'

Природни паркове в България представени от Ивана Бобекова

Понравилась презентация – покажи это...

Слайд 0

Природни паркове в България представени от Ивана Бобекова


Слайд 1

  Природен Парк Русенски лом Паркът носи името на река Русенски Лом - последният десен приток на Дунав.Със заповед номер 567 от 26 Февруари 1970 г. ДВ 30/14.04.1970 се обявява за народен парк площ от 22267 дка, намираща се по поречията на реките Мали,Черни и  бели Лом, с обща дължина от 42 км. През 1986г. Комисията по опазване на природната среда при МС  предлага към територията на парка да се включат още 27362 дка или общата площ да стане 49629дка.


Слайд 2

Природен Парк Врачански Балкан Враца е един от най-живописните градове в България. Сгушен в подножието на Врачанската планина, с кротко виещата се през града река Лева и страховитите скали, надвесени над покривите. Необичайно богатият на пещери и скални заслони район, както и подходящият климат благоприятствали настаняването и живота на местните заселници от праисторическо време.


Слайд 3

  Природен Парк Странджа Природният парк “Странджа” е обявен през 1995 година и е най-голямата защитена територия в България. Релефът на българската част на Странджа е нископланински с множество заоблени върхове и била и пресечена от много долове във водосборите на реките. Странджа е силно разчленен и атрактивен. Интересни геологични процеси протичат в крайбрежната територия, която бавно потъва средногодишно с 2 – 3 mm.


Слайд 4

  Природен Парк Персина Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Най-важният тип екосистеми в парка са заливаемите крайдунавски гори и вътрешни блата. За опазването на тези хабитати са обявени редица защитени територии.


Слайд 5

Национален Парк Централен Балкан Наричан “извор на живот”, Национален парк “Централен Балкан” впечатлява с изключително биологично разнообразие. Национален парк “Централен Балкан” е сред най-ценните и най-големи природни територии в Европа от категория ІІ по Скалата на международния съюз за опазване на природата и природните ресурси Горите покриват 56 % от територията на парка. В парка се срещат 1 900 вида висши растения. Световната значимост на Парка се определя от действащото формообразувателно огнище за растения и безгръбначни животни на кисела основа и представителна в световен мащаб територия за птиците от алпийската зона.


Слайд 6

Природен Парк Шуменско плато   Шуменското плато е интересно геоморфоложко образувание в източните предели на Дунавската хълмиста равнина, обособило се в резултат на ерозийната дйност на протичащите тук води. Растителният свят е представен от 550 вида висши растения. Около 90 % от територията на парка са заети от дървесно-храстови екосистеми. Сред интересните обекти в парка, които заслужават внимание са археологическия резерват “Стария град”, мемориалният комплекс “Създатели на българската държава” и резерват “Букака”.


Слайд 7

Природен парк Българка Природен парк “Българка” заема северните склонове на централната част от Старопланинския масив над градовете Габрово и Трявна. Площта се характеризира с разнообразен релеф и теренни форми: същинска планина, речни долини, хълмове, седловини, билни заравнености. Разнообразните природни дадености, богатото културно-историческо наследство, растително и животинско разнообразие са изключителен притегателен център за туристи от всякакъв вид.


Слайд 8

Природен Парк Златни пясъци  Горските масиви на природния парк следват крайбрежната линия, обграждат курортния комплекс “Златни пясъци” и в южната си част се свързат с венец от курортни гори на град Варна. Територията на парка е заета от естествени широколистни гори съставени от дъбовете цер, благун, космът дъб, и келяв габър. Под защита са 20 редки и застрашени от изчезване растителни вида (снежно кокиче, кавказка иглика, орхидеи и др.), 70 вида птици (обикнивен мишелов, голям ястреб, черешарка, авлига и др.) и 25 вида бозайници (сърна, дива свиня, язовец и др.).


Слайд 9

Природен Парк Витоша Днес букът е основен дървесен вид в подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела, като участието на горуна е ограничено, а елата се среща единично. Внесени са по изкуствен път бял бор, смърч, черен бор.Залесената площ обхваща 60% от парк Витоша, от която 67% са естествени насаждения с преобладание на иглолистните гори. От дървесните видове най - голямо участие имат: от иглолистните - белият бор и смърчът, а  от широколистните - букът и брезата. Планината е изключително богата на водни източници - многобройни са потоците и изворите и, даващи началото на множество реки. Единствената голяма витошка река е Струма, вливаща се в Бяло море. И през най - сухите месеци реките не пресъхват, защото се подхранват от торфищата. Витоша се разделя във вертикална посока на четири лесорастителни пояса: нископланински ( дъбов и габъров ); среднопланински ( буков ); високопланински ( буково - иглолистен ); субалпийски ( субалпийско редколесие, клекови и хвойнови формации )


Слайд 10

Природен Парк Сините камъни Природен парк "Сините камъни" е известен с чистия въздух, специфичния горски климат, с разнообразните ландшафти - горски, ливаден, аквален. Горите заемат 79%, поляните и голините - 8,7%, скалите - 3,4%, мочурите и разливищата - около 1,5 %. Съчетанието между релефа, водните течения, богатата флора и фауна, интересните скални образувания и разкриващата се панорама представлява взаимно свързано, взаимообусловено единство, предаващо специфичен облик - силно подчертан и характеризиращ една интересна среда


Слайд 11

Природен Парк Рилски манастир Природен парк “Рилски манастир” заемащ площ от 25253,2 ха, и е един от най-големите природни паркове в България . Той изцяло попада на територията на община Рила и обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина .Природния парк обхваща територии разположени от 750 м,до 2700 метра надморска височина,като най-високата точка е вр. Рилец – 2713 м н.в.


Слайд 12

Национален парк Рила Национален парк “Рила” е разположен в Рила планина в западната част на България. Паркът включва безлесните части по билото на планината и част от горските иглолистни комплекси под него в четирите главни дяла на планината: Източен, Среден, Югозападен и Североизточен, съставляващи около 30 % от целия планински масив. Средната височина на върховете от основните била е около 2700 м, с най-високия връх в страната и Балканския полуостров – Мусала (2925 м). Национален парк “Рила” е най-големият национален парк в България и един от най-големите европейски паркове.


Слайд 13

Национален парк Пирин Пирин винаги е била обожествявана планина. Когато в древността славяните заселват планината те я оприличават на своя бог Перун, откъдето идва и името й. Общия брой на животинските видове е 191 вида. На територията на парка се намира един от най-старите резервати “Баюви дупки - Джинджирица”, целящ опазването на естествените реликтни гори от бяла и черна мура.


Слайд 14

Природен Парк Беласица Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Обявяването на тази защитена територия е с цел опазване на: вековни гори, съставени основно от обикновен бук и обикновен кестен, както и естествени чинарови местообитания; защитени и ендемични растителни и животински видове, като обикновен тис, бодливолистен джел, планински явор, карстова люцерна, албански крем, белогръб кълвач, черен кълвач и др.; уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.


×

HTML:

Ссылка: