'

Сутність міжнародної економічної інтеграції, рівні, форми і типи. Економічні налідки інтеграції країн. Сучасні інтеграційні угрупування країн. (ЄС, ЄАВТ, НАФТА, АТЕС, СНД, організації ООН)

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Тема 2.8 Міжнародна економічна інтеграція. Сутність міжнародної економічної інтеграції, рівні, форми і типи. Економічні налідки інтеграції країн. Сучасні інтеграційні угрупування країн. (ЄС, ЄАВТ, НАФТА, АТЕС, СНД, організації ООН)


Slide 1

1. На мікрорівні вирізняють горизонтальну і вертикальну інтеграцію. Горизонтальна інтеграція виникає при злитті фірм, які виробляють подібні або однорідні товари з метою їх подальшої реалізації через спільну систему розподілу й отримання при цьому додаткового прибутку, і супроводжується виробництвом за кордоном товарів, аналогічних тим, що виробляються в країні базування. Вертикальна інтеграція передбачає об'єднання фірм,які функціонують у різних виробничих циклах.


Slide 2


Slide 3


Slide 4

Зона преференційної торгівлі – зона з пільговим торговельним режимом, коли дві або декілька країн зменшують взаємні тарифи з імпорту товарів, зберігаючи рівень тарифів в торгівлі з іншими країнами. Митний союз - це угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановлення спільного зовнішнього тарифу.


Slide 5

Спільний ринок - забезпечується вільний рух не тільки товарів, а й послуг, капіталів та громадян (робочої сили). Ознаками економічного союзу є: ліквідація будь-яких торгівельних обмежень і проведення єдиної зовнішньоторговельної політики; вільне переміщення товарів, послуг, капіталу та громадян; жорстка координація (по суті – єдність) економічної, фінансової та соціальної політики.


Slide 6


Slide 7


Slide 8

2. Основні чинники, що зумовлюють виникнення й існування міжнародної регіональної економічної інтеграції : націоналізм; традиційні конфлікти між окремими країнами та групами країн; ідеологічні розходження; політико-правові, економічні та соціально-культурні відмінності країн-учасниць; зростання затрат при реалізації регулятивних функцій на наднаціональному рівні; суперечності, пов'язані із розширенням інтеграційних угруповань тощо. Сучасним процесам міжнародної економічної інтеграції притаманні певні особливості, а саме: динамізм процесів міжнародної економічної інтеграції в цілому, зумовлений як дією об'єктивних факторів, так і «ланцюговою» реакцією країн світу на розвиток окремих інтеграційних угруповань; нерівномірність розвитку й реалізації форм міжнародної економічної інтеграції, спричинена проявами очевидних відмінностей економічного розвитку країн і регіонів світу.


Slide 9

Передумовами розвитку міжнародних інтеграційних процесів - сучасна науково-технічна революція, що є водночас і матеріальною основою для розвитку міжнародної економічної інтеграції. - соціально-економічна однорідність національних господарств, що зближаються. наявність достатньо високих і близьких рівнів економічного розвитку країн, груп країн та регіонів світу в умовах нерівномірного розподілу ресурсів. наявність досить тривалого періоду й досвіду взаємного економічного співробітництва групи країн.


Slide 10

- наявність і необхідність розв'язання глобальних проблем (енергетич­ної, продовольчої, екологічної, використання Світового океану та космосу, економічного зростання та зростання народонаселення, економічної безпеки, роззброєння); - різким скороченням відстаней за рахунок розвитку транспортно-комунікаційних мереж; - ринковою «уніфікацією» економічного розвитку. - цілеспрямована діяльність соціальних груп і класів, партій, законодавчих і виконавчих органів країн щодо розвитку власне інтеграційних процесів.


Slide 11

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ


Slide 12


Slide 13


Slide 14

ЄС Інтеграційні процеси у ЄС продовжують поглиблюватись. За­вершено утворення єдиної валютної системи, що дало змогу 12 державам альянсу ввести в обіг з 1 січня 2002 р. на своїй терито­рії спільну валюту «євро», яка замінила національні валюти. Інші країни ЄС поки що продовжують використовувати в себе власну валюту — з різних причин.


Slide 15

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) була утворена Австрією, Великобританією, Данією, Норвегією, Португалією, Швейцарією, Швецією 1960 p. на Стокгольмській конференції.


Slide 16

Як типова зона вільної торгівлі, ЄАВТ у нинішньому її складі вирішує такі основні завдання: забезпечувати вільну торгівлю промисловими товарами. З 1967 p. було знято мита і кількісні обмеження у взаємній торгівлі (щодо Фінляндії - з 1968 p., а щодо Ісландії - з 1980-го). У торгівлі з іншими країнами діють національні тарифи членів ЄАВТ. спільно вирішувати економічні, науково-технічні проблеми, розвивати зони активності і забезпечувати повну зайнятість; створювати умови для якомога повнішого використання ресурсів, сприяти підвищенню продуктивності праці; посилювати координацію торговельно-політичних курсів спільно з ЄС та в рамках ГАТТ/СОТ і ОЄСР.


Slide 17

Одним із найбільших інтеграційних об'єднань країн світу є Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), яка включає США, Канаду і Мексику.


Slide 18

Основними положеннями створеного інтеграційного об'єд­нання НАФТА є наступні: усунення митного бар'єру на товари країн — членів НАФТА у торгівлі між собою; захист ринку США, Канади і Мексики від експансії європей­ських та азійських компаній; полегшення умов взаємних капіталовкладень; порядок врегулювання торговельних конфліктів між учасни­ками НАФТА; створення спільних комісій для вирішення проблем, пов'яза­них із захистом довкілля.


Slide 19

Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) утворилося у 1989 році внаслідок підписання угоди про співпрацю між 12 країнами цього регіону Це інтеграційне об'єднання є найбільшим у світі як за терито­рією і населенням, так і за економічними показниками. Зокрема, частка країн АТЕС у світовому ВВП становить 54 %, у міжнарод­ній торгівлі — 41,5, у золотовалютних резервах — 80%. АТЕС являє собою міждержавне об'єднання, що має консультативний характер. Головною метою цього угрупування є узгодження полі­тики в галузі торгівлі та інвестицій, співробітництво в таких галу­зях, як енергетика, транспорт і телекомунікації, туризм, охорона довкілля.


Slide 20

Міжнародні економічні організації системи ООН Одним з головних органів ООН є Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР) — орган ООН, що координує економічну та соціальну діяльності ООН та її спеціальних установ. Вона відповідає за вико­нання функцій Організації, викладених у гл. IX Статуту "Міжна­родне економічне і соціальне співробітництво".


Slide 21

Завдання ЕКОСОР: служити центральним форумом для обговорення міжнарод­них і соціальних проблем глобального і міжгалузевого характеру та вироблення рекомендацій щодо відповідної політики для держ-членів і системи ООН загалом; контролювати і оцінювати здійснення загальної стратегії та першочергових завдань, визначених Генеральною Асамблеєю ООН и економічній, соціальній та суміжних сферах


Slide 22

здійснювати загальну координацію діяльності організацій системи ООН в економічній, соціальній і суміжних сферах і з цією метою забезпечувати виконання першочергових завдань, визначе­них Генеральною Асамблеєю для системи загалом; готувати всебічні огляди політики та сфери оперативної діяль­ності у всій системі ООН, враховуючи необхідність рівноваги, сумі­сності та відповідності першочерговим завданням, поставленим Ге­неральною Асамблеєю для системи загалом.


×

HTML:

Ссылка: