'

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ НА СУШАТА: Животните, живеещи на сушата, се разделят на три групи: Животните, живеещи на сушата, се разделят на три.

If you like this presentation – show it...

Slide 0


Slide 1


Slide 2

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ НА СУШАТА: Животните, живеещи на сушата, се разделят на три групи: ЖИВОТНИ В ПОЧВАТА ЖИВОТНИ В ПЛАНИНИТЕ ЖИВОТНИ В РАВНИНИТЕ


Slide 3

Сушата е среда на живот на много животни.


Slide 4

Животни има почти навсякъде на сушата – в планините, в равнините и низините, в почвата. Различните видове животни са се развили и живеят в места, където условията за живот са най-подходящи за тях.


Slide 5

ЖИВОТНИ В ПОЧВАТА план Почвата е среда на живот за много животни. Някои живеят постоянно в почвата- къртица, попово прасе, сляпо куче, дъждовен червей. Други само зимуват там – колорадски бръмбар, многоножка и други бръмбари.


Slide 6

Дъждовният червей е типичен обитател на почвата. Движи се между частиците на почвата чрез издължено-то си и заострено в двата края тяло и добре развити-те си мускули. Прави ритмични свивания на цялото тяло. Храни се с растителни остатъци, семена и яйца на други почвени животни.


Slide 7

Къртицата живее и се размножава в почвата. Предните ? крака са разширени като лопатки. Със здравите си нокти тя рови тунели под земята, за да търси храна. Почти сляпа е, защото под земята е вечна тъмнина. Къртицата се храни с дъждовни червеи.


Slide 8

Поповото прасе също живее живее в почвата и се храни с корените на растенията. сляпо куче колорадски бръмбар многоножка кърлеж Те снасят яйцата си в почвата.


Slide 9

ЖИВОТНИ В РАВНИНИТЕ план Равнините предлагат изобилие от храна и вода на много животни.


Slide 10

Ниско в ливадите прелита пъдпъдък. Сред житата се мярка яребица. Тя лети рядко. Предпочита да ходи и бяга.


Slide 11

Тези птици кълват семена, червеи, скакалци и други дребни животни. Те са полезни. Пъдпъдъците унищожават семената на плевелите. Яребиците прочистват нивите от колорадски бръмбари и други вредители.


Slide 12

лалугер полска мишка Тези животни нанасят вреди на селското стопанство. Те прегризват младите растения и унищожават част от реколтата. Лалугерът си изравя дупка близо до нивите. При опасност той бързо се скрива в нея.


Slide 13

ЖИВОТНИ В ПЛАНИНИТЕ план В планините има гори, поляни и открити скалисти места.


Slide 14

Горите са богати на животни.


Slide 15

В тях животните намират подходяща храна и подходящи места, където да се скрият от неприятелите.


Slide 16

В тях се разхождат СЪРНИ и ЕЛЕНИ.


Slide 17

ЛИСИЦИ и ВЪЛЦИ дебнат жертвите си. лисици вълци


Slide 18

КЪЛВАЧИ дълбаят дупки в дърветата. КАТЕРИЦИ прескачат от клон на клон. Чува се кукането на КУКУВИЦА.


Slide 19

мечки диви прасета


Slide 20

В горите се срещат и много ВРЕДИТЕЛИ. Такива са много БРЪМБАРИ, които прояждат стъблата и клоните на дърветата.


Slide 21

Сред защитниците на гората са МРАВКИТЕ. Те изяждат част от яйцата на някои вредители и им пречат де се размножават.


Slide 22

Високо сред недостъпните скали и по стръмните планински склонове живеят СКАЛНИЯТ ОРЕЛ И ДИВАТА КОЗА. Козата е тревопасно животно, а орелът е хищник. Броят на тези животни в България става все по-малък, затова ловът им е строго забранен.


Slide 23


Slide 24

Раздели изброените животни в три групи според средата, в която живеят: Кликни върху картинката. в почвата в равнините в планините


Slide 25

Кои от следните животни могат да летят: Кликни върху животното. пъдпъдък, катерица, скален орел, кукувица, лалугер Разделете изброените животни в две колони: полезни за човека вредители колорадски бръмбар полска мишка лалугер пъдпъдък бръмбар корояд мравки яребица


Slide 26

Опишете приспособленията на къртицата за живот под земята. _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Предните ? крака са разширени като лопатки. Здрави нокти, с които рови. Почти сляпа.


Slide 27

Пъдпъдъкът и яребицата имат защитна окраска. Защо? За какво им помага тя? _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Предпазва ги от врагове. Когато усетят опасност, те застават неподвижни и могат да стоят дълго време, за да не ги забележи врага. С помощта на илюстрацията от учебника опишете каква е тяхната защитна окраска. ЯРЕБИЦА ПЪДПЪДЪК ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ Покрита с пера, оцветени с кафяво . Имат шарени нишки, които приличат на сламки и треви. Покрит с пера, които са нашарени с кафеви петна.


Slide 28

Свържете всяко животно с неговото описание от дясната колонка. А. скален орел 1. вредител, прегризва младите растения, крие се в дупки Б. лалугер 2. малък хищник с бодли, среща се в храсталаци и градини В. яребица 3. птица, която дълбае хралупи в дърветата Г. кълвач 4. хищник, който напада сърни, овце и др. Д. дива коза 5. тревопасно животно, което се среща високо в планините Е. катерица 6. птица, която живее в полето, унищожава колорадския бръмбар Ж. вълк 7. дребно растителноядно животно, скача от клон на клон З. къртица 8. рядка хищна птица, която живее високо в планините И. таралеж 9. живее под земята, има предни крака като лопати


Slide 29

Следвайте указанията в учебната тетрадка и попълнете магическия квадрат. 1 6 3 5 7 4 9 2 Всеки от сборовете е равен на 15. Затова квадратът е магически. Домашна работа: УТ: стр.20/ Мравките – тези неуморни работници


Slide 30

1. Животни в почвата 2. Животни в равнините 3. Животни в планините План на урока:


Slide 31

Речник: плевел – саморасло растение, поникнало в нива или градина наред с отглежданите от човека растения. Плевелите намаляват добивите от пшеница и другите селскостопански растения.


×

HTML:

Ссылка: