'

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 2011-2012 Н.Р.

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях обумовили модернізацію змісту мовної освіти в Україні. Мова виступає як засіб пізнання картини світу, прилучення до цінностей, створеними іншими народами. Одночасно мова – це ключ для відкриття унікальності і своєрідності власної народної самобутності та історичних досягнень представників інших культур. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 2011-2012 Н.Р.


Слайд 1

Навчальні програми Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст вивчення. котрого є (об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках-семестрового) і підсумкового контролю. У зв’язку із прийняттям Закону України №2442-VI від 6.07.2010 року “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу, а саме зі зміною терміну навчання з 12 років на 11, планується внесення змін до навчальних програм. Зміни планується внести лише до програм 11 року навчання для усіх типів навчальних закладів. Учні І-курсів будуть навчатися за чинними навчальними програмами.


Слайд 2

Типові навчальні плани ПТНЗ Робочі навчальні плани на 2011/2012 навчальний рік складаються: – для І-ІІ-х курсів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834;


Слайд 3

Інваріантна складова та варіативна частина Як і в минулі роки інваріанта складова типового навчального ПТНЗ, забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні Державного стандарту. Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної або варіативної частин навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідних бюджетів.


Слайд 4

Предмети та курси за вибором Предмети та курси за вибором визначаються професійно-технічним навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.


Слайд 5

Рівень стандарту РІВЕНЬ СТАНДАРТУ Перша модель – що забезпечує загальноосвітній рівень підготовки іноземної мови (Рівень В1) європейських шкіл. Цей рівень може бути досягнутий випускниками при ранньому початку вивчення іноземної мови, тобто з II класу початкової школи. Досягнення порогового рівня є необхідною передумовою для практичного використання іноземної мови в найпоширеніших ситуаціях міжособистісного та міжкультурного спілкування з носіями цієї мови. А також є обов’язковою умовою для продовження освіти у ВНЗ. Отже, дана модель, не будучи профільною, не виключає разом з тим переходу окремих школярів в інші типи шкіл класів і не закриває для них можливості подальшої освіти у ВНЗ.


Слайд 6

НМК У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.


Слайд 7

Рекомендовано підручник для учнів ІІ-го курсу ПТНЗ (англійська мова) 1. “Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)” (авт. Карпюк О.Д.) видавництво “Астон”;


Слайд 8

Перелік підручників для учнів ПТНЗ ІІ-го курсу (німецька мова) 1.“Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень)” (авт. Савчук І.Г.) видавництво “Світ”; 2. “Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень)” (авт. Басай Н.П.) видавництво “Освіта”;


Слайд 9

Перелік підручників для учнів ІІ-го курсу ПТНЗ (французька мова) 1.“Французька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень)” (авт. Чумак Н.П.) видавництво “Перун”. 2. “Французька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень” (авт. Клименко Ю.M.) видавництво “Ґенеза”.


Слайд 10

Перелік підручників для учнів ІІ-го курсу ПТНЗ(іспанська мова) 1.Іспанська мова (10-й рік навчання)” (авт. Редько В.Г.. Береславська В.І.) видавництво “Ґенеза”.


Слайд 11

Сайти З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, то більш детально ознайомитись із основними положеннями цього документу можна на сайтах: http://www.coe.int; www.britishcouncil.org.uа; www.goethe.de/kiev


Слайд 12

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов. На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів (наказ Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008), а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об’єктів контролю.


Слайд 13

Критерії оцінювання Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.


Слайд 14

Основні види оцінювання Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.


Слайд 15

Семестрове оцінювання Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). До журналу робиться запис:  00000000000000000000000000000000000 Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного та семестрового оцінювання.


Слайд 16

Зошити Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити: -для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт заводяться окремі зошити.


Слайд 17

Перевірка робіт При перевірці робіт : На І-ІІ курсах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів. Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.


Слайд 18

Записи в журналі Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог: писати акуратно та розбірливо; записувати дату виконання роботи (число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так як це прийнято у країні мова котрої вивчається. Після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота), вказати номер вправи або вид роботи, що виконується. Зошити та словники підписуються мовою яка вивчається.


Слайд 19

Поділ класів на групи Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. -при вивченні іноземної , що не є мовою навчання, а вивчається як предмет група чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 підгрупи.


Слайд 20

Самооцінювання Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є самооцінювання. Самооцінювання є невід’ємним умінням сучасної людини в процесі пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки досягнень учнів. Найважливішою метою самооцінювання є підвищення учнівської здатності до саморефлексії, що сприяє зростанню питомої ваги самостійності в організації процесу навчання (самонавчання). Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо.


Слайд 21

Європейське мовне портфоліо Використання Європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.


Слайд 22

ЄМП Загальноєвропейські рівні володіння мовою є базовими для Європейського мовного портфоліо. Вони забезпечують основи для учнівського самооцінювання та слугують матеріалом для постановки навчальних цілей. Шкали для самооцінювання відповідно до рівнів мовленнєвих умінь є центральними для структури і функції Європейського мовного портфоліо..


Слайд 23

Перелік авторських програм, спецкурсів 2010 р. 2010р. Гіди-перекладачі (англійська, німецька, французька, іспанська мови). Програма спецкурсу. Укладачі: Н.М. Нікішина,Т.В. Вочканова, А.В. Чередниченко, Л.І. Іноземцева, А.Є. Мартинова, учителі Комунального закладу «Луганський ліцей іноземних мов». журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» № 5, 2010. Англійська у світі інформаційних технологій. Програма спецкурсу. Укладач:Т.В.Вочканова, учитель Комунального закладу «Луганський ліцей іноземних мов». журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» № 5, 2010. Культурознавство англомовних країн. Програма факультативного курсу. Н.М. Нікішина, О.А.Каташов, Л.В.Кочетова, учителі Комунального закладу «Луганський ліцей іноземних мов». журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» № 5, 2010. Іноземна мова (німецька мова, французька, іспанська) за три роки. Програма факультативного курсу. Укладачі: Л.М. Варламова, Т.Б.Оболенська, О.Х. Вознюк, учителі Комунального закладу «Луганський ліцей іноземних мов». журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» № 6, 2010. Основи ділового спілкування іноземною мовою. Програма курсу за вибором для 10-12 класів. Укладач: Анна Павлюк, учитель англійської мови Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка. журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» № 1, 2010.


Слайд 24

Перелік авторських програм, спецкурсів 2011 р. 2011р. Історія Франції. Програма спецкурсу для учнів 8-10 класів СШ з поглибленим вивченням французької мови. Укладачі: Я.Нероденко, вчитель французької мови спеціалізованої школи № 49 Шевченківського району м. Києва. журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» № 2, 2011.


Слайд 25

Підготовлено за матеріалами: . «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України» №19-20-21, липень 2011р., Київ, «Педагогічна преса», 2011р. - сайт Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua. Підготувала матеріали методист НМК ПТО Федунів У.Я


×

HTML:

Ссылка: