'

Формування готовності вчителів до викладання математики у 5 класі за новими програмами.

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Міністерство освіти і науки України Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Формування готовності вчителів до викладання математики у 5 класі за новими програмами.


Slide 1

Державний стандарт базової і повної середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392) Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. М.І. Бурда, Ю.І. Мальваний, Є.П. Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, .А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С. Якір.) Лист Міністерства № 1/9 – 368 від 24.05.2013 «Про організацію навчально- виховного процесу у 5 –х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» Підручники: «Математика. 5 клас» (автори Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.), «Математика. 5 клас» (автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.), «Математика. 5 клас» (автор Істер О.С.). Нормативно – правове забезпечення для 5 класів


Slide 2

www.themegallery.com Мета навчання математики: формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції


Slide 3

www.themegallery.com Мета навчання математики:


Slide 4

www.themegallery.com Основні завдання навчання математики в 5 класі розширення множини натуральних чисел до множини раціональних чисел шляхом послідовного введення дробів (звичайних і десяткових), формуванням культури усних, письмових, інструментальних обчислень; формування уявлення про використання букв для запису законів арифметичних дій, формул, уміння обчислювати значення простих буквених виразів, складати за умовою задачі й розв’язувати нескладні рівняння першого степеня на основі залежностей між компонентами арифметичних дій; формування в учнів уявлення про найпростіші геометричні фігури в просторі та їх властивості, а також первинних умінь застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях; формування в учнів знань про основні геометричні величини (довжину, площу, об’єм, міру кута), про способи їх вимірювання й обчислення для планіметричних і найпростіших стереометричних фігур, а також уміння застосовувати здобуті знання у навчальних і життєвих ситуаціях; уміння подавати дані у вигляді таблиць, графіків і діаграм різних типів та на основі їхнього аналізу робити відповідні висновки.


Slide 5

Навчання математики у 5 класі 2013-2014 н.р. Навчання математики в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів буде реалізовуватись за новою навчальною програмою для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.. М.І. Бурда, Ю.І. Мальваний, Є.П. Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, .А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С. Якір.), розміщеною на сайті www.mon.gov.ua.


Slide 6

www.themegallery.com Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Slide 7

Звернути увагу на: удосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів; диференційоване навчання та індивідуальну роботу з учнями; використання нових інформаційних технологій у поєднанні з традиційними засобами навчання;


Slide 8

Звернути увагу на: практичну спрямованість навчання математики: моделювання життєвих ситуацій; аналіз кількісних даних,що представлені у різних формах; відсоткові розрахунки; пропорційні відношення; дії з дробами; розвиток логічного та креативного мислення.


Slide 9

www.themegallery.com Система пізнавальних завдань


Slide 10

www.themegallery.com Система пізнавальних завдань


Slide 11

Переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників www.themegallery.com «Математика. 5 клас» (автори Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) «Математика. 5 клас» (автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.) «Математика. 5 клас» (автор Істер О.С.)


Slide 12

www.themegallery.com Підручник «Математика. 5 клас» (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) Розділ І Натуральні числа і дії з ними & 1 Розділ ІІ Дробові числа і дії з ними & 2 & 3 & 4 & 5


Slide 13

Кожен параграф розпочинається переліком передбачуваних пізнавальних результатів, а завершується рубриками «Завдання в тестовій формі «Перевірте себе»» та «Головне в параграфі…» До кожного пункту підібрано теоретичні запитання Подано завдання, які діти можуть виконувати за допомогою комп`ютера Завдання розвиваючого характеру під рубрикою «задачі від Мудрої Сови» Різноманітність дидактичного матеріалу та форм його подання, зокрема наявність рубрик «Усні вправи», «Завдання для повторення», вправ для самоконтролю в тестовій формі Цікавий матеріал у рубриці «Коли зроблено уроки» Містить прикінцеві рубрики: «Вправи для повторення за курс 5 класу», «Відповіді та вказівки до вправ», «Відповіді до завдань «Перевірте себе»», «Предметний покажчик», «Розмальовки» Підручник «Математика. 5 клас» (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)


Slide 14

www.themegallery.com Підручник «Математика. 5 клас» (авт. Тарасенкова Н.А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.) Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа (5 параграфів) Розділ 5. Звичайні дроби (3 параграфи) Розділ 3. Дії другого ступеня з натуральними числами (7 параграфів) Розділ 6. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з одн. зн. (3 параграфи) Розділ 8. Відсотки. Середнє арифметичне (3 параграфи) Розділ 7. Десяткові дроби та дії з ними (5 параграфів) Розділ 4. Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об'єми фігур (5 параграфів) Розділ 2. Дії першого ступеня з натуральними числами (5 параграфів)


Slide 15

www.themegallery.com Підручник «Математика. 5 клас» (авт. Тарасенкова Н.А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.) кожен розділ розпочинається переліком передбачуваних пізнавальних результатів у рубриці «У розділі дізнайтесь …», а завершується рубрикою «Перевірте, як засвоїли матеріал розділу» розділи підручника поділено на параграфи. У кожному параграфі є: основний навчальний матеріал; додаткові відомості у рубриці «Дізнайтеся більше»; запитання для повторення вивченого у рубриці «Згадайте головне»; система диференційованих задач у рубриці «Розв’яжіть задачі», яка завершується окремими блоками завдань «Застосуйте на практиці» та «Задачі на повторення». Підручник також містить прикінцеві рубрики «Повторення вивченого», «Відповіді», «Предметний покажчик»


Slide 16

www.themegallery.com Підручник «Математика.5 кл» (авт. Істер О.С.) Розділ І Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини (26 параграфів, 5 підтем) Розділ І Дробові числа і дії з ними (19 параграфів, 4 підтеми)


Slide 17

www.themegallery.com починається з повторення початкових класів складається з двох розділів, назви й зміст яких відповідають програмі. Кожен з них починається короткою мотивацією його вивчення запропоновано диференціацію на вправи початкового, середнього, достатнього, високого рівнів та виділено номери підвищеної складності . У кожному параграфі вправи розміщено з наростанням складності містить достатню кількість логічних вправ , вправ на розвиток інтелекту , задач та вправ , пов?язаних з історією, географією та культурою України та інших країн , що сприятиме всебічному розвитку особистості після закінчення теми (блоку параграфів) подаються завдання «Домашньої самостійної роботи», які подано у тестовій формі та завдання для перевірки знань із цієї теми у формі тематичної контрольної роботи Підручник «Математика.5 кл» (авт. Істер О.С.)


Slide 18

Книжка для вчителя Істер О.С., Баришнікова О.І.,Карликова О.А. Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт Істер О.С. Навчально - методичний комплект Зошит для контролю навчальних досягнень з математики : навчальний посібник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. Експрес-контроль з математики : навчальний посібник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів у двох частинах Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк.


Slide 19

До уваги!!! В організації навчально-виховного процесу загальноосвітнім навчальним закладам дозволено використовувати лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають гриф МОН або схвалення відповідною комісією Науково-методичною радою з питань освіти для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.


Slide 20

www.themegallery.com Хоча б у перші два місяці навчання давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок та мінімально скоротити домашні завдання. І надалі протягом навчання вчитель не має створювати психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр і т. д. Оцінки виставляються не формально, а з урахуванням особистих якостей і досягнень кожного учня. Доцільно використовувати систему заохочень, а саме: фотографії кращих учнів, грамоти, подяки батькам (письмові, усні), позитивні записи в щоденнику. лист Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013  "Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі" Рекомендовано


Slide 21

Перевірка зошитів Вимоги до перевірки зошитів регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 р. № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» (окрім кількості контрольних робіт).


Slide 22

Домашні завдання Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 р. № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів» www.themegallery.com


Slide 23

Методичну роботу з педагогічними кадрами спрямувати на: – підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів , досягнення позитивних результатів навчального процесу; – організацію науково-методичного супроводу вивчення математики у зв’язку з оновленням змісту математичної освіти; – формування інноваційної культури вчителя математики; – вдосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів; – використання новітніх інформаційних технологій, електронних підручників, програмних засобів навчання; – активізацію роботи з молодими вчителями математики; – вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.


Slide 24

функції сприяння навчанню учнів (створення умов для прояву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти); функції проектування (проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту); управлінської функції (координації діяльності суб’єктів освітнього процесу Потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній школі:


×

HTML:

Ссылка: