'

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (Іноземні мови)

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (Іноземні мови) 26 серпня, 2014 рік 1


Slide 1

2 Порядок денний Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах іноземних мов у 2014/2015 навчальному році: навчальні програми; типові навчальні плани; особливості організації навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення учнів третього і шостого класів; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов. Єдині вимоги до ведення шкільної документації з іноземних мов.


Slide 2

У 2014/2015 н.р. іноземна мова буде вивчатися за такими навчальними програмами: «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р. (1-3 класи). «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи», «Перун», 2005 р. (4,7,8,9 класи). «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5-12 класи (2-а іноземна мова)», «Перун», 2005р. (7,8,9 класи). «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р. (5,6 класи). «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи (2-а іноземна мова)», Видавничий дім «Освіта», 2013 р. (5,6 класи). «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова. 10-11 класи», Київ, 2010 р. (10-11 класи). «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова. 10-11 класи (2-а іноземна мова)», Київ, 2010 р. (10-11 класи) 3


Slide 3

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи» Видавничий дім «Освіта», 2012 р. (1,2,3 класи)


Slide 4

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи» «Перун», 2005 р. (4,7,8,9 класи)


Slide 5

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5-12 класи (2-а іноземна мова)» «Перун», 2005 р. (7,8,9 класи)


Slide 6

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи. Видавничий дім «Освіта», 2013 р. (5,6 класи) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи (2-га іноземна мова) Видавничий дім «Освіта», 2013 р. (5,6 класи)


Slide 7

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Іноземна мова. 10-11 класи» Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень Київ, 2010 р. (10-11 класи)


Slide 8

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземна мова. 10-11 класи (2-а іноземна мова)» Київ, 2010 р. (10-11 класи)


Slide 9

Навчальні програмами не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю. 10


Slide 10

Робочі навчальні плани на 2014/2015 н.р. складаються згідно листа МОН України від 11.06.2014р. № 1/9-303 для: 1-3-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572; - 1-й клас – 1 година - 2-й клас – 2 години - 3-й клас – 2 години 11


Slide 11

Продовження 4-х класів складаються за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 - 4-й клас – 2 години 12


Slide 12

Продовження 5-6-х класів складаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №664 - 5-й клас – 3 години (4-й рік навчання) 2 години (1-й рік навчання) - 6-й клас – 2 години (5-й рік навчання) 2 години (2-й рік навчання) 13


Slide 13

Продовження 7 - 9-х класів складаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009р. № 66) 14


Slide 14

Продовження 10-11-х класів складаються за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 року №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657 15


Slide 15

Типові навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен із профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів : рівні стандарту — навчальні предмети не є профільними чи базовими (наприклад, математика в художньо-естетичному профілі, історія у фізико-математичному профілі); академічному рівні — навчальні предмети не є профільними, але є базовими (наприклад, алгебра і геометрія у фізичному профілі); профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, мови та літератури у філологічному профілі). 16


Slide 16

Розподіл годин на навчальні предмети за різними рівнями змісту освіти 17


Slide 17

Особливості організації навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення учнів третього класу 18


Slide 18

Початкова школа 3-й рік вивчення іноземної мови розпочнеться з 2014/2015 н.р. У 3 класі значно ускладнюється тематика мовного та мовленнєвого матеріалу для говоріння. Крім невербальних моделей комунікативної поведінки, діти будуть вживати емоційно-забарвлені комунікативні одиниці розмовної мови, характерні носіям мови, які вони вивчили завдяки використанню автентичних прикладів іноземної мови (джазові наспіви, дитяча поезія, казки, оповідання тощо), та які вони будуть вживати під час відтворення власних діалогів, що моделюють реальне спілкування. 19


Slide 19

Продовження У 3 класі доцільно застосовувати ситуації, побудовані за принципом діалогу культур, а саме: ситуацій-уявних подорожей до визначних місць країни, мова якої вивчається, ситуацій-обміну думками, пов’язаних з обговоренням отриманих знань про національні реалії іншої та своєї культури, наприклад, про реалії шкільного життя, національні та родинні свята, світу дитячих захоплень тощо. 20


Slide 20

Продовження На відміну від 1 і 2 класів, у 3 класі збільшується доля самостійної роботи учня над мовним та мовленнєвим матеріалом, що дозволяє молодшим школярам реалізувати свої творчі здібності. Це не тільки індивідуальні завдання при виконанні пошукових завдань при читанні та письмі. 21


Slide 21

Продовження На особливу увагу заслуговує проектна робота як різновид творчої групової роботи молодших школярів. Завдання-проекти мають допомагати дітям під керівництвом учителя, а далі і самостійно створювати зміст своєї навчальної діяльності і засвоювати його у ході підготовки й захисту кінцевого продукту обраного проекту: колажу, альбому, сторінки з книги, постеру і т.д. 22


Slide 22

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється: 1-й клас – вербально 2-й клас (І семестр) – вербально 2-й клас (ІІ семестр) – за 12-бальною шкалою 3-4 класи – за 12-бальною шкалою Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальній програмі


Slide 23

Продовження Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів (1-3 класів) загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» 24


Slide 24

Продовження На основі зазначених критеріїв виділяються інтегровані рівні навчальних досягнень учнів початкових класів. Їх загальнодидактичні характеристики такі: початковий рівень (1–3 бали) – учень/ учениця засвоїв/засвоїла знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень, які може відтворити; володіє різними видами умінь на рівні копіювання зразка виконання способу дії; виконує самостійну роботу під безпосереднім керівництвом учителя, але допомогу не може сприйняти відразу, а потребує детального кількаразового її пояснення; 25


Slide 25

Продовження середній рівень (4–6 балів) – учень/учениця володіє знаннями у формі понять, відтворює їх зміст, ілюструє прикладами з підручника; відповідь будує у засвоєній послідовності; володіє вміннями на рівні виконання способів діяльності за зразком у подібній ситуації; самостійну роботу виконує зі значною допомогою; 26


Slide 26

Продовження достатній рівень (7–9 балів) – учень/учениця володіє поняттями, відтворює їх зміст, ілюструє не тільки відомими, а й новими прикладами, встановлює відомі внутрішньопонятійні зв’язки; вміє розпізнавати об’єкти за різними ознаками, які охоплюються засвоєними поняттями; під час відповіді може відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв’язків; володіє вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконує з незначною допомогою вчителя; володіє вміннями виконувати окремі етапи розв’язання проблеми і застосовує їх у співробітництві з учителем; 27


Slide 27

Продовження високий рівень (10–12 балів) – учень/учениця володіє системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлює як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки; вміє розпізнавати об’єкти за різними ознаками, відповідь аргументує новими прикладами; вміє застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях; самостійні роботи виконує без допомоги вчителя; виконує творчі завдання. 28


Slide 28

Продовження Під час оцінювання навчальних досягнень учнів учителю важливо виявляти доброзичливість, терпіння, поєднувати вимогливість з індивідуальним підходом, порівнювати виявлені досягнення дитини не тільки з нормою, але й із її попередніми успіхами. Індивідуальний підхід передбачає врахування індивідуальних особливостей, пізнавальних здібностей, темпу роботи учнів тощо. 29


Slide 29

«Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань» (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-72) У 1-му класі домашні завдання не задаються. У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: У 2-му класі – 45 хвилин У 3-му класі – 1 години 10 хвилин У 4-му класі – 1 години 30 хвилин Домашні завдання не даються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні 30


Slide 30

Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах (Додаток 1 до листа МОН України від 01.07.2014 №1/9-343) 31


Slide 31

Навчання іноземних мов у 6-му класі Уже з перших уроків у 6 класі учням бажано пропонувати завдання на спостережливість, виявлення істотних ознак предметів, встановлення зв'язків між декількома об'єктами тощо. Пам’ять учнів у цей час має переважно наочно-образний характер. Учні краще запам'ятовують зовнішні ознаки предметів, ніж їх логічну змістову сутність. 32


Slide 32

Продовження Необхідно систематично, впродовж тривалого часу, повторювати з ними пройдений матеріал. Необхідно пам'ятати і про дослівне запам'ятовування й відтворення, яке є важливим засобом поповнення словникового запасу і формування культури мовлення, розвитку довільної пам'яті та самоконтролю, уміння помічати помилки у відтвореному та виправляти їх. З цією метою учням потрібно пропонувати багато завдань і вправ, призначених для усного виконання. 33


Slide 33

Продовження Для учнів 5 класів чинними є рекомендації, надані у листі Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 №1/9-368 34


Slide 34

Продовження У цьому навчальному році учні 6-го класу будуть навчатися за такими підручниками: Англійська мова (5-й рік навчання): Англійська мова, 6 клас, авт. Карп’юк О.Д. (вид. «Лібра Терра», 2014); Англійська мова, 6 клас, авт. Несвіт А.М. (вид. «Генеза», 2014); Англійська мова (2-й рік навчання): Англійська мова, 6(2) клас,авт. Пахомова Т.Г. (вид. «Методика», 2014); 35


Slide 35

Продовження Німецька мова (5-й рік навчання): Німецька мова, 6 клас, авт. Горбач Л.В., Савченко Л.П., Сидоренко М.М. (вид. «Грамота», 2014); Німецька мова, 6 клас, авт. Сотнікова С.І., Гоголєва Г.В. (вид. «Ранок», 2014); Німецька мова (2-й рік навчання): Німецька мова, 6(2) клас, авт. Сотнікова С.І., Білоусова Т.Ф. (вид. «Ранок», 2014); Німецька мова, 6(2) клас, авт. Сидоренко М.М., Палій О.А. (вид. «Ранок», 2014); 36


Slide 36

Продовження Французька мова (5-й рік навчання): Французька мова, 6 клас, авт. Клименко Ю.М. (вид. «Генеза», 2014); Французька мова (2-й рік навчання): Французька мова, 6(2) клас, авт. Клименко Ю.М. (вид. «Методика», 2014); 37


Slide 37

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов 38


Slide 38

Учні 5-6 класів: Наказ МОН України від 21.08.2013 р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» 39


Slide 39

Учні 4,7-11 класів: Наказ МОН України від 13.04.2011р. №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» Наказ МОН України від 30.08.2011р. №996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (додаток 1,4) 40


Slide 40

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація 41


Slide 41

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал, оскільки більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили. Проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються. 42


Slide 42

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а). Тематична оцінка не підлягає коригуванню. 43


Slide 43

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі робиться, наприклад, такий запис: Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та наявних оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності 44


Slide 44

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. 45


Slide 45

Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться. 46


Slide 46

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року. 47


Slide 47

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)). Річна оцінка коригуванню не підлягає. 48


Slide 48

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати. Учні, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)). Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений(а)). 49


Slide 49

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати. 50


Slide 50

Єдині вимоги до ведення шкільної документації з іноземних мов 51


Slide 51

Єдиний режим ведення шкільної документації з іноземних мов У «Положенні про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010. № 778 в п. 86 записано: «Педагогічні працівники закладу зобов’язані: «… вести відповідну документацію.» 52


Slide 52

Календарно-тематичне планування Для складання календарно-тематичного плану необхідно визначити обсяг мовного і мовленнєвого матеріалу з урахуванням етапів роботи та вимог програми, визначити необхідні методи та прийоми навчання, спланувати домашнє завдання, врахувати рівень підготовки учнів, їх пізнавальну активність, уміння виконувати ті чи інші вправи. Схема календарно-тематичного плану може мати різні варіанти в залежності від конкретних умов навчально-виховного процесу, однак, повинна включати основні розділи Програми. 53


Slide 53

Продовження Складання календарно-тематичних планів належить до виняткової компетентності учителя. При цьому слід урахувати багато чинників, зокрема рівень підготовки учнів конкретного класу, підручники, за якими працюють у навчальному закладі, методику викладання, психолого-емоційний стан, вікові та фізичні можливості учнів. Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем відповідно до навчальних програм. 54


Slide 54

Поурочне планування у поурочному плані об’єктивно виправданими елементами є дата, тема, мета (освітня, виховна, розвивальна), обладнання уроку. У ньому відображаються основні питання змісту навчального матеріалу, форми, методи й прийоми його опрацювання, навчальні засоби та інші компоненти навчального процесу, які істотно впливають на досягнення мети уроку; структура поурочного плану залежить від типу уроку (урок засвоєння нових знань, комбінований, узагальнення і систематизації та інші); 55


Slide 55

Продовження У «Положенні про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010. № 778 в п. 95 записано: «Керівник закладу забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм…» Рекомендуємо враховувати: Директор школи в наказі «Про розподіл функціональних обов’язків» може покласти обов’язки щодо контролю за виконанням навчальних планів і програм на заступника з навчально-виховної роботи. 56


Slide 56

Класний журнал Наказ МОН України від 03.06.2008 р. №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Наказ МОН України від 10.05.2011 р. №423 «Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» (додаток 2). 57


Slide 57

Продовження Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета. Записи ведуться пастою одного кольору, чітко й охайно. 58


Slide 58

Продовження Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня. У разі проведення здвоєних уроків дата і тема кожного уроку записуються окремо. 59


Slide 59

Продовження Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю здійснюються у формі називного відмінка: “Зошит”, а не “за зошит”; “І семестр”, а не “за І семестр” тощо. 60


Slide 60

Продовження У графі “Зміст уроку” відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, вид роботи тощо. У графі “Завдання додому” стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо. 61


Slide 61

Права сторінка журналу (зразок) 62


Slide 62

Продовження У випадку відсутності учителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі “Завдання додому” після запису домашнього завдання записує “заміна”, прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом. 63


Slide 63

Ліва сторінка журналу (зразок) 64


Slide 64

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується з першого року навчання (1 клас) мати два зошити, один із яких може бути на друкованій основі. 65


Slide 65

При перевірці робіт з іноземних мов у початковій школі (1-4 класи) учитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку в усіх учнів із виставленням оцінок (крім 1,2 (І семестр) класів). 66


Slide 66

Продовження У 5-9 класах зошити перевіряються один раз у тиждень. У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз у місяць перевірялися роботи всіх учнів. 67


Slide 67

Словники перевіряються один раз у семестр. Учитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки словника. 68


Slide 68

Дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Наприклад: Wednesday, the tenth of September; Donnerstag, den zehnten September; Jeudi, le dix septembre 69


Slide 69

Продовження Після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота), вказати номер вправи або вид роботи, що виконується. Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається. 70


Slide 70

Поділ класу на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1 класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп). При вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет — клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи. 71


Slide 71

Структура навчального року І семестр – з 1 вересня по 26 грудня ІІ семестр – з 12 січня по 29 травня Канікули: Осінні – з 27 жовтня по 2 листопада Зимові – з 29 грудня по 11 січня Весняні – з 23 по 29 березня 72


Slide 72

Домашнє завдання Опрацювати: Лист Міністерства освіти і науки від 01.07.2014 року №1/9-343 “Про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з іноземної мови у 2014/2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах” (додаток 1, додаток 3). Лист МОН України від 24.05.2013 №1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» 73


Slide 73

Продовження Наказ Міністерства освіти і науки України від від 13.04.2011 №996 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (додаток 1, додаток 4). Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2011 р. №996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» 74


Slide 74

Продовження Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”. 75


Slide 75

Продовження Лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 року №1/9-72 “Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань”. Постанову Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”. Постанову Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року №462 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”. 76


Slide 76

Продовження Постанову Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.08.2013 р. №1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”. 77


Slide 77

78 Дякую за увагу! Бажаю успіхів!


×

HTML:

Ссылка: