'

Інформатика в початковій школі

If you like this presentation – show it...

Slide 0

З 1 вересня 2013 року Інформатика в початковій школі


Slide 1

Нормативна база Постанова КМУ №462 від 20.04.11 Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Базовий навчальний план. Додаток 1 до Державного стандарту Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Додаток 2 до Державного стандарту Наказ МОНМС від 11.05.2011 р. № 430. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462 Наказ МОНМС від 10.06.2011 р. №572. Про Типові навчальні плани початкової школи Наказ Міністерства №1050 від 12.09.2011. Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Програма (інваріантна складова з 2013-2014 н.р.) Сходинки до інформатики 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОНмолодьспорту від 07. 02. 2012 р. № 118. Про надання грифа навчальній літературі. Підручники 2 класу з інформатики


Slide 2

Рекомендації ЮНЕСКО read – читати – знаходження нових даних шляхом пошуку в різних джерелах, спостереження, збирання, зберігання… write – писати – уміння спілкуватися в гіпермедіа середовищі, використовувати всі види представлення повідомлень і всі засоби масової інформації. arithmetic – рахувати – уміння проектувати (конструювати) об’єкти і дії.


Slide 3

Типовий навчальний план початкової школи


Slide 4

Структура програми


Slide 5

Підручники «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Ломаковська Г. В., Рівкінд Ф. М., Ривкінд Й. Я., Проценко Г. О.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта» «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Коршунова О. В. ), ТОВ «Видавництво «Генеза». «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Потапова Ж. В., Лабага О. П., Чижевська С. М.), ТОВ «Далечінь». «Сходинки до інформатики. 2 клас» (авт. Зарецька І. Т., Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.), ТОВ «Видавництво «Ранок».


Slide 6

Мета освітньої галузі «Технологія»: формування й розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Мета курсу “Сходинки до інформатики”: формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.


Slide 7

Ключова та предметна ІКТ-компетентності ІКТ–компетентність, як предметна розглядається як здатність учня актуалізувати, відбирати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо використання ІКТ. ІКТ - компетентність, як ключова передбачає впевнене та критичне використання інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування


Slide 8

ІКТ–компетентність, як предметна виявляється у таких ознаках: уміння застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті; здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням; готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань; здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань.


Slide 9

не зводиться тільки до знань чи тільки до вмінь КОМПЕТЕНТНІСТЬ


Slide 10

Навчання Розвиток Компетентність


Slide 11

Формування вміння вчитися відбирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних типів навчальних і життєвих задач (як типових, так і нестандартних, творчих); генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми; актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати її; аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками; співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які вимагають застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.


Slide 12

Умови реалізації мети та завдань курсу


Slide 13

початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві; початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.; алгоритмічного, логічного та критичного мислення; початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів. Основними завданнями курсу є формування:


Slide 14

Державний освітній стандарт Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями


Slide 15

Змістові лінії (лінійно-концентрична побудова програми)


Slide 16

Зміст навчання


Slide 17

Програмне забезпечення курсу операційна система; (програма-браузер ); програми на розвиток логічного та критичного мислення; розвиваючі програми; комп‘ютерні програми на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо; клавіатурний тренажер, (тренажер редактора ); тренажер миші; графічний редактор; текстовий процесор; редактор презентацій; середовище виконання алгоритмів.


Slide 18

Оцінювання досягнень учнів через метод оцінювання портфоліо портфоліо розвитку демонстраційне портфоліо Оцінювання передбачає: визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо


Slide 19

Види діяльності ігрова, навчально-ігрова, практичне експериментування, конструювання, художня діяльність, дослідження, співпраця в парі, групова взаємодія.


Slide 20

Использование игровых форм обучения, как при работе за компьютером, так и при коллективной работе с учителем. Использование сюжетной основы при подаче нового материала. Продвижение к сложной деятельности или абстрактному понятию методом восходящей цепочки шагов от простого к сложному, от конкретного к абстрактному. Обязательное подкрепление любой теории практической деятельностью. Обязательные целевые установки для каждого задания с понятной детям мотивацией. Методические рекомендации


Slide 21

Непрерывный контроль знаний на каждом уроке (система тестов-зачетов) и зачетных занятий по итогам каждой темы. Поощрение проявления индивидуальности при выполнении творческих работ. Формирование навыков работы в коллективе. Предоставление детям для работы в школе (а при желании и дома) обучающих компьютерных сред, выполненных на базе современных дизайнерских и интерфейсных решений. Вовлечение в процесс обучения, по возможности, домашних наставников (пап, мам, братьев, сестер…). Использование социальных сервисов Интернета для публикации детских работ и создания портфеля достижений каждого ребенка. Методические рекомендации


Slide 22

Главный принцип формирования информационной компетентности в ходе обучения: использование «идейных» алгоритмов (например, «вернись на начальную страницу»), но не кнопочные инструкции («щёлкни на иконке домика») Кнопки меняются, или вообще пропадают (сенсорное управление), а идеи остаются. 10.05.2012 Васильченко С.В.


×

HTML:

Ссылка: