'

Оперативна програма “Регионално развитие”

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Оперативна програма “Регионално развитие” проект Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на р. Сливнишка в гр. Сливница - регулирана част – I ЕТАП финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” 2007 – 2013 15.06.2011 – гр. Сливница


Слайд 1

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 1. Цел на схемата Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 2

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 2. Цели на проекта: 2.1 Обща цел на проекта: да се подпомогне устойчивото местно развитие чрез дребномащабни инвестиции, свързани с ограничаване и предотварятяване на наводненията на територията на гр. Сливница, което следва да подобри средата и качеството на живот на населението. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 3

2.2. Специфични цели на проекта: Специфичните цели на настоящото проектно предложение са: Укрепване на коритото на р. Сливнишка в гр. Сливница - регулирана част; Предотвратяване излизането на реката от коритото и заливане и подкопаване на околните терени и сгради; Осигуряване на безаварийна работа на мостовите конструкции и безаварийно провеждане на високите води; Трайно укрепване и защита на бреговете срещу речна ерозия; Запазване на екологичното състояние на района; Изграждане на местен капацитет за усвояване на средства от Европейския фонд за регионално развитие и успешно участие в други бъдещи проекти финансирани от Структурните фондове на ЕС. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 4

Интервенцията по този проект е важна за осигуряване превенция на риска и подобряване възможностите за развитие на Община Сливница. Дейностите по проекта ще бъдат насочени така, че в максимална степен да ограничат рисковете за живота и имуществото на населението, чрез корекция и укрепване на речното корито за предотвратяване на наводнителните процеси. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 5

3. Съответствие на проекта с целите на операцията на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 и настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Пряк принос на проекта за постигане на целите на Операция 4.1. “Дребномащабни местни инвестиции” на ОР “Регионално развитие”; Община Сливница – потенциален бенефициент за предоставяне на безвъзмездна помощ според класификацията, приета в ОР “Регионално развитие”; Основен резултат от изпълнението на проекта – предотвратяване и намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводнения в гр. Сливница, гарантиране сигурността на жителите на града и повишаване качеството на средата на живот. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 6

По трасето на предвидения за реконструкция участък ще се извършат СМР, свързани с почистване, укрепване и корекция на речното корито, реконструкция на инфраструктура и борба с ерозията на речните брегове. В резултат изпълнението на описаните дейности ще се постигне дълготраен ефект по отношение на: а) Повишаване безопасността и сигурността на жителите на Общината; б) Подобряване качеството на живот на населението (включително ромското малцинство в Общината); в) Повишаване на привлекателността за посетители и инвеститори; г) Инвестиция за устойчивото развитие на територията на Община Сливница. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 7

Постигане на основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ, а именно “ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те “малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения”. Индикатори, посредством които се измерва постигането на целите на настоящата схема: а) брой на населението, пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини; б) дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178-те малки общини; в) дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини”. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 8

4. Целеви групи и крайни бенефициенти: 4.1. Целеви групи: 46 къщи /265 души/, от които 11 се обитават от ромски семейства /около 121 души/; 7 блока със 190 апартемента /обитавани от 840 души/, от които 19 апартамента са общински – 120 души с преобладаващо ромско население; В близост до трасето се намира кв. ”Войнишка махала”, където живеят около 200 роми, които ползват съоръжението на първия мост за преминаване на реката; В близост е разположена промишлената зона на град Сливница, където работят около 320 човека; Работниците, участващи във възстановителните работи? (временна заетост по време на СМР мин 6 души – максимум 10 души). Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 9

4.2. Крайни бенефициенти: Населението в пряка близост до обекта на проекта – 1305 души; Населението в кварталите около обекта на проекта – 2050 души; Население на град Сливница – 7764 души, в т.ч. мъже – 3701; жени – 3811; деца – 1058; Ромското население, съставляващо 11% от населението на Общината и разположено като по-компактна група в гр. Сливница, живуща преобладаващо в цитираната по горе “Войнишка махала”, незаконните къщи около реката и в общинските жилища. Населението от 13 населени места на община Сливница – 9439 души, от тях мъже – 4665, жени – 4735, деца – 1270. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 10

5. Финансово разпределение: Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 * Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР не може да надхвърля 95% от общия размер на проекта и не може да надвишава максималният праг, посочен в Насоките за кандидатстване. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 11

6. Дейности по проекта: Дейност 1: Управление на проекта; За гарантиране на изпълнението на договора и съответствието с изискванията на оперативната програма ще бъде съставен екип за управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец, след подписване на договора. Той ще се състои от: Ръководител на проекта, Координатор по проекта, Счетоводител и Технически сътрудник. Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители: - избор на фирма за дейности свързани с подготовка на докумнетация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки; - избор на независим строителен надзор; - избор на фирма за осъществяване на мерките за публичност и визуализация; - избор на изпълнител на СМР; Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 12

Дейност 3: СМР за “Укрепване на коритото на р. Сливнишка в гр. Сливница – регулирана част.” Етапи на изпълнение: Корекцията е разделена на два основни етапа със съответните подетапи, като в етап I се включват най-засегнатите от заливане терени в очертанията на селището, а в етап II влизат останалите терени покрай реката, влизащи в чертите на регулацията. Настоящият проект разглежда етап I. Трасето е с дължина 2160 м и е разделено на пет участъка в зависимост от предназначението и наклоните. 1) първи участък от км.1+000 до км 1+455; 2) втори участък от км 1+455 до км 2+120; 3) трети участък от км 2+120 до км 2+625; 4) четвърти участък от км 2+625 до км 2+920; 5) пети участък от км 2+920 до км 3+160; Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 13

Първи участък и трети участък представляват временна земна корекция като там ще се извършва почистване, изкопи, насипи и направа на диги на местата с висок риск от заливане. При втори участък има изградено бетоново кюне, което може да се ползва и по проект се планира да се извърши почистване на терена. Четвърти участък е с окончателна корекция, която завършва при км.2+920. В него също има изградени 2 бр. бетонови кюнета, като там е заложено да се извърши реконструкция поради малкия, недостатъчен наклон, около 2,8 % и малкия брой кюнета в пропорционалност с високия риск от заливане на терена. След стройтелно-монтажните работи ще има още две кюнета, както и височината на бетонните стени ще бъде над 2,2 м., а наклона ще се подобри като достигне около 4,15%. Корекцията завършва с пети временен участък при км 3+160, където ще се извърши почистване, изкоп и направа на диги. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 14

Очаквани резултати от Дейност 3: трасе на коригирания участък – 2160 м. почистване от растителност – изрязване на растения на площ от 54622 кв.м. почистване от растителност – изрязване на растения на 1865 кв.м. укрепване на речното корито – дънни прагове – 8бр. бетонови работи по дънни прагове – 1146 куб.м диги – 6 бр за 4051 куб. м Кюнета – 4 бр с бетон 355 куб. м. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 15

Дейност 4: Извършване на НСН и въвеждане в експлоатация; Строително-монтажните работи ще бъдат извършени при прилагане на строг независим строителен надзор. Строителният надзор ще бъде осъществен от лицензиран за тази дейност консултант. Очаквани продукти/резултати от дейността Документи, издавани по време на строителните работи – актове, протоколи; Доклад на надзора; Удостоверение за въвеждане в експлоатация Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 16

Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта; Дейността ще се изпълнява с цел информиране на обществеността за изпълнявания проект, предвидените дейности и резултати и популяризиране на финансовата помощ от Европейския фонд за регионално развитие. Тя ще допринесе за изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на общността за постигане на проектните резултати. Очаквани продукти/резултати от дейността монтирани 4 броя информационни табели; монтирани 4 броя билборд; изработен банер с логото на на ЕФРР и ОПРР; проведени 2 пресконференции; 3 публикации в местна или регионална преса; Създадена рубрика на интернет страницата на Община Сливница с текуща информация. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 17

Дейност 6: Отчитане на проекта и одит. Всички етапи от процеса на изпълнение и наблюдение ще се документират от екипа на проекта. Необходимите документи за отчитане на оперативното изпълнение на проекта ще се предоставя под формата на доклади и отчети, което ще осигури пълна прозрачност и ще подпомага процеса на мониторинг. Очаквани продукти/резултати от дейността: 3-месечни доклади, за отчитане на техническото и финансово изпълнение на проекта; Междинни и окончателен технически доклади и финансов отчет. Доклад на външен независим одит по проекта, изготвен от регистриран одитор. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 18

7. Продължителност на проекта – 18 месеца. Начало – месец Май 2011 година. Планиран край на изпълнение – месец Октомври 2012 година. 8. Индикатори за продукт и резултат: а) индикатори за резултат – основен индикатор за постигнат резултат е броят на населението, облагодетелствано от изградената инфраструктура – 1305 души. б) индикатори за продукт – това са броят линейни метри изградени съоръжения /1760 м./ и дължината на почистените речни корита и дерета /2160 м./ Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 19

9. Очаквани резултати по проекта: Извършена корекция за укрепване на коритото на р. Сливнишка в гр.Сливница - регулирана част; Предотвратено заливане и подкопаване на околните терени и сгради следствие от излизането на реката от коритото й; Осигуряване на безаварийна работа на мостовите конструкции и безаварийно провеждане на високите води; Трайно укрепване и защита на бреговете срещу речна ерозия; Запазено екологично състояние на района; Изграден местен капацитет в усвояването на средства от Европейския фонд за регионално развитие и успешно участие в други бъдещи проекти финансирани от Структурните фондове на ЕС. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 20

10. Устойчивост С реализацията на проекта негативното влияние на риска от наводнения върху населението и върху местната икономика ще бъдат преодолени. Косвено проектът ще доведе до разрешаване на проблемите и удовлетворяване на належащите нужди на избраните целеви групи посредством интегриран териториален подход, който комплексно, цялостно и видимо ще повиши качеството на живот на населението, ще подобри средата на живот, ще намали социалното недоволство и ще повиши привлекателността на региона за живот, работа и инвестиции. Изпълнението на проекта е от голямо значение за предотвратяване на наводнения в ареала на гр.Сливница и ще послужи като база за бъдещо разработване на други проекти свързани с укрепване и предотвратяването на ерозийните процеси около коритото на р. Сливнишка. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 21

11. Опазване и въздействие на околната среда. По своята същност корекцията и укрепването на реката имат за цел увеличаване на пропускателната способност и предпазване на имотите от заливане, проекта включва мерки за противоерозионно укрепване на бреговете, което се налага от технически съображения. В ситуационно отношение, трасето на корекцията І етап попада изцяло в речището и не засяга никакви изградени съоръжения, като по този начин се запазват еколожките характеристики на района. Имайки предвид настоящето и бъдещото развитие на региона, в резултат от неговото изпълнение ще се предотврати риска от бъдещи наводнения и ерозия на почвите. Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Слайд 22

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Тази презентация беше подготвена и представена от: Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


×

HTML:

Ссылка: