'

Викладання інформатики в 2 класі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Викладання інформатики в 2 класі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти


Слайд 1

Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 ) Додаток 1 до Державного стандарту БАЗОВИЙ навчальний план


Слайд 2

Позитивні зміни до Державного стандарту початкової загальної освіти - забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; - особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів; - формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної; - розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання; - використання здоров’язбережувальних технологій; - екологічна спрямованість освіти; - передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних закладах; - посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь ''Природознавство'', та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах; - передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів; - в освітній галузі ''Технології'' виокремлено змістову лінію ''Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями''


Слайд 3

Додаток 1 до наказу МОНмолодьспорт від 10.06.2011 № 572 Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання


Слайд 4

Навчально-методичне забезпечення курсу з 2013-2014 н.р. Навчальна програма «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Н.В. Морзе, Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, О.В. Коршунова, Й.Я. Ривкінд, Ф.М. Рівкінд). Програму розміщено: в журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4-5, 2011 р. на сайті МОНУ: http://mon.gov.ua на сайті центра ІТ ЛОІППО: http://itloippo.com Курс розрахований на 105 годин із розрахунку 1 год/тиждень (35 годин на рік) за рахунок годин інваріантної складової


Слайд 5

Мета - формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Завдання - формування в учнів молодшого шкільного віку: початкових уявлень про базові поняття інформатики (повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві) початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.) алгоритмічного, логічного та критичного мислення початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів Мета і завдання навчального курсу «Сходинки до інформатики”


Слайд 6

Ключова ІКТ-компетентність - впевнене та критичне використання ІКТ та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування Предметна ІКТ-компетентність: здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань вміння безпечно працювати з комунікаційними системами Ключова та предметна ІКТ -компетентність навчального курсу


Слайд 7

Технологічні вміння: вмикає та вимикає комп’ютер; вибирає об’єкти та переміщує їх з використанням маніпулятора мишки; виконує операції над об’єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками; запускає програму на виконання та завершує роботу з нею; використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів; здійснює підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі текстового редактора; працює з графічними об’єктами у середовищі графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених малюнків; працює з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; створює прості презентації на 3-5 слайдів на підтримку власної проектної діяльності Телекомунікаційні вміння: одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошуку Алгоритмічні вміння: складає алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо); аналізує текст задачі; складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для виконавців у визначеному середовищі, розрізняє основні алгоритмічні конструкції Предметна ІКТ-компетентність


Слайд 8

Зміст навчальної програми «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів комп’ютер та його складові; інформація та інформаційні процеси; використання інформаційних технологій; алгоритми і виконавці; комунікаційні технології.


Слайд 9

Обов'язкові умови успішного впровадження курсу: підготовленість вчителів початкової школи до викладання курсу «Сходинки до інформатики» забезпечення кожного навчального закладу сучасною комп'ютерною технікою для роботи учнів молодшого шкільного віку (кожен учень має бути забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп'ютером), наявність в класі інтерактивної дошки та мультимедійного проектора підключення до Інтернету всіх комп 'ютерів, за якими працюватимуть учні 2-4 класів; наявність у навчальному закладі локальної комп'ютерної мережі забезпечення вчителів початкової школи спеціальним робочим місцем у складі персонального комп'ютера, сканера, принтера, фотокамери Характеристика умов навчання


Слайд 10

При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп'ютерів Тому на кожному уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп'ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі Згідно санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів за комп'ютером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв. Весь інший час уроку учні працюють без комп'ютера: знайомляться із загальними теоретичними положеннями курсу «Сходинки до інформатики» повторюють і закріплюють вивчений матеріал виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного та критичного мислення, творчих здібностей тощо Характеристика умов навчання


Слайд 11

Характеристика умов навчання


Слайд 12

Структура уроку (40хв)


Слайд 13

Навчально-методичне забезпечення курсу з 2013-2014 н.р. Підручники (наказ МОНмолодьспорт «Про надання грифа навчальній літературі» №118 від 07.02.2012 р. ): «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Ломаковська Г. В., Рівкінд Ф. М., Ривкінд Й. Я., Проценко Г. О.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта» «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Потапова Ж. В., Лабага О. П., Чижевська С. М.), ТОВ «Далечінь» «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Коршунова О. В. ), ТОВ «Видавництво «Генеза» «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Зарецька І. Т., Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.), ТОВ «Видавництво «Ранок»


Слайд 14

Авторський колектив: Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я. Рівкінд, Ф.М. Рівкінд


Слайд 15

Авторський колектив:  Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.


Слайд 16

Автор:  Коршунова О. В.


×

HTML:

Ссылка: