'

Граѓански дијалог на локално ниво – искуство и практики на Град Скопје

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Граѓански дијалог на локално ниво – искуство и практики на Град Скопје Мирјана Апостолова, Град Скопје, помошник раководител на Сектор 1 Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011


Slide 1

Афирмација и зајакнување на улогата на граѓаните и нивните здруженија во развојот на Скопје како и неговото функционирање како метропола на држава која е дел од Европа. Стратешка определба Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011 2


Slide 2

Организациона поставеност на Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации 3 Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011 Комисија за соработка со општините и здруженијата на граѓани на Советот на Град Скопје


Slide 3

Одделението за соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации:   ги следи активностите на здруженијата на граѓани и фондации ја иницира и координира соработката со здруженијата на граѓани и фондации во областите од надлежност на Градот Скопје; предлага мерки и активности за поддршка на активностите на здруженијата на граѓани и фондации; го обезбедува учеството на здруженијата на граѓани и фондации во постапките на подготвување и предлагање на прописи и стратешки и развојни документи од надлежност на Градот Скопје; годишно го организира Форумот на невладини организации каде здруженијата на граѓани и фондации ги презентираат своите предлози за соработка со Градот Скопје, ставовите и коментарите во однос на активностите на Градот Скопје и предлози за нивно подобрување и искуството од соработката со Градот Скопје; Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011 4 Дефинирана надлежност


Slide 4

Годишна програма за соработка и поддршка на здруженија и фондации Поддршка на иницијативи и проекти Поддршка за градење на капацитети Поддршка на манифестации и настани преку: Јавни повици за поддршка Дефинирање стратешки партнерства Кофинансирање на проекти Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011 5 Планирање и програмирање на активности


Slide 5

Искуства на Град Скопје Стратегија на Град Скопје за соработка со граѓански организации 2007-2010 Форум на НВО на Град Скопје Дискусиони групи НВО Портал Градски Центар за поддршка на граѓански организации


Slide 6

Среднорочен документ 2007-2010 Главна цел: Да овозможи активно вклучување на граѓанските организации во процесите на дефинирање на развојни активности и иницијативи на градот Скопје, како и да создаде предуслови за оформување на ефикасни партнерства Стратегијата е заснована на моделот на долготрајна соработка со синергетско надополнување на ресурсите со кои распологаат градот и граѓанските организации


Slide 7

Градски форум за соработка со граѓански организации Членови (двегодишен мандат): Градоначалник на Град Скопје Комисија за соработка со општините и здруженијата на граѓани на Советот на Град Скопје Градската администрација Граѓанските организации (преку претставници избрани од дискусионите работни групи) Координатор на работата на Градскиот форум: Секторот за меѓународна соработка Обврски: Размена на мислења на теми од локален интерес Воспоставување на нови дискусиони работни групи Избор на надворешни членови на Комисијата за оценка на предлог проекти Следење на имплементацијата на стратегијата Пропишување на критериуми за избор на предлог проекти Предлози за заеднички активности на градот и граѓанските организации


Slide 8

Дискусиони групи Култура Животна средина Образование Спорт и рекреација Локален и регионален развој Урбанизам и сообраќај Млади Психолошка, социјална и здравствена заштита Поддшка на лица со хендикеп Употреба на ПАС Трговија со луге Човекови права и слободи Еднакви можности меѓу мажите и жените


Slide 9

Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011 10 Градски НВО центар Логистичка поддршка   Работно време Понеделник - Петок 09.00-17.00   Локација  Младински културен центар – МКЦ I кат, бр.12 ул.Кеј Димитар Влахов лице за контакт: Антонио Караланов тел: 02/ 3 222 106 e-mail: nvocentar@skopje.gov.mk    Расположиви ресурси  -       конференциска сала за 20 слушатели -       4 компјутери -       библиотека -       платно и ЛЦД проектор -       интернет -       принтер


Slide 10

Конференција “Граѓански дијалог на локално ниво“, Скопје, 13.07.2011 11 НВО Порта – WWW.skopje.gov.mk/nvo


Slide 11

Како понатаму? Ревизија на Стратегијата Интерактивен НВО портал Дефинирање на Правилник / програма за начинот на иницирање, поддршка и реализација на проекти на здруженија и фондации


×

HTML:

Ссылка: