'

«Болмыс философиясы»

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

?аза?стан тарихы ж?не ?леуметтік – саяси п?ндер кафедрасыны? а?а о?ытушысы :Н?рмаханова Н.Ж «Болмыс философиясы»


Слайд 1

Ма?саты : Студенттерд осы д?ріс та?ырыбын игеріп бол?аннан со? болмыс ж?не болмыс емес м?селелерді, ?лемні? ?ылыми кескінін білуге тиісті. Та?ырыпты студенттер к?сіптік ?ызметімен байланыстыру?а ?абілетті. Д?ріс жоспары «Адам –д?ние » ?атынасы болмыс ??рамында?ы іргелі ?атынас ретінде . Онтология болмыс туралы ілім ретінде ,онтология м?селелері Онтологияны? негізгі типтері. болмыс жєне болмыс емес м?селесі Болмыс адам болмысы хаќында ,адам болмысыныњ? заттар д?ниесінен принцпті айырмашылы?ы


Слайд 2

№1 м?селеі с?ра? «Болмыс » категориясын философия?а т???ыш енгізген ертедегі Греция философы Парменид. Ол болмыс бейболмыс болмысты? ?зіндік ерекешелігін ?алайша аны?тады?


Слайд 3

идеалдылы? материалды? Болмыс “Бірінші таби?ат” “Екінші таби?ат” Адам болмысы Субъективтік рух Объективтік рух ?леуметтік болмыс


Слайд 4

Материяны? лениндік аны?тамасы мынадай: “Материя адам?а т?йсіктері ар?ылы берілген,бізге т?уелсіз ?мір с?ре отырып,бізді? т?йсіктеріміз ар?ылы к?шірілетін,суреті т?сірілетін,бейнеленетін обьективті реалдылы?ты белгілейтін философиялы? категория”. Д?ниені? бірлігі туралы ілім – оны? материалдылы?ында.Материя с?зі(materia –зат,материал) деген ма?ына береді.Материяны? аны?тамасын берген Гольбах болатын.Ол ?зіні? “Таби?ат ж?йесі” деген е?бегінде адамны? сезім м?шелеріне ?сер ететін заттарды атап к?рсеткен.Б?л аны?таманы дамыт?ан В.И.Ленин болатын.?зіні? “Материализм ж?не эмпириокритицизм” е?бегінде материяны? жан – жа?ты аны?тамасын берді.


Слайд 5

Материяны? ??рылымы


Слайд 6

Материяны? ??рылымы (зат)


Слайд 7

Ф.Энгельс XIX ?асырда ал?аш рет материя ?оз?алысыны? т?рлеріне жіктеу жасады.


Слайд 8

Ке?істік пен уа?ыт – материяны? ?мір с?ру формалары


Слайд 9

Бейнелеуді? сатылары: ?арапайым бейнелеу-бейнелеуді? б?л т?рінде субьект обьектіні? белсенділігін ту?ызбайды(мысалы,затты? суды? немесе айнаны? бетінде бейнеленуі). Информациялы? бейнелеу –бейнеленуші бейнелеушіні? бойында белсенді ?рекет,?згерістер жасайды.М?ндай бейнелеу т?рі таби?атта да,?о?амда да кездеседі.Мысалы, лекция о?ушы ?стазды? студентті? санасында жа?а ойлар оятуы,?арапайым бір клеткалы жануарлар мен ?сімдіктерді? тітіркенуі. ?леуметтік бейнелеу –?о?амды? болмысты? жеке ж?не ?о?амды? санада,ой-пікір,к?з?арас,идея,теорияларда бейнеленуі Бейнелеуді? е? жо?ар?ы формасы де?гейіне к?терілгенге дейін сана материяны? т?менгі формаларыны? эволюциясыны? сатыларынан ?тті.Олар: Тітіркену – ?сімдіктерді? ысты? – суы??а,т?улік уа?ытына,бас?а сырт?ы ?серлерге реакциясы. Сезімталды? – жануарлар д?ниесіне т?н.Организм ?зіне биологилы? жа?ынан ал?анда ?ажетті емес,сонымен бірге биологиялы? т?р?ыдан бейтарап,біра? онымен ?осыла отырып,информацияны ?орыту ж?мысын к?рделендіріп,нерв ж?йесіні? негізін ?алайды. 3.Психикалы? бейнелеу – нерв ж?йесімен ты?ыз байланысты.Субьект пен обьектіні? бір- біріне ?сері негізінде психикалы? образ ?алыптасады,ол нерв клеткаларында са?талып,керек уа?ытында ?ажетке асады. 4.Адам санасы – бейнелеуді? е? жо?ар?ы т?рі.


Слайд 10


Слайд 11


Слайд 12

?ДЕБИЕТТЕР:   НЕГІЗГІ: 1.АНТОЛОГИЯ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ. В 4-Х. Т. М: МЫСЛЬ, 1969-1972. 2.БАРУЛИН В. С. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ. М., 2000. 3.БЕРДЯЕВ Н. О РАБСТВЕ И СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА // БЕРДЯЕВ Н. ЦАРСТВО ДУХА И ЦАРСТВО КЕСАРЯ. М., 1995. ?ОСЫМША: 1. АЛЬЖАНОВА У.К., БЕГАЛИНОВА К.К. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ. АЛМАТЫ, 2001. 2. ?АБИТОВ Т. Х. ФИЛОСОФИЯ АЛМАТЫ, 2005. 3. ?БІШЕВ ?. ФИЛОСОФИЯ. АЛМАТЫ. 2001 4. БЕГАЛИНОВА К.К. ИСТОРИЯ ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФИИ. СЕМИПАЛАТИНСК, 2000. 5. МЫРЗАЛЫ С, ФИЛОСОФИЯ. АЛМАТЫ, 2009 6.. Ж.АЛТАЙ, А.?АСАБЕК, ?.М??АМБЕТ?ЛИ. ФИЛОЛСОФИЯ ТАРИХЫ. АЛМАТЫ, 1999. 7. СПИРКИН А.Г. ФИЛОСОФИЯ М., 2 8. Т?Р?ЫНБАЕВ ?. Х. ФИЛОСОФИЯ АЛМАТЫ, 2001.     Ба?ылау С?РА?ТАРы (Кері байланыс) 1БОЛМЫС ДЕГЕНІМІЗ НЕ ? 2БОЛМЫС ПЕН БОЛМЫС ЕМЕСТІЊ АРАЌАТЫНАСЫ 3БОЛМЫС ±ЃЫМЫН ФИЛОСОФИЯЃА АЛЃАШ ЕНГІЗГЕН КІМ? 4 ОНТОЛОГИЯ ДЕГЕНІМІЗ НЕ ? 5 ОНТОЛОГИЯНЫЊ НЕГІЗГІ Т‰РЛЕРІН АТАЊЫЗ ? 6 БОЛМЫС ЖЄНЕ БОЛМЫС ЕМЕС МЄСЕЛЕСІ ТУРАСЫНДА НЕ ±ЌТЫЊЫЗ ? 7АДАМ БОЛМЫСЫНЫЊ µЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ НЕДЕ ?  


Слайд 13

Назарлары?ыз?а рахмет!!!


×

HTML:

Ссылка: