'

ПРОВОДНИК В ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО ПОЛЕ

Понравилась презентация – покажи это...




Слайд 0

ПРОВОДНИК В ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО ПОЛЕ урок


Слайд 1

Незареден проводник в електро-статично поле. За металните проводници е характерно, че имат в структурата си свободни електрони. При поставяне на проводника в електрично поле неговите заряди ще изпитват действието на електрична сила. Електричните сили, приложени към свободните електрони, предизвикват тяхното преместване в определена посока. При даден интензитет Е0 на еднородно поле силата, действаща на отрицателен заряд, е с посока обратна на интензитета.


Слайд 2

В резултат електроните се изтеглят към лявата част на проводника. В дясната част остават некомпенсирани положителни заряди. Разделените по този начин заряди създават допълнително електрично поле с интензитет Е1 в посока, обратна на тази на външното поле.


Слайд 3

Преразпределението на зарядите в проводника продължава, докато се изравнят интензитетите Е1 и Е0 на двете полета. Тогава вътре в проводника интензитета на полето става нула (Е = 0). Този процес протича извънредно бързо. Вън от проводника полето се променя, хомогенността му се нарушава - силовите линии прекъсват върху некомпенсираните заряди по повърхността на проводника.


Слайд 4

Електростатична индукция. Явление, при което под влияние на външно поле става преразпределение на свободните електрони и едни части от повърхността на проводника се зареждат с (+) заряд, а други с (–), се нарича електростатична индукция, а зарядите – индуцирани.


Слайд 5

Приложение. 1.ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО ЕКРАНИРАНЕ а)На отсъствието на електрично поле вътре в един проводник, поставен във външно поле се основава електричната защита на дадена област от пространството. Достатъчно е да обградим с метална обвивка областта, която искаме да защитим от влиянието на електричното поле. Не е задължително обвивката да е плътна. Може да бъде и метална мрежа с малки отвори, която достатъчно ефективно екранира загражданото от нея пространство. С такива мрежи се обграждат високопланински постройки, за да се предпазят от мълнии, съоръжения с много високо напрежение.


Слайд 6

фарадеев кафез - използва се за екраниране от външни електрични полета. Екраниращи облицовки спират електромагнитното излъчване ?


Слайд 7

Конструкцията на редица прибори, чувствителни към влиянието на електрично полета, е такава, че да осигури метална защита от външно поле. Даже такъв прост уред като електроскопа става много по-сигурен, ако е с метален кожух. Приложение.


Слайд 8

Приложение. 2. ЗАЗЕМЯВАНЕ – Добре заземените проводящи тела не могат да се наелектризират, защото некомпенсираните заряди преминават в Земята. 3. МЪЛНИЕВОДЪТ – заострена , добре заземена метална пръчка, която се поставя на покрива на сградите. Наелектризираните облаци индуцират заряди с противоположен знак, с най-голяма плътност на заострения край на пръчката. Около него електричното поле е най-силно. Силното поле предизвиква откъсване на индуцираните заряди и те постепенно изтичат в атмосферата по еден безопасен начин.


Слайд 9

АКТИВЕН МЪЛНИЕПРИЕМНИК SATELIT + и SATELIT 3   Заземителна клетка EGT 3.1


Слайд 10


×

HTML:





Ссылка: