'

СТИЛОВО ЕДИНСТВО НА ТЕКСТА

Понравилась презентация – покажи это...
Слайд 0

СТИЛОВО ЕДИНСТВО НА ТЕКСТА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК-9 КЛАС


Слайд 1

ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИМ КЪМ НОВАТА ТЕМА, НЕКА ПРИПОМНИМ КАКВО НАУЧИХМЕ ВЕЧЕ ЗА ТЕКСТА И НЕГОВАТА СВЪРЗАНОСТ КАКВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА ТЕКСТЪТ? КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕЗИКОВАТА СВЪРЗАНОСТ НА ТЕКСТА? КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОМПОЗИЦИОННАТА СВЪРЗАНОСТ НА ТЕКСТА? КАК НАРИЧАМЕ ИЗПУСКАНЕТО НА ЧАСТИ ОТ ИЗРЕЧЕНИЯТА, КОЕТО НЕ ЗАТРУДНЯВА РАЗБИРАНЕТО НА СМИСЪЛА? Каква е композиционната организация на научния текст? Кои текстове са със свободна композиция?


Слайд 2

Прочетете текста и отговорете на въпросите: Кои изрази в текста можем да определим като неуместни? С какви подходящи изрази бихме могли да заменим неуместните? Можем ли да определим следния откъс като свързан текст? “Аргументативен текст наричаме текст, в който представяме становището си по определен проблем чрез привеждане на аргументи в защита на казаното. Най-яката цел, дето можем да постигнем чрез аргументативния текст, е да светнем братлето, с което чатим в момента, какво става в главата ни и да го навием да се съгласи с нас, щото, по дяволите, сме адски прави”


Слайд 3

Убедихме се, че за адекватното функциониране на текста в определена речева ситуация е необходимо да подберем от всички езикови средства, с които разполага езикът, най-уместните за съответната комуникативна сфера. Когато всички езикови единици в текста са съобразени с неговото предназначение и със сферата на общуване, тогава текстът притежава СТИЛОВО ЕДИНСТВО. Запишете заглавие: СТИЛОВО ЕДИНСТВО НА ТЕКСТА Стилово единство на изразните средства в текста – постига се чрез подбор на уместни за съответната комуникативна сфера езикови средства.


Слайд 4

Нека проверим умеем ли да откриваме уместните за съответната комуникативна сфера езикови средства. … И да се състезаваме! Да се разделим на два отбора, като задачата на всеки отбор е да открие езиковите средства, подсказващи за коя комуникативна сфера е предназначен съответният текст.


Слайд 5

Отбор 1 Семейните отношения се уреждат съобразно следните принципи: 1. закрила от държавата и обществото на брака и на семейството; 2. равенство на мъжа и жената; 3. доброволност на брачния съюз; 4. особена закрила на децата; 5. равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца; 6. зачитане на личността в семейството; 7. уважение, грижа и подкрепа между членовете на семейството. /СЕМЕЕН КОДЕКС, гл.1/ Отбор 2 Градина, пролет, май, цветя, скамейка, шепот сладък. И сред цветята Той и Тя, любов и тъй нататък. Поля, природа, красота, река, гора, нататък, природа, сбъдната мечта, възторг и тъй нататък. Годеж, венчило, поп и брак, момент безумно кратък, после проза, скука, мрак, деца и тъй нататък. … из “Безглаголно стихотворение” на Радой Ралин


Слайд 6

2. Езикови средства със стилистичен белег – езиковите средства, специализирани за нуждите на съответната комуникативна сфера: а) за научния текст: б)за официално-деловия текст: в) за художествения текст: г)за публицистичния текст: д)за разговорния текст: 3. Неутрални думи и изрази - думи и изрази, които нямат стилистичен белег и използваме във всеки текст, незави-симо от сферата на обшуване (предлози, съюзи или пъл-нозначни думи в прякото им значение). научни термини; делови термини; думи и изрази с преносно значение, метафори, сравнения, повторения; думи, изразяващи оценка и отношение; жаргонни думи и изрази.


Слайд 7

Ако е нарушено стиловото единство на текста, той не може да изпълни предназначението си да информира или убеждава, защото: затруднява събеседника да разбере смисъла на казаното; всеки от нас говори или пише не изобщо, а говори или пише винаги на някого, с определена цел, в определени условия и на определено място и ако не съобразим своя текст със ситуацията, знанията, възрастта или социалната роля на събеседника си, това ще доведе до неадекватно общуване (напр. ако прочетем научна статия за слънцето на 5-годишно дете). 4.Стилистични грешки-допускат се при използ-ване на езиково средство, което е непригодно за общуване в определена речева ситуация.


Слайд 8

Обяснете стиловите грешки в следните изречения. Редактирайте изреченията, като замените неуместно използваните изрази с подходящи за съответната речева ситуация. На основание нарушението на забраната да се прибираш след 20.30 часа, ти забранявам да гледаш телевизия през настоящата седмица! Агамемнон и Менелай са били братя, но това се знае със сигурност само за първия . Докато спартанците ходели на война, жените им раждали деца. За тази цел те били тренирани от най-ранна възраст…


Слайд 9

И сега…да се посмеем. Следващите редове са от писмено детско съчинение, което се съхранява в Педагогическия музей в Париж. Темата му е да се опише птица или бозайник. Да прочетем описанието…


Слайд 10

"Птицата, за която ще пиша, е бухалът. Бухалът не се вижда денем, а нощем е по-сляп и от къртица. Не знам нищо особено за бухала, затова ще продължа с друго животно, което си избирам - кравата. Кравата е бозайник. Има шест страни: лява, дясна, горна и долна. В задната страна има опашка, от която виси четка. С тази четка се гонят мухите, за да не падат в млякото. Главата служи да излизат рога от нея и, освен това, защото устата трябва да стои някъде. Рогата са, за да се бие с тях. От долната страна е млякото. Оборудвана е така, че да може да се дои. Когато я доят, идва млякото и вече не спира. Как го прави това? Никога не съм го разбирал, но то тече с още по-голямо изобилие. Мъжът на кравата е бикът. Бикът не е бозайник. Кравата не яде много, но онова, което изяжда, го яде на два пъти и така има достатъчно. Когато е гладна, мучи, а когато не казва нищо, значи, че вътре е пълна с трева. Краката й стигат до земята. Кравите имат много развито обоняние, поради което можеш да ги подушиш от много далече. И заради това въздухът в полето е толкова чист."


Слайд 11

Нека сега видим как вие бихте описали КРАВАТА като вид животно! Отбор 1 има за задача да състави описание на КРАВАТА, предназначено за малко дете. Отбор 2 има за задача да състави описание на КРАВАТА като отговор на въпрос от учителя в час по биология.


×

HTML:

Ссылка: