'

Доказателства за еволюцията

If you like this presentation – show it...

Slide 0

Доказателства за еволюцията


Slide 1


Slide 2

Сравнителноанатомични доказателства


Slide 3

Клетъчната теория е създадена от М.Шлайден и Т.Шван през 1838-1839г., които установяват, че всички организми са изградени от клетки и имат сходна структура. Клетъчно устройство


Slide 4

Общ план в устройството на гръбначните животни


Slide 5

При животните: предни и задни крайници при гръбначните животни, при безгръбначните – яйцеполагалото при къщната муха и жилото припчела, хоботчето при пеперудите и устните органипри други насекоми и др. Хомологни органи


Slide 6

При растенията: мустачетата на граха и бодлите на киселия трън са хомологни на листата. Хомологни органи


Slide 7

При животните: крилата на птица, прилеп и пеперуда, хрилете на рибите и белите дробове при бозайниците, предните крайници при къртица и попово прасе и др. Аналогни органи


Slide 8

При растенията: бодли на киселия трън (видоизменени листа), на глога(видоизменениклони ) и на розата (израстъци по епидермиса). Аналогни органи


Slide 9

При човека: апендиксът; полулунните гънки във вътрешния очен ъгъл са остатък от мигателнатаципа на някои бозайници; мускулите, които движат ушите; мускулите около космените луковици / гъша кожа/ и др. Рудиментарни органи


Slide 10

При животните: задното поясче при кита и делфина; четвъртия пръст на задните крайницина някои птици; недоразвитите очи прикъртицата и др. Рудиментарни органи


Slide 11

При растенията: безцветните люспи по стъблото на полския хвощ са рудиментарни листа и др. Рудиментарни органи


Slide 12

Сравнителнофизиологични доказателства


Slide 13

Хранене, дишане, отделяне, размножаване и др. Сходство във физиологичните процеси


Slide 14

Реакции на пресичане и утаяване на кръвен серум вследствие на взаимодействието между намиращите се в него антигени и антитела. Перципитационни реакции


Slide 15

Сравнителноембриологични доказателства


Slide 16

Сходство в оплождането при многоклетъчните животни


Slide 17

Развитието при половоразмножаващите се многоклетъчни започва от оплодената яйцеклетка/ зигота/. Човешка зигота Зигота на коза


Slide 18

Общи етапи на зародишното развитие


Slide 19

Всеки индивид през индивидуалното си развитие (онтогенезата) накратко повтаря най-важните етапи от историческото развитие на вида (филогенезата) Биогенетичен закон Онтогенезата е кратко повторение на филогенезата


Slide 20

Палеонтологични доказателства


Slide 21

Палеонтологията е наука за изкопаемите вкаменелости от някогашни животни и растения, занимава се с изучаването и изследването на растителния и животинския свят през минали геологични епохи. Предмет на палеонтологията


Slide 22

Ръководни вкаменелости Примери


Slide 23

Организми, в които за обединени белези на прадедната и на новопоявилата се група. Изкопаеми преходни форми


Slide 24

Те представляват останки от различни видове, които са живели един след друг и са произлизали едни от друг. Филогенетични редове


Slide 25

Филогенетичен ред на коня


Slide 26

Изготвил: Стела Бръмбарова Благодарим Ви за вниманието!


Slide 27


Slide 28


Slide 29


Slide 30


×

HTML:

Ссылка: