'

ДОКЛАД АНАЛИЗ за контролно-методическата дейност на старши експерт по предучилищно възпитание Марияна Гигова – отдел ИОМД – Регионален инспекторат по образованието – гр. Пазарджик – учебна 2009/2010 година

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

ДОКЛАД АНАЛИЗ за контролно-методическата дейност на старши експерт по предучилищно възпитание Марияна Гигова – отдел ИОМД – Регионален инспекторат по образованието – гр. Пазарджик – учебна 2009/2010 година


Слайд 1

През учебната 2009/2010 година основната цел в дейността на ст. експерт по ПВ е създаване на организация и контрол по усъвършенстване работата в детските градини от област Пазарджик по прилагане и спазване на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка и осигуряване на задължителна подготовка на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас.


Слайд 2

Контролна дейност: Резултати и изводи от цялостните, тематични и текущи проверки: Наблюдавана е възпитателно-образователната работа на 36 детски учители при провеждането на 40 форми на педагогическо взаимодействие - педагогически ситуации. Проверена е административно-управленската дейност на 39 директори на детски градини и училища с групи ПДГ. 1.Резултати от цялостната проверка в ОДЗ „Фантазия” - гр. Велинград: Административно-управленската дейност на директора е в съответствие с изискванията на чл. 147 от ППЗНП. Възпитателно-образователната работа с децата се провежда при спазване и прилагане на Наредба № 4/ 2000 г. на МОН - ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка. Познават се и се прилагат в практиката одобрените от МОН програми за възпитателно-образователна работа и учебни помагала. Успешно се извършва образователната интеграция на децата роми. Спазват се ДОИ за усвояване на книжовния български език.


Слайд 3

2. Тематични проверки: Резултати от тематична проверка “Контрол по спазването на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка” – в 3 детски градини. Възпитателно-образователната работа с децата се провежда при спазване и прилагане на Наредба № 4/ 2000 г. на МОН - ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка. Познават се и се прилагат в работата одобрените от МОН програми за възпитателно-образователна работа и учебни помагала. Контролната дейност на директора е в съответствие с Инструкция №1/23.01.1995 г. на МНО за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета. Проверката на задължителната документация, отнасяща се до възпитателно-образователната работа с децата показа, че се спазват изискванията на Наредба №4/16.04.2003 г. на МОН за документите за системата на народната просвета.


Слайд 4

Резултати от тематичната проверка: «Контрол на състоянието на обучението по БДП в детските градини”- в 12 детски градини от община Септември. Възпитанието и обучението по БДП в детските градини е организирано съобразно нормативните изисквания: Концепцията на МОН от 2003 г. за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и в българското училище; одобрената от МОН Учебна програма по безопасност на движението по пътищата в детската градина; заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието и науката. В детските градини са закупени необходимите за обучението учебни помагала. В проверените детски градини обучението се провежда в занималните или в кабинети (оборудвани занимални или физкултурен салон), с онагледяване на обучението по БДП и/или на открито. Материално-техническата и игрово-дидактична база на детските градини е обогатена с материали и пособия, способстващи обучението по БДП. Учителите, които водят обучението по БДП, имат нужната квалификация - преминали са курс „Методика на обучението по БДП в детската градина” и съответно директорите: „Планиране, ръководство и контрол на обучението по БДП в ДГ и в училище - І-ІV, V-VІІІ клас”. В седем от проверените детски градини, е необходимо да се подобри обезопасяването в района на ДГ - пътна маркировка, пътни знаци, за което директорите са предприели конкретни действия - сезирали са отговорните длъжностни лица - в съответното кметство.


Слайд 5

Резултати от тематичната проверка «Контрол по спазване на ДОИ за усвояване на книжовен български език» - в 3 училища с групи ПДГ. Детските учители преподават на книжовен български език и във възпитателно-образователната работа с децата спазват ДОИ за усвояване на книжовен български език. Резултатите на децата относно усвояването на книжовния български език са по-добри, когато има и съдействие от страна на семейството - проверката е обхванала групи ПДГ към училища с деца роми, за които българският език не е семеен. Резултати от тематичната проверка «Контрол по спазване на ДОИ за документите за системата на народната просвета» - в 3 ДГ. В основни линии се спазват ДОИ за документите за системата на народната просвета. За коригиране на пропуските са дадени предписания. Резултати от тематичната проверка «Контрол по актуализацията на правилниците на детските градини съобразно измененията и допълненията на ЗНП и ППЗНП» - в 4 ДГ от община Белово Правилниците на детските градини са актуализирани съобразно ЗНП и ППЗНП, в съответствие с § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗНП и чл.150,ал.2 от ППЗНП. Директорите са спазили изискванията на чл.70, ал.6 от Наредба №4/16.04.2003 г. на МОН за документите за системата на народната просвета.


Слайд 6

Резултати от текущите проверки: Текущи проверки в 2 ДГ и 1 училище с групи ПДГ: Създадени са организационно-педагогически условия за осъществяване на възпитателно-образователна работа с децата. Спазват се ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка и ДОИ за документите за системата на народната просвета. Текущи проверки по 3 жалби - в 4 детски градини - проверени 4 директори. В два от случаите са дадени предписания от началника на РИО. Текущи проверки в 5 детски градини - последващ контрол на изпълнението на дадени предписания - проверени 5 директори. В три от случаите предписанията са изпълнени. В два от случаите - предписанията са изпълнени частично и за отстраняване на констатираните нарушения са дадени предписания от началника на РИО.


Слайд 7

Състояние и проблеми на задължителната подготовка на децата за училище една година преди постъпване в първи клас. По данни от общинските администрации, за учебната 2009/2010 година в област Пазарджик са подлежали на задължителна подготовка за училище една година преди постъпване в първи клас – съгласно чл. 20, ал.1 от ЗНП – 2 585 деца. Обхванати са 2 365 деца. Служителите в Общинските администрации от отделите “Образование” посочват следните причини за необхванати деца - 2009/2010 г. – 220 деца социални причини,миграция на семействата,прием в първи клас на шест годишна възраст, здравословни причини – често боледуващи деца. Предприетите мерки за обхващане на децата, подлежащи на задължителна подготовка за училище една година преди постъпване в първи клас, включват разговори с родителите и убеждаването им за необходимостта от посещение на децата в подготвителните групи. Мерките не водят до нужния ефект. На проведена в РИО – Пазарджик на 23.02.2010 г. „кръгла маса” с представители на заинтересованите институции се обсъди проблемът за обхвата и задържането на децата и учениците в училище и ефективна работа с родителите, които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище. Една от набелязаните мерки е: превенция на отпадането на ученици от училище и деца от целодневните подготвителни групи в детските градини чрез прилагането на процедурите по чл.35 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца – предоставяне на месечните помощи за деца като социални инвестиции, в т.ч. и заплащане на таксите за целодневна детска градина.


Слайд 8

Квалификационни дейности, организирани и проведени на територията на областта от РИО. В началото на учебната година са проучени потребностите от квалификация. Обобщени са предложенията и Плановете за квалификация на детските градини в Регионален план за квалификация – направление Предучилищно възпитание. При изготвяне на Регионалния план стремежът е бил да се сформират групи по общини, за да не се оскъпява квалификацията със средства за командировъчни разходи. Координирани са дейностите между МОМН, НИОКСО - гр. Банкя, РЦ на НПЦ – гр. Пазарджик, ДИУУ - гр. София, ОбА, училища и детски градини за реализация на квалификационна дейност с детски учители и директори. От страна на РИО -Пазарджик e оказано съдействие на МОМН - Дирекция „Финанси” за изпълнението на проект ”Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети” - ОП „Развитие на човешките ресурси”. В обучителните семинари са участвали 43 директори на детски градини от общини: Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Септември, Брацигово и Стрелча, прилагащи системата на делегираните бюджети. Съдейства се за организирането на еднодневните консултации относно прилагането на системата на делегирани бюджети на директорите на детски градини от „Вал Консулт” - също изпълнител на проекта. При реализиране на квалификационната дейност са използвани следните форми: квалификационни курсове, инструктивни съвещания, работни срещи, методически сбирки с наблюдение на добри педагогически практики, конференции.


Слайд 9

- Участие в конференции: В гр. Велинград (24.-26.03.2010 г.) се проведе Областна конференция по предучилищно възпитание „Водим бъдещето за ръка”- организатори - РИО - Пазарджик и Община Велинград. В конференцията са участвали 150 детски учители и директори на детски градини от област Пазарджик и област Пловдив. Представени са 8 доклада на пленарно заседание, 67 доклада в четири секции и са осъществени педагогически визити в 5 детски градини от гр. Велинград с наблюдение на открити практики. Областната конференция отговори на съвременните предизвикателства на българското предучилищно възпитание чрез съхраняване и обогатяване на традицията и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на детския учител. Допринесе за изпълнение на целите на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) - осигуряване на възможност за равен достъп и качествено образование на децата от предучилищна възраст. В Третата научно-практическа конференция по предучилищно възпитание и подготовка „Водим бъдещето за ръка” – гр. Ловеч – 18.-20.04.2010 г. са взели участие с 3 доклада 5 детски учители и директори и с 2 доклада 2 начални учители, с което се допринесе за изпълнение на целите на конференцията – непрестанно повишаване на професионалната компетентност на предучилищните и начални педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот. В Областната конференция „Равен шанс” - обмен на знания за интеграция на деца и ученици със СОП - Пазарджик - 28.04.2010 г., организирана от Ресурсен център - Пазарджик, ФИЦЕ - България и РИО - Пазарджик са взели участие 7 детски учители от областта с 5 доклада, като е споделен положителен опит при интегрираното обучение и възпитание на деца от предучилищна възраст със СОП.


Слайд 10

- Проведените методически сбирки с наблюдение на добри педагогически практики са следните: Методическа сбирка с открита практика на тема: „ДОИ за усвояване на книжовния български език”, организирана от РИО - Пазарджик и Община Пещера - Тематичен концерт «Ден на книжовния български език» - участници - децата от подготвителните групи в 5-те детските градини и ПДГ към 3 училища от град Пещера. В методическата сбирка са взели участие директори на детски градини и детски учители от общини: Пещера, Батак, Брацигово, Велинград, Ракитово. Методическа сбирка с открита практика – тема: «Състезание по БДП» – в изпълнение на Регионалната програма за изпълнение Програмата на МОН за изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 година - в гр. Пазарджик - парк „Острова” – с деца от подготвителните групи от 11 детски градини и 10 училища с полудневни подготвителни групи от гр. Пазарджик.


Слайд 11

Резултати от участието на детските градини в реализирани през 2009/2010 г. проекти и етапи от проекти на ниво детска градина, регионално, национално и международно ниво. За учебната 2009/2010 г. 80 детски градини са разработили проекти по ПМС № 129 / 11.07.2000 г. за предоставяне на средства (по 2,00 лева на дете) за подпомагане на физическото възпитание и спорта. Ежегодното обогатяване на учебно-материалната база се отразява положително на дейностите по ОН Физическа култура. 8 детски градини са участвали в дейности по проекти - в т.ч. 6 (ЦДГ «Зорница»-гр. Пазарджик, ЦДГ «Върбица»-гр. Пазарджик, ОДЗ «Здравец»-гр.Пазарджик, ОДЗ «Детство»-с. Мало Конаре, общ.Пазарджик, ЦДГ «Знаме на мира»-с. Овчеполци, общ.Пазарджик, ЦДГ «Детелина»-с.Черногорово, общ.Пазарджик) по Проект «Училище на две скорости» - компонент 1 «Без звънец» - МОМН ОП «Развитие на човешките ресурси». Всичките 86 общински детски градини са участвали в Национална програма „Диференцирано заплащане”. 61 детски градини от общини: Батак, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча са участвали в Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул: „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училищата и учениците от I - IV клас”.


Слайд 12

Нормативни актове: Наредба №4/18.09.2000 г. на МОН за предучилищно възпитание и подготовка – обн.ДВ бр.80/2000 г., изм. и доп.бр.70/2005 г. Наредба №2/28.05.2009 г. на МОН за усвояване на книжовния български език – ДВ бр.41/2009 г. Програма за подготвителна група в детската градина – в-к „Аз-Буки”, бр.20/ 2003 г. Концепция на МОН за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и в българското училище. Учебна програма по безопасност на движението по пътищата в детската градина - в-к „Аз-Буки”, бр.39/ 2003 г. Програма за подготовката на децата от предучилищна възраст в държавни, общински, частни и с чуждестранно участие детски градини за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари – приложение 2 към чл.8, ал.1 от Инструкция №2/05.07.2004 г. на МОН за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари – ДВ бр.70/2004 г. Активността на детето в детската градина – Програма, авт.: доц. Н. Витанова и кол., изд. Просвета, София 1993 г.; Книга за учителя; Ръководство за планиране –(за деца от 3 до 6 год.) Програма за възпитанието на детето от две до седем годишна възраст, авт.: доц. Ел. Русинова и кол., изд. Даниела Убенова, София 1993 г.; Книга за учителя – (за деца от 3 до 6 год.). Въздействие чрез взаимодействие – Програма за възпитателна работа с деца до 3-годишна възраст, авт.: Тотко Татьозов, изд. Даниела Убенова, София, 1995 г. Въздействие чрез взаимодействие – Книга за педагога в детските ясли.


Слайд 13

Благодаря за вниманието! Марияна Гигова старши експерт по предучилищно възпитание – тел: 034 44 25 92 E-mail: m.gigova@abv.bg Skype: mariyanagigova GSM: 0889 11 86 44 0884 33 04 51


×

HTML:

Ссылка: