'

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012-2013 році

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Зав. Кабінетом методики викладання хімії Воіпопп степанова л.в. Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2012-2013 році


Слайд 1

Навчальні програми «Хімія». 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів - Київ :Ірпінь :Перун,2005. «Хімія». 10 -11 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів ; рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення - Тернопіль:Ірпінь : Мандрівець,2011. «Хімія». 8-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивчення хімії /Буринська Н.М., Величко Л.П.( сайт МОНМС України ).


Слайд 2

Кількість годин на вивчення навчального предмету «Хімія». - 7клас –1год. на тиждень; - 8,9класи –2 год. на тиждень; - 8,9класи (з поглибленим вивченням хімії )– 4 год. на тиждень; -9клас( ЗНЗ з поглибленим вивченням іноземних мов)– 1,5 год. на тиждень; 10-11 класи : рівень стандарту –1год. на тиждень, 10 і 11 класи; академічний рівень –1год. у 10 класі, 2 год. у11 класі; профільний рівень – 4 год. 10 класі, 6 год. у11 класі ; поглиблене вивчення – 4 год. 6 год. у 10-11 класах та обов’язкова 1 год. курсу за вибором у 11 класі. Державний компонент навчального плану доповнюється факультативними курсами та курсами за вибором.


Слайд 3

Підручники «Хімія, 7 клас» - автор Буринська Н.М. - автор Лашевська Г.А. - автори Попель П.П., Крикля Л.С. - автор Ярошенко О.Г. «Хімія, 8 клас» - автор Буринська Н.М., - автори Попель П.П., Крикля Л.С. - автор Ярошенко О.Г. «Хімія, 9 клас» - автор Буринська Н.М., - автор Лашевська Г.А. - автори Попель П.П., Крикля Л.С. - автор Ярошенко О.Г.


Слайд 4

Підручники «Хімія, 10 клас» ( рівень стандарту, академічний рівень ) - автор Ярошенко О.Г. - автори Попель П.П., Крикля Л.С. «Хімія, 10 клас» ( поглиблене вивчення) - автор Буринська Н.М. «Хімія, 11клас» (рівень стандарту) - автори Коваленко В.С., Лященко А.Х. - автори Лашевська Г.А., Лашевська А.А. - автор Якунін Я.Ю. - автор Ярошенко О.Г. «Хімія, 11клас» (академічний рівень ) - автори Попель П.П., Крикля Л.С. - автор Величко Л.П. «Хімія, 11 клас» ( поглиблене вивчення) - автор Величко Л.П.


Слайд 5

ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ У 7 КЛАСІ Звернути увагу на : не перевантаження учнів позапрограмним, фактичним матеріалом, зайвою деталізацією матеріалу; на формування основних предметних компетентностей : хімічна мова, складання формул, визначення валентності, складання хімічних реакцій, розв’язок задач, вміння проводити найпростіші досліди, навчити спостерігати, робити висновки; використання активних форм і метод навчання, які будуються на діалозі, що передбачає вільний обмін думками; враховувати недостатню кількість навчального часу і по можливості виділити додаткові години за рахунок шкільного компонента.


Слайд 6

Вивчення хімії у 8 класі Звернути увагу на : на уміння характеризувати хімічні елементи за положення у п.с.х.е. та будовою атомів; формування в учнів знань про склад, будову, фізичні та хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, закономірності генетичного взаємозв’язку; урізноманітнити форми і засоби навчання, використання комп’ютерних програм; доцільно повторювати деякі демонстраційні та лабораторні досліди, що виконувались у попередніх темах; приділити увагу питанням прикладного характеру, застосування хімічних знань у повсякденному житті.


Слайд 7

Вивчення хімії у 9 класі Звернути увагу на : - при вивченні теми «Розчини» на особливість їх утворення, класифікацію, розчинність та її залежність від різних факторів, способи вираження кількісного складу розчину, особливості перебігу хімічних реакцій, хімічна рівновага; -при вивченні теми «Хімічні реакції» на значення окисно –відновних процесів у промисловості, техніці,а особливо для існування живих організмів та збереження природи. Учні складають лише найпростіші окисно – відновні реакції; -при вивченні теми «Органічні сполуки» відбувається ознайомлення з типовими представниками органічних сполук (метан, етелен, етанол тощо), дається загальне уявлення про жири, карбонові кислоти тощо. Обсяг навчальної інформації не передбачає ні глибини, ні широти охоплення знань. Необхідно застосовувати нову номенклатуру органічних сполук, поряд із деякими дозволеними тривіальними назвами. Застосування знань у практичній діяльності – у побуті та вдома


Слайд 8

Вивчення хімії у 10-11 класах на рівні стандарту Звернути увагу на : вчитель повинен дотримуватися принципу диференціації; недоцільно давати учням на самостійне опрацювання матеріал більший за обсягом, ніж той, що вивчається у класі; не передбачає навичок розв’язування задач нового типу, а лише удосконалюються навички розв’язування задач , що передбачені програмою 7-9 класів; більше уваги приділяти питанням прикладного характеру, розкривати роль хімії в житті людини та суспільства, ширше застосовувати елементи ужиткової хімії; в 11 класі зміст курсу зводиться до особливостей використання органічних речовин у різних сферах людської діяльності, їх біологічна роль, вплив хімічних чинників на здоров’є людини й навколишнє середовище. Добір відповідних задач, завдань і вправ, які сприяють формуванню вміння застосовувати здобуті знання у різноманітних життєвих ситуаціях; у класах технологічного, математичного, фізико - математичного профілів за наявністю год. варіативної частини рекомендується вивчати хімію на академічному рівні, що має бути відображено у пояснювальній записці до робочого навчального плану


Слайд 9

Вивчення хімії у 10-11 класах на академічному рівні Звернути увагу на : програма 10 класу досить насичена, містить значний обсяг фактичного матеріалу, в учнів необхідно сформувати вміння розв’язувати задачі різних типів. Необхідно передбачити хоча б 1 годину хімії за рахунок шкільного компонента ; програма 11 класу передбачає вивчення органічної хімії на достатньо високому рівні. Формувати в учнів уявлення про електронну та просторову будову речовин, взаємний вплив атомів, засвоєння знань про механізми органічних реакцій, формування вмінь установлювати причинно- наслідкові зв’язки між будовою, властивостями, застосування органічних речовин, учні повинні оволодіти назвами сполук згідно рекомендаціями UPACта закріпити уміння розв’язувати задачі різних типів, передбачених програмами 7-11 класи тема «Роль хімії у житті суспільства» має узагальнюючий характер, необхідно розкрити роль хімії у матеріальному виробництві, енергетиці, охороні здоров’я, забезпечення харчовими продуктами


Слайд 10

Вивчення хімії у 10-11 класах на профільному рівні. Звернути увагу на : - Державний компонент навчального плану доповнюється факультативними курсами, спецкурсами та курсами за вибором; вчитель повинен розробляти та проводити семінарські заняття, ці уроки – семінари можна проводити у формі ділової гри, їз застосуванням інтерактивних технологій. Окремі години на проведення семінарських занять програмою не відведено, то їх місце визначає сам вчитель; учень має набувати навички самостійної наукової роботи; профільне навчання передбачає орієнтацію учнів на професію, тому обов’язковим є проведення навчальних екскурсій , враховуючи профіль; рівень хімічної підготовки вчителя


Слайд 11

Хімічний експеримент особливу увагу приділити організації та проведенню лабораторних дослідів та практичних робіт, їх виконанання є обов’язковим; мета перших практичних робіт та лабораторних дослідів – носять навчальний характер, вчителю необхідно начити учнів як поводитися з найпростішим обладнанням, приладами, проводити дослід та фіксацію своїх спостережень і результатів; дотримання правил безпеки життєдіяльності; необхідно використовувати і електронні засоби, які містять моделі лабораторних дослідів та практичних робіт; доцільно проводити вибіркове оцінювання лабораторних дослідів , особливо, якщо учні виконують їх самостійно. Як оцінити (по групам, індивідуально , фронтально) вчитель вирішує самостійно ; вчитель повинен знати і мати всі нормативні документи стосовно організації, проведення та безпеки експерименту; зошити для практичних робіт та лабораторних робіт.


Слайд 12

Оцінювання навчальних досягнень учнів Незалежно від форми контролю оцінювання здійснюється на основі критерій оцінювання результатів діяльності учнів за поелементним аналізом знань та практичних умінь; Для здійснення контролю вчителю необхідно підбирати завдання за зростанням рівня складності : від розпізнавання окремих об’єктів , що вивчались до творчих завдань, що вимагають логічного аналізу та синтезу одержаних знань. Обов’язковими видами оцінювання залишаються : поточне, тематичне, семестрове, річне. Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок. Мінімальна кількість т/о до кількості навчальних годин за рік : 35 год – 4 тематичні, 70 год. – 6, 140 год. – 8. Окремі уроки для т\о у календарних планах не відводяться. Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи у семестр.Вони оформляються в окремих зошитах або на окремому аркуші та зберігаються у кабінеті протягом року. Відпрацювання пропущених контрольних та практичних робіт - недоцільно


Слайд 13

Допрфільна підготовка Реалізується за рахунок варіативного компонента змісту освіти . Доцільно у 8-9 класі Програми факультативів та курсів за вибором з хімії представлені у збірниках : «Навчальні програми курсів за вибором та факультативвів. Хімія» «Хімія. Допрфільна підготовка та профільне навчання : курси за вибором» Предметною комісією Науково – методичної ради міністерства схваленно для використання у ЗНЗ такі курси за вибором та факультативи : « Основи експериментальної хімії», авт Прибора Н.А. «Хімія для дедективів», авт Шапошнікова І.М., Прибора Н.А. «Хімія в криміналістиці» , авт Шапошнікова І.М., «Вода та сучасні методи її очищення» ,авт. Забава Л.К., Габрієлян А.А. «Хімія і здоров’я, 9 клас»,авт Карагаєва М.В. «Абетка самоосвіти школяра з хімії, 7 клас», авт Коростіль Л.А.


Слайд 14

Допрфільна підготовка Зміст програм курсів, факультативів як і кількість годин та клас, в якому пропонуютьсяїх вивчення є орієнтовним. Вчитель творчо підходить до реалізації змісту цих програм, ураховуючи клькість виділених годин, навчально – матеріальну базу кабінету, здібності учнів. Окремі розділи прогрмм вивчаються самостійно. Навчальні програми курсів можна використовувати і для проведення факультативів. Облік занять з курсів за вибором – на окремих сторінках класного журналу або в окремому журналі ( за рішенням нав. закладу), факультативи - в окремому журналі. Оцінювання навчальних досягнень учнів з факультативів , їі курсів за вибором приймається навчальним закладом


Слайд 15

Різне Заходи щодо відзначення Міжнародного року Хімія (конкурси для учнів , для вчителя, конференція) Організація та проведення олімпіади. Організація методичної роботи з вчителями ( м/о, робота творчих і проблемних груп, ППД, молоді вчителя) Навчально – методичне забезпечення викладання предмету Подати у кабінет інформацію ( списки вчителів району, молоді вчителі, профільне навчання з хімії)


×

HTML:

Ссылка: