'

“ЎЗБЕКИСТОН ТАБИАТИ” АЛЬБОМ-КИТОБИНИНГ ЭКОЛОГИК ТАРБИЯДАГИ ЎРНИ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

“ЎЗБЕКИСТОН ТАБИАТИ” АЛЬБОМ-КИТОБИНИНГ ЭКОЛОГИК ТАРБИЯДАГИ ЎРНИ


Слайд 1

Жа?он кенг, дунёда мамлакат кўп, лекин бу оламда бетакрор она юртимиз, Ўзбекистонимиз яккаю ягона. Бу гўзал юрт, бу му?аддас замин фа?ат бизга ато этилган. Мана шу улу? туй?у ?ар биримизнинг дилимизга жо бўлиши, ?аётимиз мазмунига айланиши лозим. Ислом Каримов, Ўзбекистон Республикаси Президенти


Слайд 2

Ўзбекистон экологик ?аракати-нинг дастурий вазифаларида а?олининг экологик маданиятини юксалтириш, экологик таълим ва тарбия тизимини ривожлантириш энг устувор ма?садлардан бири ?илиб ?ўйилган.


Слайд 3

Бу устувор ма?садларга эришиш учун фа?ат узлуксиз экологик таълимни йўлга ?ўйиш ва ривожлантириш кифоя ?илмайди. Бунинг учун Эко?аракат атроф му?итга о?илона ёндошишни, унга э?тиёткорона муносабатда бўлишдек экологик дунё?арашни жамият ?аётининг барча жаб?аларида оммалаштиришни ўзининг му?им дастурий вазифаси деб билади ва ушбу вазифани фу?аролик жамиятининг бош?а институтлари билан я?ин ?амкорликда ?ал этади.


Слайд 4

Эко?аракат Ўзбекистонда юксак экологик маданият даражасига, ?ар бир фу?аро томонидан мамлакатнинг ноёб табиати хал?имиз тарихий меросининг ажралмас ?исми эканлиги ва келажак авлодлар учун уни асраб-авайлаш заруратининг англанишига эришишда барча манфаатдор давлат органлари ва жамоат бирлашмалари, фу?ароларнинг куч-?айратларини изчил уй?унлаштиришга интилади.


Слайд 5

Бу интилишларнинг янада самарали бўлиши учун оммавий ахборот воситалари, шунингдек, атроф му?ит му?офазаси, экологик таълим-тарбия йўналишидаги асарлар, адабиётлар, ?ўлланмалар чоп этишда маълум тажрибага эга нашриётлар билан муста?кам ало?а ўрнатиш, ?амкорликда ишлаш му?им а?амиятга эгадир. Дастлабкиси мамлакатимизнинг ?аш?адарё вилоятига ба?ишланган ва бугун та?димоти бўлиб ўтаётган ўзбек, рус, инглиз тилларидаги “Ўзбекистон табиати” альбом-китоби ?ам ана шу ?амкорликнинг илк ва кўзга кўринган ма?сулидир.


Слайд 6

Альбом-китобнинг дастлабкиси бежизга ?аш?адарё вилоятига ба?ишланмади. Чунки, Президентимиз Ислом Каримов айтганларидек “?аш?адарёнинг саховатли заминидаги Китоб то?лари ва Яккабо?нинг сўлим бо?ларини, Де??онобод яйловларию Косон ва Нишоннинг дала даштларини, Муборакнинг текисликларини кезган, Ша?рисабз обидаларини томоша ?илган одам бу ўлкага беихтиёр бир умр мафтун бўлиб ?олади.”


Слайд 7

Ер юзининг бирор бир жойида ?аш?адарёда бўлганидек, тўрт фаслни бир ва?тнинг ўзида ёнма-ён учратиш ?ийин. Са?ро, ?ир-адир, ўрмон, то?-яйлов ва абадий музликларни мана шу вилоят ?удудида кўриш мумкин. Барханлар, саксовулзорлар, яланг текисликлар, ?а?ро? ва тошло? чўллар, унумдор ва бўз тупро?ли майдонлару ўтиб бўлмас чакалакзорлар ва тў?айлар, ?айвонот ва ўсимлик дунёси ни?оятда ранг-баранг бўлган ви?орли то?лар деярли ёнма-ён жойлашган. Улкан динозавр излари му?рланган, Юра даврида тош ?отган денгиз кирпилари бус-бутун турган ?ояларни ?ам фа?ат ?аш?адарё ?удудида учратасиз.


Слайд 8

Биз бу билан бош?а вилоятларнинг гўзал ва бетакрор табиатини асло камситмо?чи эмасмиз. Аксинча, кўп сонли бадиий жамоанинг маша??атли ме?нати ма?сули бўлган, бемалол санъат асари дейишга арзигулик ушбу альбом-китоб я?ин келажакда бош?а вилоятлар ва ?ора?алпо?истон республикасига ?ам ба?ишлаб чоп этилишини мўлжалламо?дамиз.


Слайд 9

Энди бевосита ?аш?адарё вилоятига ба?ишланган альбом-китобга тўхталадиган бўлсак, у Ўзбекистон экологик ?аракатининг ?аш?адарё вилояти ?окимлиги, вилоят табиатни му?офаза ?илиш ?ўмитаси ва “Маънавият” нашриёти билан ?амкорлиги ?амда уларнинг ташаббускорлиги ширин мевасидир. Альбом-китобнинг нафа?ат ёшларимизни, балки катталарни ?ам мамлакатимизнинг бетакрор ва бой табиатини асраб-авайлашга чорлашдаги, экологик тарбия ?амда экологик таълимдаги ўрни бе?иёсдир. Чунки, уни вара?лаган ?ар бир киши бетакрор ва гўзал табиатимизга мафтун бўлиши билан бирга, уни асраб-авайлаш ?амда ардо?лаш, эъзозлаш лозимлигини англаб етади. ?олаверса, альбом-китобда рус ва инглиз тилларида матнлар мавжудлиги хорижда ?ам Ўзбекистонимизнинг ўхшаши йў? гўзал табиатини, биохилма-хиллигини тар?иб ?илиш, мамлакатимизда экотуризм индустриясини ривожлантиришга хориж сармояларини жалб ?илиш имконини ?ам беради.


Слайд 10

Умуман, Ўзбекистон экологик ?аракати экологик таълим-тарбия, мамлакатимиз а?олисининг экологик маданиятини оширишга хизмат ?иладиган бу каби лойи?алар билан чекланиб ?олмайди. Бевосита “Ўзбекистон табиати” альбом-китобининг мамлакатимиз вилоятлари ва ?ора?алпо?истон республикасига ба?ишланган нашрларида ўзбек, рус, инглиз тилларидан таш?ари араб тилидаги матнларни ?ам киритишни, якунда эса муста?ил Ўзбекистонимизга ба?ишланган бундан ?ам сало?иятли альбом-китобни нашр этиш ниятидамиз. Шу билан бирга Ўзбекистоннинг ?ар бир вилоятига ба?ишланган “Ўзбекистон табиати” деб номланган туркум ?ужжатли, илмий-оммабоп фильмлар яратишни ?ам режалаштираётганимизни бугун сизларга мамнуният билан билдирмо?чимиз.


Слайд 11

ЭЪТИБОРЛАРИНГИЗ УЧУН РА?МАТ!


×

HTML:

Ссылка: