'

НОРМАТИВНЕ І ПРОГРАМОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

НОРМАТИВНЕ І ПРОГРАМОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Слайд 1

Правові засади розробки змісту обов’язкової дошкільної освіти


Слайд 2

Правові засади розробки змісту дошкільної освіти Зміни до Закону України “ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ”: Ст.4 – про вікову періодизацію (вік немовляти, ранній, дошкільний – молодший, середній, старший) Ст.23 - про здійснення дошкільної освіти у межах БКДО за затвердженими програмами і посібниками


Слайд 3

Правові засади розробки змісту дошкільної освіти Передбачено обов’язкову освіту для дітей старшого дошкільного віку від 06.07.2010 № 2442-VI Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”


Слайд 4

Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) Відповідно до ст.22, 23 Закону України “Про дошкільну освіту” - є державним освітнім стандартом, - визначає вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей перед вступом до школи – мінімальне освітнє ядро, - має оновлюватися 1 раз на 10 років.


Слайд 5

Нова редакція БКДО - Підготовлена оновленим складом робочої групи. - Пройшла громадське обговорення через веб-сайт МОН - Доопрацьована відповідно до зауважень і пропозицій науковців НАПН України, фахівців Міністерства, ІІТЗО,викладачів і методистів ІППО, ВНЗ, працівників ДНЗ. - Схвалена комісією з дошкільної педагогіки і психології НМР з питань освіти МОН - Розглянута і затверджена колегією Міністерства


Слайд 6

Нова редакція Базового компонента дошкільної освіти - передбачає зміни і доповнення з урахуванням сучасних вимог до змісту дошкільної освіти, - забезпечує більш тісну наступність змісту дошкільної і початкової освіти, - концентрує увагу на збалансованості фондів “хочу”, “можу”, “буду”, - окреслює рівень дошкільної зрілості дитини 6/7-річного віку


Слайд 7

Структурування змісту нової редакції БКДО Інваріантна складова - формується на державному рівні, - є обов’язковою для реалізації через різні форми здобуття дошкільної освіти. Варіативна складова реалізується додатково з урахуванням - специфіки діяльності навчального закладу, - особливостей регіону, - інтересів, потреб дитини та побажань батьків.


Слайд 8

Інваріантна складова БКДО Нова редакція Освітні лінії - “Особистість дитини” - “Дитина в соціумі” - “Дитина у природному довкіллі” - “Дитина у світі культури” - “Гра дитини” - “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” (сенсорні еталони, пізнав. активність, елемент. Математичні уявлення) - “Мовлення дитини” Попередня редакція Сфери життєдіяльності -“Я сам” -“Люди” -“Природа” -“Культура”


Слайд 9

Варіативна складова БКДО Освітні лінії - “Комп’ютерна грамота” - “Іноземна мова” - “Хореографія” - “Шахи”


Слайд 10

Неперервність та наступність змісту дошкільної і початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу Навчальний предмет “Українська мова” Змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна Аспекти роботи за ними: навчання грамоти, мовленнєва діяльність, знання про мову, мовні уміння правопис, графічні навички письма, техніка письма, культура оформлення письмових робіт, уміння вчитися Освітня лінія БКДО “Мовлення дитини” Змістові лінії: звукова культура мовлення, словникова робота граматична правильність зв’язне мовлення українська мова як державна Компетентності: фонетична, лексична, граматична, мовна діалогічна, монологічна, мовленнєва, комунікативна


Слайд 11

Неперервність та наступність змісту дошкільної і початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу Навчальний предмет “Природознавство” Змістові лінії: - об’єкти природи, - взаємозв’язки у природі, - Земля- планета Сонячної с-ми, - Україна на планеті Земля, - рідний край, - охорона і збереження природи, - методи пізнання природи. Теми для роботи за ними: світ, у якому ти живеш, світ неживої природи, світ живої природи, рідний край, моя країна - Україна Освітня лінія БКДО “Дитина у природному довкіллі” Змістові лінії: - природа планети Земля повітря, суша, вода, явища природи, рослини, гриби, тварини ( в т. ч. України і рідного краю; взаємозв’язки у природі) - життєдіяльність людини у природному довкіллі, - Всесвіт, в т.ч. пізнання природи Компетентність: природничо-екологічна


Слайд 12

Неперервність та наступність змісту дошкільної і початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу Навчальний предмет “Математика” Змістові лінії: - числа, дії з числами - в межах 100, - величина - довжина , маса, місткість, вартість, час, - математичні вирази, рівності, нерівності, - сюжетні задачі - поняття, структура, розв’язання - просторові відношення, геометричні фігури, - робота з даними Компетентність: предметна математична Освітня лінія БКДО “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” Змістові лінії: - сенсорні еталони - колір, форма, величина, простір і час, оперування множинами, вимірювання, - пізнавальна активність – інтерес до пізнання, дослідження, експериментування, моделювання, уміння порівнювати, узагальнювати, класифікувати, доходити висновків та ін., - елемент. математ. уявлення – число, цифра, лічба, обчислення в межах 10, приклади, задачі Компетентності: сенсорно-пізнавальна, математична


Слайд 13

Програмне забезпечення обов’язкової дошкільної освіти Вимоги БКДО як освітнього стандарту реалізуються - упродовж усього дошкільного віку - через різні форми здобуття дошкільної освіти - шляхом організації і змістового наповнення освітньої роботи за чинними програмами


Слайд 14

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Регламентується низкою ЗАКОНОДАВЧИХ, НОРМАТИВНИХ, ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ АКТІВ - Закони України - Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України наказ МОН від 17.06.2008 № 537 - Лист МОН України “Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів” від 27.05.2010 № 1/9-369 - Рекомендації ІІТЗО щодо розроблення програм для дошкільної освіти та їх використання в освітній роботі з дошкільниками Долинна О.П., Низковська О.В. “Програми для дошкілля в освітньому просторі України” журнал “Дошкільне виховання”, №9, 2011


Слайд 15

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти За особливостями спрямування і змістового наповнення: - Комплексні (комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів освітньої роботи) - Парціальні (одна чи декілька освітніх функцій, один чи кілька близьких змістових напрямів освітньої роботи)


Слайд 16

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти За призначенням: - Загальні (для ДНЗ/груп загального розвитку) - Спеціальні (для ДНЗ/груп компенсуючого типу та інклюзивної освіти) Розробляються за всіма нозологіями, зараз – на розгляді фаховими комісіями у МОН - Профільні (забезпечують профіль освітньої діяльності закладів/груп) - Експериментальні (в умовах ДНЗ)


Слайд 17

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти За рівнем упровадження: - Загальноукраїнські (для всієї України) - Регіональні (для певного регіону). Регіональний компонент – не менше 15% обсягу програмового матеріалу. - Локальні (обмежені використанням в окремих ДНЗ певними чинниками)


Слайд 18

ВИДИ ПРОГРАМ для обов’язкової дошкільної освіти За концептуальними засадами: - Традиційні (на усталених, перевірених часом, загальновизнаних підходах до організації, змісту освітнього процесу) - Альтернативні (на інших, порівняно із загальноприйнятими, філософсько-концептуальних засадах організації, змістового наповнення, створення умов розвитку, виховання, навчання). - Інноваційні (на прогресивних концептуальних засадах, нових поглядах на місце, роль дорослого і дитини в освітньому процесі, форми організації дитячого буття)


Слайд 19

Чинні комплексні програми Мають гриф Міністерства “Затверджено Міністерством освіти і науки України” або “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”


Слайд 20

Лист МОН України та інституту післядипломної педагогічної освіти “ Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014-2015н.р.” від 27.06.2014 №1\9-341


Слайд 21

Пріоритетні напрямки освітньої роботи - забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище; - патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку; - трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей; - забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.


Слайд 22

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я У СВІТІ” Затверджена МОН України (лист від 25.04.2008р. №1/11-1522) Видана державним коштом на замовлення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти


Слайд 23

“Я У СВІТІ” (нова редакція) наук. кер. Кононко О.Л. Надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 24.06.2014 № 750).


Слайд 24

Регіональна програма «Українське дошкілля» Мета даної програми  - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні  особливості Західного регіону. автор-упорядник – Білан О.І. Лист про надання грифа від 09.12.2011 № 1/11-11601


Слайд 25

Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «ОБЕРІГ» Розроблена з метою актуалізації питань становлення майбутньої особистості, починаючи від зачаття дитини, її народження, подальшого розвитку, виховання і навчання у перші три роки життя. Змістове наповнення програми узгоджено із чинним нормативно-правовим законодавством та Базовим компонентом дошкільної освіти.


Слайд 26

Комплексна освітня програма ”Дитина в дошкільні роки” Науковий керівник – Крутій К.Л. Лист про надання грифа МОН від 08.12.2010 №1/11-11178


Слайд 27

Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років “ДИТИНА” наук. керівники – Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. Лист про надання грифа від 08.12.2010 № 1/11-11177


Слайд 28

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ” Керівник проекту – Жебровський Б.М. Надано гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки” наказом МОН від 23.11.2010 № 1111 Затверджено колегією МОНмолодьспорт від 01.03.2012


Слайд 29

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ” Вступ Основна частина: - “Фізичний розвиток”. - “Пізнавальний розвиток”, - “Мовленнєвий розвиток”, - “Художньо-естетичний розвиток”, - “Ігрова діяльність”, - “Трудова діяльність” Додатки: - “Організація життєдіяльності дітей”, - “Орієнтовні форми, методи, засоби освітньої роботи з дітьми”, - “Схема загартування дітей у ДНЗ і вдома”, - “Поради щодо організації дослідів у природному довкіллі” та ін.


Слайд 30

Стежина. Комплексна альтернативна освітня програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою


Слайд 31

Парціальні освітні програми: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.); «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.); «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. 3., Линник Т. А.); «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.); «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. Лохвицька Л. В.); «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко 3.).


Слайд 32

Чинні парціальні програми мають відмітку “Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах” Є загальноукраїнськими. Використовуються для реалізації інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти у різних формах організації дитячої життєдіяльності, у роботі гуртків, студій, секцій.


Слайд 33

Основна умова забезпечення повноцінного розвитку дітей в ДНЗ СТВОРЕННЯ: Предметно-розвивального простору; Основна форма навчально-пізнавальної діяльності – індивідуальні, індивідуально – підгрупові (2-3 дитини), підгрупові(8-10дітей), ігри-заняття; ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТЬ: з дітьми віком до 1,5 року не повинна перевищувати 8–10 хв., від 1,5 до 2 років — 10 хв., від 2 до 3 років — до15 хв., від 3 до 4 років — 15 - 20хв., від 4 до 5 років — 20 - 25 хв., від 5 до 6 (7)років — 25-30 хв. Перерва між заняттями 10-15 хв.


Слайд 34

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів Укладається на кожний навчальний рік. Затверджується наказом МОН Лист від 12.08. 2014 р. № _09-08/2162 Розміщується на офіційних веб-сайтах МОН www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua, у фахових періодичних виданнях


Слайд 35

Запрошуємо до співпраці Наша адреса: Навчально-методичний центр освіти м. Львова пл. Данила Галицького, 4 Контактний телефон: 297-53-28 E-mail: nmco@ukr.net Блог: nmcolviv.blogspot.com


×

HTML:

Ссылка: