'

Навчально-методичне забезпечення шкільного курсу інформатики у 2009/2010 навчальному році

If you like this presentation – show it...

Slide 0

1 Навчально-методичне забезпечення шкільного курсу інформатики у 2009/2010 навчальному році Войцеховський Микола Олексійович


Slide 1

Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики Відповідно до листа МОН України від 20.02.2009 року №1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/10 навчальний рік» робочі навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів всіх рівнів складаються згідно типовими навчальними планами, що затверджені відповідними Наказами МОН України. 2


Slide 2

Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики Згідно з Планом заходів щодо виконання завдань, що передбачені Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", затверджених Кабінетом Міністрів України та відповідними Наказами Міністерства освіти і науки України загальноосвітнім навчальним закладам в організації навчально-виховного процесу можна використовувати тільки навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники, електронні засоби навчального призначення, іншу навчальну літературу та засоби, що мають відповідний гриф (свідоцтво) Міністерства освіти і науки України. (Наказ МОН України від 24.12. 2007, № 1166). 3


Slide 3

Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України до використання в ЗНЗ в 2009/2010 навчальному році публікується в “Інформаційному збірнику МОНУ”, та на сайті Міністерства www.mon.gov.ua (лист № 1\9 – 477 від 13.07.09)


Slide 4

Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 1-8 класах, але за рахунок галузі «Технологія» або варіативної складової (за наявності комп'ютерної техніки і педагогічних кадрів) можна вводити цей предмет як у початковій школі, так і в основній. 5


Slide 5

Пропедевтичний курс інформатики може викладатися за такими програмами: Програма факультативного курсу «Прикладна інформатика» (автори: Журавльова Л.А., Бобрик О.О.) для учнів 1-11 класів Програма вивчення дисципліни «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів загальноосвітніх шкіл (автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.) Програма пропедевтичного курсу інформатики "Шукачі скарбів" (автор. Коршунова О.В.) 6 New!


Slide 6

У 5-8 класах 12-річної школи, доцільно обирати програми курсу: Програма курсу «Інформатика» для 5-6 класів (автори: Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я.) Програма курсу «Основи інформатики, 7 клас» (автори: Володін В.В., Володіна І.Л., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О.) Програма курсу «Основи інформатики, 8 клас» (автори: Володін В.В., Володіна І.Л., Столяров Ю.О.) Програма пропедевтичного курсу «Вступ до програмування мовою Лого. 5 клас» (автор: Пахомова Г.В.)


Slide 7

Викладання інформатики у 9 класі рекомендується здійснювати за програмами: Навчальна програма з інформатики для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. (авт.: Завадський І.О., Потапова Ж.В., Дорошенко Ю.О.) Навчальна програма з інформатики для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. (авт.: Завадський І.О., Потапова Ж.В., Дорошенко Ю.О.) Детальніше дивись ” Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2009/10 навчальному році ” www.mon.gov.ua ” Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2009/10 навчальному році ” www.ippo.org.ua 8 New!


Slide 8

Підручники, за якими буде здійснюватися викладання інформатики у 9 класі: «Інформатика. 9 клас» (автори Т.І.Лисенко, Й.Я.Ривкінд, ЛА.Чернікова, В.В.Шакотько) видавництва «Ґенеза», «Інформатика. 9 клас» (автори І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко) видавництва «ВНV», «Інформатика. 9 клас» (автори В.В.Володін, І.Л.Володіна) видавництва «Гімназія», «Інформатика. 9 клас» (автори Н.В.Морзе, В.П.Вебер, О.Г.Кузьминська) видавництва «Школяр». 9 New!


Slide 9

Програма поглибленого вивчення інформатики. Поява навчальних закладів нового типу та перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання вимагає поглиблення змісту основного курсу інформатики та посилення його прикладної спрямованості. Інформатика на сьогоднішній день є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. 10


Slide 10

Програма поглибленого вивчення інформатики. У процесі поглибленого вивчення інформатики основні завдання курсу суттєво розширюються та доповнюються, що обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів логічних здібностей, підготовки їх до участі в олімпіадних змаганнях та наукових дискусіях, формування в них стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах. 11


Slide 11

Програма поглибленого вивчення інформатики. Викладання інформатики для поглибленого вивчення рекомендовано здійснювати за «Програмою поглибленого вивчення інформатики для 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори: Караванова Т.П., Костюков В.П.) 12


Slide 12

13 У 10-11 класах з поглибленим вивченням математики та інформатики курс інформатики може вивчатись за програмами: «Програми для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування. 8-11 класи» з розрахунку 4 години на тиждень; «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика (поглиблений курс). 8-11 класи з розрахунку 2 години на тиждень у 9 класах і 4 години на тиждень у 10-11 класах.


Slide 13

14 Допрофільна підготовка з інформатики У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики, години варіативної частини робочого навчального плану та навчально-виробничої практики можуть використовуватися для вивчення курсів за вибором професійного спрямування, курсу інформатики у 7-9 класах, пропедевтичного курсу у 2-8 класах за авторськими програмами з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України.


Slide 14

15 Допрофільна підготовка з інформатики Експериментальний навчальний курс «Основи інформатики, 7- 9 класи» (автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров) розрахований на вивчення у 7, 8 та 9 класах 12-річної школи протягом 35 годин (1 година на тиждень) або 70 годин (2 години на тиждень).


Slide 15

16 Допрофільна підготовка з інформатики Пропоновані авторські навчальні курси є двонапрямленими і складаються з двох змістово-процесуальних частин: комп'ютерні технології та комп'ютерні науки, які можуть вивчатися як незалежно одна від одної, так і взаємоузгоджено, з певним тематичним чергуванням.


Slide 16

17 Допрофільна підготовка з інформатики Структури навчальних посібників «Основи інформатики, 7 клас» (автори: І.Л.Володіна, В.В.Володін, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров), «Основи інформатики, 8 клас» та нового навчального посібника «Основи інформатики, 9 клас» повною мірою відповідають авторським навчальним програмам відповідного курсу.


Slide 17

18 Допрофільна підготовка з інформатики Метою курсу за вибором «Основи робототехніки» (укладач Кожем'яка Д.І.) є навчання основ об'єктно-орієнтованого та графічного програмування та підвищення мотивації учня до навчання програмування. New! New!


Slide 18

19 Допрофільна підготовка з інформатики Курс спрямований на популяризацію галузі робототехніки в Україні, підготовку учнів середнь­ого шкільного віку до вивчення мов програмування для створення програмних засобів, розуміння принципів подання алгоритмів та способів їх реалізації. У курсі застосована унікальна методика — навчання програмування на прикладах, розроблених для конкретного виконавця, сконструйованого самими ж учнями. New!


Slide 19

20 Допрофільна підготовка з інформатики Курс «Основи робототехніки» призначений для вивчення у 5-8 класах протягом одного року із розрахунку 1 година на тиждень. Обов'язковими умовами навчання за програмою є наявність комп'ютерного класу та навчально-методичного комплекту. Комп'ютерний клас має використовуватися на кожному уроці. New!


Slide 20

21 Допрофільна підготовка з інформатики Перехід від традиційної (пояснювально-ілюстартивної) методики навчання програмування до навчання основ алгоритмізації через робототехніку призводить до підвищення рівня теоретичної підготовки учнів, оскільки всім базовим концепціям програмування, таким як змінні, типи даних, оператори, алгоритмічні структури, підпрограми приділяється увага не менша, ніж того вимагають Державні стандарти навчання інформатики. New!


Slide 21

22 Допрофільна підготовка з інформатики Запорукою успішності учня є розв'язання ним численних задач. Тому запропоновані задачі в темі «Середовище програмування LEGO Mindstorms Education МХТ» мають формувати в учнів не лише уміння складати алгоритми, подавати їх мовою програмування, але й виховувати розуміння принципів обробки даних, специфічних для моделей роботів. New!


Slide 22

23 Допрофільна підготовка з інформатики Варто зазначити, що виконання творчих завдань можуть призвести до підвищення мотивації учнів у вивченні інших навчальних дисциплін за рахунок простоти програмування та групової ігрової форми проведення уроків даного курсу.


Slide 23

24 Допрофільна підготовка з інформатики Основною формою проведення уроків є практичні роботи з програмування. При цьому робота за комп'ютером зводиться до мінімуму через додаткові витрати часу на перевірку та корекцію результату експериментальним шляхом та проведення математичних розрахунків. Крім того, курс передбачає виконання творчих робіт, основною метою яких є самостійний пошук оптимальних рішень поставлених перед учнями задач та програмних реалі­зацій їх алгоритмів. New!


Slide 24

25 Допрофільна підготовка з інформатики По закінченні вивчення курсу вчитель може за рахунок резервних годин провести змагання серед команд різних класів з конструювання і програмування роботів (конкурси на швидкість проходження роботом ділянок з перешкодами, на влучність кидання роботом-катапультою м'яча, кількість зібраних кубиків із ігрового поля тощо) та провести презентації учнівських проектів. New!


Slide 25

26 Профільне навчання регламентовано Наказом МОН України № 854 від 11.09.2009 р. “Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі”. Для поступового впровадження профільного навчання доцільно ширше використовувати варіативну складову навчального плану (курси за вибором, факультативи). Рішення про розподіл навчальних годин варіативної частини Типового навчального плану приймається адміністрацією навчального закладу. Профільне навчання


Slide 26

27 Профільне навчання Реалізація профільного навчання інформатики у 10-11 класах забезпечується системою курсів за вибором (за рахунок варіативного компоненту), які враховують інтереси і можливості учнів даного профілю. Курси за вибором, спецкурси та факультативи поглиблюють та розширюють основний курс інформатики відповідно до профілю навчання, надають можливості для організації творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань професійної спрямованості.


Slide 27

28 Профільне навчання Курс за вибором “Основи інформаційних технологій. 10-11 класи” рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10-11 класах. Курс вивчається із розрахунку 2 години на тиждень (всього 140 годин).


Slide 28

29 Профільне навчання Курс за вибором “Сучасні офісні інформаційні технології” рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10–11 класах із розрахунку 1 або 2 години на тиждень (всього 70 годин).


Slide 29

30 Профільне навчання Курс за вибором “Інформаційні технології проектування” рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10–11-х класах. Курс вивчається із розрахунку 2 години на тиждень (всього 70 годин).


Slide 30

31 Профільне навчання Навчання за програмою «Основи комп’ютерних презентацій” Загальний обсяг даного курсу становить 17 навчальних годин, із яких принаймні 2 години відводиться на створення учнівських проектів. Курс може як доповнювати тему «Комп’ютерні презентації» з базового курсу інформатики, так і замінювати її. Оптимальним є викладання курсу в 10-му класі загальноосвітніх навчальних закладах будь-якого профілю. Навчання за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» може здійснюватися в старших класах середніх навчальних закладів будь-якого профілю протягом 35 навчальних годин.


Slide 31

32 Профільне навчання Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної безпеки» розрахована на викладання в середніх навчальних закладах будь-якого профілю в 10-му або 11-му класах протягом одного півріччя, по одній годині на тиждень, або протягом 8–9 тижнів, по дві години на тиждень загальним обсягом 17 годин. Курс за вибором «Основи Інтернету» розраховано на вивчення протягом одного півріччя, по одній годині щотижня. Однак, навчання за даною програмою може проводитися також протягом 8–9 тижнів, по дві години на тиждень. Протягом 17 навчальних годин заплановано проведення 9 практичних робіт, які є найважливішою складовою курсу.


Slide 32

33 Профільне навчання Серед фундаментальних завдань, покладених в основу програми курсу за вибором “Основи веб-дизайну”, є формування в учнів розуміння принципів організації веб-ресурсів, розвиток навичок роботи з сучасними програмними засобами розробки веб-сторінок, а також виховання культури оформлення сайтів й умінь структурування інформації, розміщеної на них.


Slide 33

34 Профільне навчання Факультативний курс “Програмування Інтернет-орієнтованої графіки. 10 клас” вивчається із розрахунку 1 година на тиждень і складається із чотирьох загальних тем: типи користувацьких графічних редакторів. Властивості. Функції; анімація; верстка і макетування веб-сторінок; інтегрування анімації в різноманітні доданки.


Slide 34

35 Профільне навчання Програма курсу за вибором “Мова розмітки гіпертексту HTML” розроблена для профільних 10-11 класів і розрахована на 40 годин. Програма передбачає ознайомлення з поняттями гіпертексту, тегової моделі, з основними тегами мови HTML і засобами розробки веб-сторінок.


Slide 35

36 Профільне навчання Метою курсу за вибором «Основи візуального програмування» є навчання основам сучасного програмування на прикладах розробки Windows-застосувань. Базовою мовою програмування обрано Visual Basic. Особливість вивчення даного курсу полягає у тому, що від учнів не вимагається попереднього знання структурного програмування чи основ алгоритмізації.


Slide 36

37 Профільне навчання Курс за вибором “Основи програмування. 10-11 класи” вивчається із розрахунку 2 години на тиждень (всього 140 годин) в класах з поглибленим вивченням математики та інформатики. Головна мета курсу – формування в учнів знань, умінь і навичок об’єктно-орієнтованих систем візуального програмування, про основні правила і методи складання, редагування та виконання програм в середовищах візуального програмування.


Slide 37

38 Програма факультативного курсу “Прикладна інформатика” (автори Журавльова Л.А., Бодрик О.О.) розрахована на школярів віком 5-17 років. Фундаментальний підхід, покладений в основу даної програми, ґрунтується на практичній діяльності. Навчання за програмою за модульно - кредитною системою здійснюється за 9-ма етапами (модулями), кількість занять в кожному з них зумовлюється концепцією практичного навчання і наскрізної підготовки (загальна кількість навчальних годин-306). Факультативний курс


Slide 38

39 Навчально-методичний комплект “Шукачі скарбів” складається з: Навчальної програми Навчально-методичний посібник Робочі зошити (2, 3 та 4 класи) Комп'ютерна навчальна програма “Скарбниця знань” розміщена на сайті www.vesna-books.com.ua (користування програмою безкоштовне) Детальніше на секції Новий факультативний курс New!


Slide 39

40 Програма та навчальна література для 10-11 класів 11-річноїшколи Програма з інформатики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю (автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І.). Навчальний посібник «Інформатика. 10-11» (автори: Білоусова Л.І., Муравко А.С., Олефіренко Н.В.) Навчальні комплекти: «Інформатика. 10 клас» (автори: Ребрина В.А., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) «Інформатика – 10 » (автори: Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.


Slide 40

41 Використання навчального матеріалу посібників Т.П.Караванової «Основи алгоритмізації та програмування. 777 задач з рекомендаціями та прикладами», «Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне програмування)”, «Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчислювальні алгоритми», «Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми» надасть можливість учням сформувати навички побудови алгоритмів, та аналізу отриманих результатів. Навчальна література


Slide 41

42 Вийшов з друку збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів “Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки.” –Видавнича група BHV, 2009. – 400 с Навчальна література New!


Slide 42

43 Навчальна література В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу


Slide 43

44 Навчальна література Ривкінд Й.Я., Ривкінд Ф.М., Колесников С.Я., Ломаковська Г.В.


Slide 44

45 Навчальна література Новий факультативний курс автор Коршунова О.В.


Slide 45

46 Навчально-методичний комплекс Інформатика -10 Навчальна література © Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.


Slide 46

47 Навчальна література


Slide 47

48 Глинський Я.М. Інформатика. 10-11 клас, у 2-х книжках. 3-є видання (навчальний посібник)


Slide 48

49 Шестопалов Є.А. Інформатика. Комп’ютерні тести, практичні роботи (навчальний посібник)


Slide 49

50 Морзе Н.В. Методика навчання інформатики, чч. 1-4 (навчально-методичний посібник)


Slide 50

51 Навчальна література


Slide 51

52 Microsoft Corporation ? Організація служби підтримки в школі (навчально-методичний посібник) ? Основи програмування (навчально-методичний посібник) ? Інформаційні технології в навчанні (навчально-методичний посібник)


Slide 52

53 Навчальна література


Slide 53

54 Навчальна література


Slide 54

55 ? Рамський Ю.С., Іваськів І.С., Ніколаєнко О.Ю. Вивчення Web-програмування в школі (посібник для вчителів) ? Рамський Ю.С., Цибко Г.Ю. Проектування і опрацювання база даних (методичний посібник для вчителів) ? Рамський Ю.С., Рєзіна О.В. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет. (навчально-методичний посібник)


Slide 55

Робота у міжкурсовий період ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка у міжкурсовий період проводить дистанційні курси. “Мова розмітки гіпертекстів HTML.” 29 вересня в ІППО КМПУ буде відкрита Мережева Академія CISCO Курс “IT Essentials Hardware & Software”. Слухачі курсів отримують сертифікати 56


Slide 56

57 Дякую за увагу! www.ippo.org.ua nickalexv@gmail.com Skype: nickalexv@bigmir.net 294-40-43 050-931-16-70


×

HTML:

Ссылка: