърни електрогенератори Съоръжения за оползотворяване на биомаса Геотермална енергия Биогазови инсталации Слънчеви термоколектори Фотоволтаични панели КАКЪВ ТИП ПРОЕКТИ СЕ КВАЛИФИЦИРАТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ? ЕБВР - КЛЕЕВЕИ Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй”


Слайд 12

Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй” ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ПО КЛЕЕВEИ КЪМ 31.XII.2008 ЕБВР - КЛЕЕВЕИ


Слайд 13

Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй” ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ И ГРАНТОВЕ ПО КЛЕЕВEИ С НАТРУПВАНЕ ОТ ЮНИ 2004 ДО ЮНИ 2008 Г. ЕБВР - КЛЕЕВЕИ


Слайд 14

Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй” НАМАЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД В РЕЗУЛТАТ НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО КЛЕЕВEИ ЗА СЪЩИЯ ПЕРИОД ЕБВР - КЛЕЕВЕИ


Слайд 15

Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй” ЕБВР - КЛЕЕВЕИ СТАТИСТИКА НА ПРОЕКТИТЕ Общ брой разработени проекти до 31.12.2008 148 Общ брой финансирани проекти 132


Слайд 16

ЕБВР - КЛЕЕВЕИ СЛЕДВА ВТОРО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА КРЕДИТНАТА ЛИНИЯ Кредитната линия за ЕЕ и ВЕИ (КЛЕЕВEИ) вече има своето второ продължение, което се очаква да функционира от началото на месец март 2009 година; Общ размер на кредитния портфейл на КЛЕЕВEИ: EUR 55 млн.евро; Приоритет са ВЕИ проектите (до 70% от кредитната линия са за ВЕИ проекти). Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй”


Слайд 17

ЕБВР - КЛЕЕВЕИ СЛЕДВА ВТОРО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА КРЕДИТНАТА ЛИНИЯ стойност на кредита от 20,000 до 2,500,000 Евро; грантът още се уточнява, но се очаква да бъде между 15 и 20% от заема; Грантът ще бъде променлива величина в зависимост от типа на проекта, а при ВЕИ от количеството генерирана енергия; В кредитната линия ще участват 4 банки. Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй”


Слайд 18

ЕС/ЕБВР Кредитна Линия за Енергийна Ефективност в частните индустриални предприятия в България (EU/EEFF) “За по-висока конкурентноспобност на Вашия бизнес и по-чиста околна среда”


Слайд 19

Параметри на заемите, отпускани по EUEEFF 15% от общата сума на заема като поощрителен грант. Индикаторът на индустриалния сектор (ISI), мярка за икономия на енергия и намаляване на CO2 емисиите, трябва да е най-малко 20%. Възможни са изключения при ISI ? 20%, ако има доказан друг значителен ефект (икономически, социален, икономически и т.н.) от проекта. Кандидатстващата фирма не трябва да е получавала парични поощрителни плащания по други програми на ЕС за същия проект. Периодът на възвръщаемост на инвестициите трябва да е по-кратък от 6 години и вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) трябва да е най-малко 10%.


Слайд 20

Субсидия за кредитополучателя: 15% от размера на кредита, предоставен от Европейския съюз, чрез ЕБВР Валута: Евро Изисквания към срока за възвръщане на кредита: По договаряне с банката-партньор, обикновено до 6 години Параметри на кредита


Слайд 21

Ограничения: Кредитополучателят осигурява: Собствено участие минимум 20% от размера на инвестицията, без ДДС; Необходимите средства за ДДС. Обезпечението на кредита, съгласно вътрешните правила на банката; Пълният размер на получената субсидия от ЕС/ЕБВР може да се използва и за погасяване на съответната част от разрешения кредит, в зависимост от кредитната стратегия на банката-партньор. Максималният размер на кредита е 2,500,000 евро. Съответно максималният грант може да бъде до 375,000 Евро. Параметри на кредита: Параметри на кредита (2)


Слайд 22

Лихвени условия: По договаряне с банката-партньор, в зависимост от оценката на риска за всеки предложен проект Бизнес план: Подготвя се от Консултанта, или в случай на подготвен такъв от кандидата – се проверява и получава становище от Консултанта Оценка на възвръщаемостта на инвестицията: На база размера й, намален със субсидията от ЕС Обезпечение: Договорира се индивидуално за всеки проект с банката-партньор Параметри на кредита: Параметри на кредита (3)


Слайд 23

Банката-партньор и нейните клиенти получават безвъзмездна експертна помощ от Консултанта, която се финансира от ЕС/ЕБВР; Консултант по проекта, избран от ЕБВР, е “Енкон Сървисиз” ООД. изготвя проектната документация, която предоставя на ЕБВР за окончателно утвърждаване, оценява техническата целесъобразност на всеки един проект и това отговаря ли на условията за квалифициране по програмата. Независим Верифициращ Консултант е външно лице, избрано от ЕБВР извършва независима оценка и потвърждава постигнатите цели на инвестицията, стартира процедурата по изплащане на субсидията за всеки проект. Техническа помощ


Слайд 24

Предимства на кредитите, отпускани от ЕБВР По-лесен механизъм на отпускане (без конкурси, комисии, търгове и т.н.). По-кратък срок за получаване на кредита. При изрядност към банката, предварително подготвена пълна документация и изходни данни от кредитоискателя, са нужни около 30 – 40 дни за подготовка и предаване на одита и бизнес-плана на проекта. Поощрителни грантове (субсидия, преведена директно по сметката) за кредитополучателя – 20% от общата сума на заема за проекти по ВЕИ и 15% проекти по ЕЕ. Получаване - 15 дни след известяването на ЕБВР от независимия експерт за успешното приключване на проекта. Безплатна консултация за кредитоискателя (подготовка на одит и бизнес-план) от страна на ЕnCon Services Ltd. Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй”


Слайд 25

Благодаря за Вашето внимание ! За информация по втората кредитна линия EUEEFF: Консултант по кредитните линии: г-н Роберт Русо, Ръководител на проекта, САЩ, Вашингтон ст.н.с. инж. Иван Хиновски, зам. р-л на проекта, София EnCon Services Ltd. София 1000, бул. “Г. С. Раковски” 135 Б, ет. 5 тел./факс: 02 988 00 52, 02 988 00 53 Web-site: www.enconservices.com Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй”


×

HTML:

Ссылка: